Cyhoeddi camau gweithredu i fynd i'r afael â her iechyd cyhoeddus fwyaf ein cenhedlaeth – gordewdra

Mae ymgynghoriad ar gynllun newydd Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r her iechyd cyhoeddus fwyaf sy'n wynebu Cymru – gordewdra – wedi'i lansio gan y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething.

Enw'r ymgynghoriad yw 'Pwysau Iach: Cymru Iach', ac mae'n amlinellu'r camau i'w cymryd er mwyn helpu pobl yng Nghymru i gynnal pwysau iach.

Mae lefelau gordewdra yn y Deyrnas Unedig ymhlith yr uchaf yng Ngorllewin Ewrop. Yng Nghymru, mae dau ddeg saith y cant o blant pedair-pump oed a chwe deg y cant o'n hoedolion dros eu pwysau.

Mae bod dros bwysau yn cynyddu'r risg o ddatblygu cyflyrau iechyd difrifol fel clefyd coronaidd y galon, diabetes math 2 a rhai mathau o ganser. Mae hefyd yn risg i iechyd meddwl pobl gan arwain at hunan-barch isel, iselder a phryder.

Mae'r cynigion a nodir yn yr ymgynghoriad yn rhoi pwyslais cryf ar atal ac maent yn cael eu hategu gan ymchwil a thystiolaeth ryngwladol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i'r hyn sy'n gallu helpu'r bobl i gynnal pwysau iach.