Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
19 - 20 Jun

Gwersyll hyfforddiant gwaith chwarae preswyl deuddydd sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol.

21 Jun

Diwrnod Gwyrdd

Digwyddiad Cenedlaethol

Diwrnod blynyddol o weithredu gwyrdd ar draws Cymru ydy’r Diwrnod Gwyrdd, sy’n garedig i’r amgylchedd!

24 - 28 Jun

Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i chi o'r model iechyd ecolegol-gymdeithasol a sut y gellir ei ddefnyddio fel fframwaith ar gyfer dylunio ymyriadau i wella iechyd y cyhoedd.

24 - 28 Jun

Cyfathrebu am Iechyd a Hybu Iechyd: Damcaniaeth ac Ymarfer

Prifysgol Maastricht, Yr Iseldiroedd

Nod y cwrs dwys hwn yw rhoi trosolwg o safbwyntiau damcaniaethol perthnasol, gan gymryd yr ymagwedd ysgogiadol fel man cychwyn: sut gallwn ni ysgogi unigolion a sefydliadau i fabwysiadu polisïau ac ymddygiad iach? Yn arbennig, bydd pontio i ymarfer yn cael cryn sylw.

24 Jun

Mae’r Rhaglen Chwaraeon a Gweithgarwch Cymunedol (CSAP) yn ddull newydd o ddatblygu chwaraeon a gweithgarwch yng Nghymru. Dechreuodd y rhaglen yng ngogledd Cymru ac mae cynnydd sylweddol wedi bod gyda’i datblygu. Rydyn ni’n parhau â’r siwrnai yn awr i sefydlu CSAP y tu hwnt i ogledd Cymru ac roedden ni eisiau rhoi gwybod i chi am gyfres o Ddigwyddiadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid sy’n cael eu cynnal ym mis Mehefin 2019. Rydyn ni’n awyddus i ddefnyddio’r digwyddiadau yma i gael gwybodaeth gennych chi am sut gellid cyflwyno CSAP ledled Cymru gyfan.

25 - 26 Jun

Thema’r gynhadledd yw tyfu i fyny ar-lein a bydd yn archwilio’r peryglon posibl a materion y gall plant eu hwynebu ar-lein a ffyrdd y gall gweithwyr proffesiynol helpu i’w hamddiffyn.

25 Jun

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a Chydffederasiwn GIG Cymru. Rydym yn edrych ar sut gall y celfyddydau gadw pobl yng Nghymru yn iach, sut gall y celfyddydau fod yn fwy dylanwadol a chynaliadwy, ac ym mha feysydd mae angen syniadau newydd i gyflawni hyn. Bydd y gweithdy byr hwn yn ein helpu i weld ble rydych chi'n meddwl y dylem fod yn canolbwyntio ein hymdrechion. Bydd yn gyfle i chi ein helpu i lunio'r rhaglen a gwneud yn siŵr ein bod yn gweithio yn y meysydd lle mae angen syniadau newydd ac sy’n fwy tebygol o gael effaith.

27 Jun

Mae rhianta esgeulus yn gysylltiedig â chyfran uchel o’r plant sydd ar gofrestrau amddiffyn plant, ac mae mwy fyth o blant yn dioddef esgeuluso, er nad yw llawer ohonynt yn ymddangos yn yr ystadegau. Byddwn ni’n ystyried y cymhlethdod sy’n gysylltiedig ag esgeuluso – e.e. ei natur a’i achosion; y cysylltiad rhwng anfantais gymdeithasol ac economaidd ac amgylchiadau a nodweddion rhieni. Bydd yr hyfforddiant yn ystyried rôl pob ymarferydd sydd mewn cysylltiad â phlant o ran adnabod esgeuluso a pherygl llithro wrth ymateb i anghenion gofal plant. Bydd y cyfranogwyr yn archwilio effeithiau niweidiol esgeuluso ar iechyd a datblygiad plant wrth iddo ddigwydd ac yn y tymor hwy, pwysigrwydd asesu a chynllunio trylwyr, ac ymyrraeth effeithiol.

27 Jun

Bydd cynhadledd eleni yn cynnwys llefarwyr dylanwadol ac uchel eu parch a rhagwelir mewnwelediad gan Lywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru a ffigurau blaenllaw yn cynnwys gwella iechyd y boblogaeth a threchu anweithgarwch a phrinder sgiliau ar draws y gweithlu a chymunedau.

27 - 29 Jun

Adrodd Storïau ar gyfer Iechyd 2

Caerdydd ac Abertawe

Sgyrsiau, perfformiadau, gweithdai a digwyddiadau ymylol gan artistiaid, cleifion, clinigwyr ac academyddion

28 - 29 Jun

Cynhadledd Rhwydwaith Ffermydd Ysgol 2019

Y Brifysgol Amaethyddol Frenhinol, Cirencester

Os ydych yn rheolwr ysgol, yn uwch arweinydd, yn llywodraethwr neu’n ymarferydd (athrawon a rhieni) sydd â diddordeb yn darparu amgylcheddau dysgu ymarferol i wella addysgu a dysgu, cynyddu cyrhaeddiad, gwella presenoldeb a chanolbwyntio, a/neu rhoi cymorth i ddisgyblion gael a llwyddo mewn dyfodol ar y tir (gwyddonydd, milfeddyg, gyrrwr cynaeafydd, a channoedd o swyddi sgiliau isel ac uchel eraill), dyma’r gynhadledd i chi. Bydd y sesiynau yn ymarferol, yn gyfredol, ac yn gyfle i chi ddysgu a chyfrannu ar yr un pryd.

28 Jun

Bydd y gynhadledd yn asesu gwaith Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Wella Canlyniadau ar gyfer Plant – a sefydlwyd i leihau nifer y plant sy’n mynd i mewn i ofal gyda ffocws ar ymyrraeth gynnar a gwella canlyniadau ar gyfer plant sydd eisoes mewn gofal a phobl sy’n gadael gofal. Bydd y cynadleddwyr yn ystyried Cyfnod 2 o gynllun gwaith y Grŵp, sydd yn edrych ar ymarfer proffesiynol, asesu gwasanaethau ar ymyl gofal ac yn ceisio creu mannau sefydlog ar gyfer y rheiny sydd mewn gofal.

28 Jun

Bydd y cwrs byr hwn yn canolbwyntio ar gefnogi ymarferwyr i sylweddoli pan fydd plant o bosib yn ceisio sôn wrthyn nhw am bethau sy’n digywdd yn eu bywydau. Gan ddefnyddio dull gweithredu seiliedig ar hawliau, byddwn ni’n canolbwyntio ar sut mae cadw’r plentyn yn y canol pan fydd pryderon yn codi, sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, a’n bod ni’n gweithredu ar sail hynny. Bydd y cwrs yn cyflwyno negeseuon ymchwil am rai o’r anawsterau mae plant yn eu hwynebu wrth ddatgelu camdriniaeth ac esgeuluso i’r oedolion o’u cwmpas. Trwy ddefnyddio ymarferion rhyngweithiol, bydd ymarferwyr yn archwilio datgeliadau plant fel proses yn hytrach na digwyddiad. Bydd y cynrychiolwyr yn ystyried pwysigrwydd ‘tiwnio i mewn’ i gyfathrebu di-eiriau plant, gan roi sylw gofalus i ymddygiad neu eiriau sy’n peri pryder.

04 Jul

Mae ymchwil gyfoes ar ddatblygu ymennydd yn ei gwneud hi’n glir mai pedair blynedd gyntaf bywyd, o gysyniad hyd at ddiwedd blwyddyn tri yw’r cyfnod mwyaf beirniadol ar gyfer datblygu’r ymennydd. Mae hyn, ynghyd â theori ymlyniad, yn rhoi dealltwriaeth i ni o sut mae perthnasau a phrofiad yn effeithio ar ddatblygiad ymennydd plant.

10 Jul

Anableddau Dysgu: Gwella Bywydau a Llesiant

Canolfan Halliwell, Ffordd Y Coleg, Caerfyrddin, Cymru, SA31 3EP, GB, Ffordd Y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EP, Caerfyrddin
11 Jul

Gweithdai Ymgysylltu: Dod at Ein Gilydd i Warchod a Gwella ein Amgylchedd

Canolfan Ucheldre, Banc y Felin, Caergybi, Ynys Mon

Dyma gyfle inni ddod at ein gilydd i ganfod ffyrdd newydd o reoli, gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol lle rydan ni yn byw a gweithio yng ngogledd-orllewin Cymru.

12 Jul

Bydd y seminar hwn yn archwilio’r dyfodol ar gyfer gofal canser yng Nghymru, am y bydd y Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser yn tynnu at ei derfyn y flwyddyn nesaf. Bydd y cynadleddwyr yn asesu’r opsiynau ar gyfer polisi ar ôl 2020, gyda’r disgwyliad o drafodaeth ar ddatblygiad posibl cynllun newydd ac integreiddio i ddogfennau polisi ehangach fel Cymru Iachach.

17 Jul

Gweithdai Ymgysylltu: Dod at Ein Gilydd i Warchod a Gwella ein Amgylchedd

Cellb, Park Square, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

Dyma gyfle inni ddod at ein gilydd i ganfod ffyrdd newydd o reoli, gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol lle rydan ni yn byw a gweithio yng ngogledd-orllewin Cymru.

18 Jul

Gŵyl Ryngwladol Iechyd y Cyhoedd

Prifysgol Manceinion

Mae Cydweithrediaeth Drefol Manceinion ar Iechyd (MUCH) yn rhan o Sefydliad Iechyd y Boblogaeth yng Nghanolfan Gwyddorau Iechyd Academaidd Manceinion, Prifysgol Manceinion. Eu cenhadaeth yw gwneud ymchwil o safon fyd-eang sydd yn berthnasol i boblogaethau yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Mae’r prif lefarwyr sydd wedi cadarnhau yn cynnwys: Dr Claudia Stein - Cyfarwyddwr, Is-adran Gwybodaeth, Tystiolaeth, Ymchwil ac Arloesi, Swyddfa Ranbarthol Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd Dr Santino Severoni – Cydlynydd, Iechyd y Cyhoedd a Mudo, Swyddfa Ranbarthol Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd Yr Athro Danny Dorling – Athro Halford Mackinder mewn Daearyddiaeth, Prifysgol Rhydychen Yr Athro John Newton – Cyfarwyddwr Gwella Iechyd, Public Health England

18 Jul

Gweithdai Ymgysylltu: Dod at Ein Gilydd i Warchod a Gwella ein Amgylchedd

Llanfairfechan Community Hall, Village Road, Llanfairfechan, Conwy

Dyma gyfle inni ddod at ein gilydd i ganfod ffyrdd newydd o reoli, gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol lle rydan ni yn byw a gweithio yng ngogledd-orllewin Cymru.

24 Jul

Hoffem glywed eich barn am sut mae gwasanaethau i bobl â diabetes Math 2 yn cael eu darparu yn y gymuned

07 Aug

Diwrnod Chwarae 2019

Digwyddiad Cenedlaethol

Diwrnod Chwarae yw’r diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae yn y DU, a gynhelir yn draddodiadol ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst. Thema Diwrnod Chwarae 2019 yw bod Chwarae yn Datblygu Plant. Nod thema Diwrnod Chwarae 2019 yw amlygu’r ffyrdd amrywiol y gall chwarae fod o fudd i blant a phobl ifanc.

28 - 30 Aug

HEPA Ewrop 2019

Denmarc

Cynhelir 15fed cyfarfod blynyddol a 10fed cynhadledd HEPA Ewrop ym Mhrifysgol De Denmarc ar 28-30 Awst 2019.

28 Aug

Ymunwch â ni yn ystod mis Awst i adolygu polisi’r llywodraeth yn ymwneud â Gordewdra Plentyndod ac archwilio’r ffordd y gall eich rhanbarth gefnogi iechyd plant yn well trwy’r system bartneriaeth newydd. Byddwn yn trafod arfer gorau a chanllawiau diweddar gydag arbenigwyr blaenllaw yn y maes er mwyn cael canlyniadau gwell ar gyfer plant.

29 Aug

Ar ddiwedd 2018, lansiodd y Llywodraeth Strategaeth unigrwydd gyntaf y DU er mwyn gwella bywydau dinasyddion oedrannus. Mae’r strategaeth hon yn pwysleisio pwysigrwydd hybu lles meddwl da, annog cysylltedd cymdeithasol a dileu stigma o fywydau pobl hŷn yng nghyd-destun newidiol perthnasoedd cymdeithasol. Ymunwch â ni fis Awst yma i adolygu ymagwedd eich rhanbarth tuag at gysylltedd cymdeithasol a chynhwysiant ar gyfer pobl hŷn. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi llwyfan i rannu syniadau, arfer gorau ac ymagweddau newydd tuag at ddatblygiadau polisi ar gyfer elusennau, busnes, awdurdodau lleol ac arbenigwyr iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn gwella bywydau aelodau oedrannus o’n cymunedau.

11 Sep

Bydd y symposiwm hwn yn rhoi cyfle gwerthfawr i brifysgolion, awdurdodau lleol, darparwyr gwasanaethau iechyd rhywiol, meddygfeydd, cyrff iechyd y cyhoedd, grwpiau myfyrwyr a mwy i gyd-ddatblygu dulliau o wella iechyd a lles rhywiol myfyrwyr.

12 Sep

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn trefnu Uwchgynhadledd Brechu Byd-eang, mewn cydweithrediaeth â Sefydliad Iechyd y Byd. Cynhelir y digwyddiad dan nawdd ar y cyd gan Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean Claude Juncker a Chyfarwyddwr Cyffredinol WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Yr amcan cyffredinol yw rhoi amlygrwydd ar lefel uchel ac ardystiad gwleidyddol i destun brechu a chyhoeddi datganiad i ardystio a hybu buddion brechu fel y mesur iechyd y cyhoedd mwyaf llwyddiannus sydd yn achub miliynau o fywydau bob blwyddyn. Bydd yn arddangos arweinyddiaeth yr UE dros ymrwymiad byd-eang i frechu, yn hybu ymrwymiad gwleidyddol tuag at ddileu clefydau y gellir eu hatal trwy frechu ac ymgysylltu arweinwyr gwleidyddol ac arweinwyr o gymdeithas wyddonol, feddygol, ddiwydiannol, ddyngarol a sifil.

13 Sep

Cwrs Hanner Dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth a thraws-sectorol sy’n fwy gwybodus ac ymgysylltiedig i gyflwyno Polisi Llywodraeth Cymru. Bydd y sesiwn hyfforddiant yn cefnogi pobl o amrediad eang o sefydliadau i ddeall fframwaith deddfwriaeth a pholisi penodol Cymru i blant a theuluoedd sydd wedi datblygu o ganlyniad i ddatganoli cynyddol rhag San Steffan.

17 - 21 Sep

Y thema ar gyfer IASP 2019 yw “Dymchwel Muriau ac Adeiladu Pontydd”, themâu sydd nid yn unig yn atseinio’r tirnodau yn ein dinas brydferth, ond sydd hefyd yn adlewyrchu’r gwaith yr ydym yn ei wneud i atal hunanladdiad a chreu gobaith i’r rheiny mewn argyfwng.

18 Sep

Yn y gynhadledd amrywiol hon, bydd arbenigwyr ar sawl maes yn ein helpu i fynd i’r afael ag amryw bynciau, gan gynnwys: Pam na ddylid trin iechyd meddwl ac alcohol fel dau fater ar wahân, Beth i’w wneud am Brofiadau Niweidiol Plentyndod (ACEs), Sut i wneud y gorau gyda chleientiaid awtistig, Sut mae alcohol ac anhwylderau bwyta yn cyd-daro, Sut i gefnogi’r rhai sy’n goryfed ac yn gamblo.

24 Sep

Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth: Hybu Canlyniadau Cadarnhaol

Canolfan Gynadledda ac Arddangos Tŷ Mary Ward, Llundain

Gyda phigion gan y llywodraeth ar ofal cymdeithasol y dyfodol a’r GIG yn addo gwneud anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yn ‘flaenoriaeth genedlaethol’ yn eu cynllun 10 mlynedd, bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar y cymorth a’r gwasanaethau sy’n hanfodol i bobl ffynnu. Mae gan unigolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yr un hawliau sylfaenol i gael tegwch mewn meysydd fel gofal iechyd, byw’n annibynnol, cyfleoedd cyflogaeth a llety. Mae dileu’r rhwystrau a chreu darpariaeth ddigonol yn hanfodol.

24 - 25 Sep

In September 2019 Cardiff University and Cynnal Cymru will host the Sustainable Built Environment Conference. The aim of this event is to bring together climate and energy researchers, built environment professionals, policy experts and government officials to focus on the transition of energy and low carbon policies into practice. The conference topics will allow delegates to increase their knowledge and skills related to climate change policies and actions, building design, renovation and retrofit issues and the performance of buildings and materials.

24 - 25 Sep

Ym mis Medi 2019, bydd Prifysgol Caerdydd a Chynnal Cymru yn cynnal Cynhadledd Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy. Nod y digwyddiad hwn yw dod ag ymchwilwyr hinsawdd ac ynni, gweithwyr proffesiynol yr amgylchedd adeiledig, arbenigwyr polisi a swyddogion y llywodraeth ynghyd i ganolbwyntio ar droi polisïau ynni a charbon isel yn ymarfer. Bydd testunau’r gynhadledd yn galluogi cynadleddwyr i gynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau yn ymwneud â pholisïau a gweithredoedd newid hinsawdd, dylunio adeiladau, materion adnewyddu ac ôl-osod a pherfformiad adeiladau a deunyddiau.

08 Oct

Mae’r symposiwm hwn yn rhoi cyfle gwerthfawr i awdurdodau lleol, asiantaethau gorfodi’r gyfraith, cynrychiolwyr cymunedau Teithwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill drafod yr heriau y mae cymunedau Teithwyr a Sipsiwn yn eu hwynebu, a’r polisïau y gellir eu gweithredu i wella ansawdd eu bywydau.

08 Oct

Bydd y seminar hwn yn dod â rhanddeiliaid allweddol o’r gymuned fusnes ac ymchwil a gwneuthurwyr polisïau ar draws Whitehall, y gweinyddiaethau datganoledig ac awdurdodau lleol, ynghyd i archwilio’r blaenoriaethau ar gyfer cefnogi gwneud polisïau yn seiliedig ar dystiolaeth yn y DU.

15 Oct

Mae’r rhaglen yn datblygu prosiect ymchwil wedi ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol gyda Phrifysgol Gorllewin Lloegr (UWE), Bryste, gyda’r nod o gefnogi arfer gorau mewn gwerthuso yn y celfyddydau, iechyd a llesiant.

16 - 18 Oct

Bwriad 9fed Cyngres MOVE yw cyhoeddi newidiadau mawr mewn chwaraeon ar lawr gwlad a hybu gweithgaredd corfforol. Cyngres MOVE yw un o’r cynadleddau prin hynny yn y byd sy’n canolbwyntio ar chwaraeon hamdden a gweithgaredd corfforol yn unig. Yn 2019, bydd yn dod â 500 o randdeiliaid o faes gweithgaredd corfforol, chwaraeon, iechyd, addysg, cynllunio trefol a gwyddoniaeth ynghyd i drafod materion a thueddiadau yn y dyfodol sy’n cysylltu eu sectorau.

24 Oct

Bydd y gynhadledd hon yn dod â gweithwyr proffesiynol y GIG, y sector Cyhoeddus, Preifat, Academia a’r Trydydd Sector ynghyd, a bydd y trafodaethau a’r rhyngweithio yn hysbysu’r cynadleddwyr am yr uchelgais i’r dyfodol ar gyfer GIG sy’n gyfoethog yn dechnolegol.

14 Nov

Bydd cynhadledd ddiweddaraf Why Sports yn darparu llwyfan cynhwysol i drafod tystiolaeth bresennol tra’n rhoi cipolwg ar y ffordd y gallwn, fel cenedl, weithio tuag at ymagwedd iechyd ataliol gynaliadwy ar draws cymunedau trwy hybu a rhagnodi gweithgaredd corfforol.

26 Nov

Mae’r agenda yn cynnwys cyflwyniadau a ddyluniwyd i helpu sefydliadau addysg uwch i wella canlyniadau a sicrhau bod yr holl fyfyrwyr a’r staff yn cyflawni’r ansawdd gofal sydd yn ofynnol i wella gwasanaethau iechyd meddwl.