Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
19 - 27 Sep

Wythnos Fawr o Chwaraeon

Digwyddiad Cenedlaethol

Bydd yr Wythnos Fawr o Chwaraeon yn dathlu grym chwaraeon a gweithgaredd o ran lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol. Bydd cyfres o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos yn dangos yr amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau sydd yn helpu pobl o bob oed i fod yn fwy egnïol a chael buddion meddyliol, cymdeithasol a chorfforol.

25 Sep

Diwrnod Chwaraeon Ysgol Ewropeaidd 2020

Digwyddiad Cenedlaethol

Mae ysgolion a chwaraeon ysgol yn edrych yn wahanol iawn ar draws Ewrop eleni, felly mae’n bwysicach nag erioed i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o gadw plant yn egnïol er mwyn eu lles corfforol a meddyliol. Mae’r 6ed Diwrnod Chwaraeon Ysgol Ewropeaidd yn gwahodd ysgolion i ddangos i’r byd sut maent yn addasu neu’n ailgychwyn eu gweithgareddau trwy gynllunio digwyddiadau mewn person (oddi ar-lein) neu ddigidol (ar-lein) ar gyfer y diwrnod, neu gymysgedd o’r ddau.

25 Sep

Mae hwn yn gwrs am ddim. Mae’n parhau am 2 awr ac mae’n cael ei gynnal ar-lein.

28 - 02 Sep

Wythnos Beicio i’r Ysgol

Digwyddiad Cenedlaethol

Mae Sustrans wedi ymuno ag Ymddiriedolaeth Bikeability i wahodd ysgolion ar draws y DU i gymryd rhan yn yr Wythnos Beicio i’r Ysgol eleni. Mae’r digwyddiad yn dathlu’r buddion anhygoel y gall ysgol egnïol eu cyflwyno.

30 Sep

Yn y weminar hon, bydd Dr Gemma Wilson a Jessica Gates yn trafod astudiaeth a gynhaliwyd yn ddiweddar gan ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Northumbria ac Abertawe. Archwiliodd yr astudiaeth hon brofiadau oedolion hŷn o ddefnyddio technoleg (gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol) i gysylltu gydag eraill, gan ddefnyddio dull dulliau cymysg.

01 Oct

Ymunwch â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn i edrych ar y ffyrdd y gallwn ni weithio gyda’n gilydd i ddatblygu’r camau gweithredu a nodwyd yn yr adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar - sef ‘Gadael neb ar ôl’ - a sicrhau adferiad o blaid pobl hŷn yn dilyn Covid-19.

01 Oct

Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn 2020

Digwyddiad Cenedlaethol

Bydd y diwrnod hwn yn amlygu rôl y gweithlu gofal iechyd yn cyfrannu at iechyd pobl hŷn, gyda chydnabyddiaeth arbennig i’r proffesiwn nyrsio, a phrif ffocws ar rôl menywod.

08 Oct

Mae Sôn am Iechyd Meddwl yn Gynhadledd genedlaethol a gynhelir i helpu pobl i ddeall ac adnabod Iechyd Meddwl gwael a gwneud gwahaniaeth.

10 Oct

Thema eleni, a osodwyd gan Ffederasiwn Iechyd Meddwl y Byd yw atal hunanladdiad.

15 Oct

Ymunwch â rhanddeiliaid allweddol ar gyfer Cynhadledd ar-lein amserol Westminster Insight ar Ddyfodol Ffermio. Byddwch yn archwilio’r tirwedd polisi, goblygiadau tebygol COVID 19 a Brexit a’r Bil Amaethyddiaeth.

15 Oct

Ymunwch â Fforwm Polisi Cymru a rhanddeiliaid allweddol wrth i ni ganolbwyntio ar y camau nesaf ar gyfer gwella ansawdd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd y cynadleddwyr yn trafod materion ar gyfer gweithredu deddfwriaeth newydd allweddol a’r goblygiadau i randdeiliaid, gan edrych ar ddyfodol archwilio a rheoleiddio, recriwtio gweithluoedd, llywodraethu a thryloywder byrddau iechyd a gwella llais cleifion. Wrth gwrs, bydd hefyd yn gyfle i archwilio’r ffordd y mae argyfwng COVID-19 wedi effeithio ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, yn cynnwys y feddylfryd ddiweddaraf ar gadernid y system iechyd a gofal cymddeithasol, effeithiolrwydd ymateb i’r argyfwng a’r goblygiadau hirdymor i bolisi yng Nghymru.

02 - 03 Dec

Cynhelir ein cynhadledd arlein dros ddau hanner diwrnod, a chewch chi fynychu’r nail ddiwrnod neu’r llall, neu’r ddau. Yn ystod y ddau ddiwrnod, bydd digon o gyfleoedd i holi’r siaradwyr ac i ymuno a chynadleddwyr eraill mewn sesiynau trafod llai eu maint.

03 Dec

Bydd yr achosion o COVID-19 a’r cyfyngiadau symud o ganlyniad yn cael effaith ddwys a hirdymor ar ynysu cymdeithasol ac unigrwydd ymysg pobl hŷn a bydd yn dwysáu’r argyfwng iechyd y cyhoedd ymhellach. Bydd y gynhadledd ddigidol hon yn archwilio’r hyn sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â’r epidemig cynyddol hwn.

26 - 28 Jan

Thema Uwchgynhadledd Chwaraeon Rhithwir am Oes 2021 Canada yw “Llwybr tuag at Bolisi”. Mae’r Gymdeithas yn galw ar arweinwyr ar draws y sectorau chwaraeon, hamdden, addysg ac iechyd i rannu eu gwaith blaenllaw, eu rhaglennu dyfeisgar, arfer gorau, ymchwil, a/neu ganfyddiadau yn Uwchgynhadledd Chwaraeon Rhithwir am Oes 2021 Canada. Cyflwynir yr Uwchgynhadedd yn rhithwir ar draws cyfanswm o chwe diwrnod.