Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
12 Jan

Bydd y cynadleddwyr yn cael eu haddysgu a’u hysbrydoli am y datblygiadau diweddaraf mewn Gweithgaredd Corfforol ar gyfer Iechyd. Nod y gynhadledd yw hybu Ymarfer Corff fel Meddyginiaeth ac i amlygu pwysigrwydd Gweithgaredd Corfforol ar draws ystod o feysydd.

15 Jan

Gan fod hyder y cyhoedd mewn agweddau prifysgolion tuag at fynd i’r afael â thrais rhywiol yn lleihau, mae’r symposiwm hwn yn rhoi cyswllt hanfodol i brifysgolion, yn ogystal ag ymarferwyr ar draws yr heddlu, y gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd i gymryd rhan mewn deialog wedi ei anelu at ddiwylliant o feithrin atebolrwydd mewn prifysgolion a chreu fframwaith i roi hyder a diogelwch i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr yn ystod eu cyfnod mewn addysg uwch.

15 Jan

Bydd y seminar amserol hwn yn dod â gwneuthurwyr polisïau a rhanddeiliaid allweddol ynghyd i drafod cynigion yn Cymru Iachach - sydd yn gosod y nodau ar gyfer iechyd y cyhoedd gwell, gofal yn cael ei gadw’n gynyddol allan o ysbytai ac yn agosach i gartrefi, a mwy o gyfranogiad gan bobl a’u hanwyliaid yn llunio eu gofal unigol.

23 Jan

Gan archwilio agweddau niweidiol a buddiol bywyd gwaith ar iechyd meddwl, bydd y symposiwm rhyngwladol hwn yn dod â rhanddeiliaid allweddol, arbenigwyr iechyd meddwl a gwneuthurwyr polisïau ynghyd i fynegi pryderon, rhannu syniadau a chynnig atebion. Anogir y cynadleddwyr i drafod mentrau presennol, archwilio ymagweddau arloesol i hybu iechyd meddwl yn y gweithle ac i ystyried y berthynas rhwng lles meddwl a diweithdra. Dylai fod yn drafodaeth amserol ac ysgogol.

24 Jan

Gyda’r rhan fwyaf o gyllideb gwasanaethau plant yn cael ei gwario ar Blant sy’n Derbyn Gofal, mae’r symposiwm hwn yn gyfle gwerthfawr i weithwyr cymdeithasol plant sy’n derbyn gofal, timau addysg a gwasanaethau plant, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill, drafod y ffordd orau o wella bywydau a chanlyniadau plant mewn gofal.

30 Jan

Ymunwch â Briff San Steffan ar Ddydd Mercher 30 Ionawr 2019 i gael y briff diweddaraf ar rôl ysgolion yn gwella iechyd a lles meddwl disgyblion. Byddwn yn archwilio’r ffordd y gall ysgolion adnabod, atgyfeirio a chefnogi disgyblion sydd yn cael anawsterau iechyd meddwl yn well, trafod y ffordd orau o sefydlu lles meddwl mewn ymagwedd ysgol gyfan, a chwestiynu gweithredoedd y llywodraeth i wella darpariaeth arbenigol.

31 Jan

Ymunwch â’r Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidio, a llu o wneuthurwyr polisi, asiantaethau cymorth, gweithwyr iechyd proffesiynol, a phobl â phrofiad bywyd, i drafod y datblygiadau diweddaraf yn yr ymagwedd genedlaethol at atal hunanladdiad a hunan-niweidio, a’i gweithrediad lleol. Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn agor y digwyddiad, a bydd yn trafod adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ac yn lansio’r wefan newydd, “Siarad â fi 2”, sy’n darparu adnoddau gwerthfawr i unigolion, eu teuluoedd a ffrindiau, a’r gweithwyr proffesiynol sy’n eu cynorthwyo nhw.

01 Feb

Seminar ar Ymchwil Stroc, Arloesi, a Gofal

05 Feb

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2019 yn cael ei ddathlu ar 5 Chwefror gyda’r thema: Gyda’n gilydd dros ryngrwyd gwell. Mae pecyn cymorth ar gyfer yr ymgyrch yn cael ei greu bob blwyddyn i helpu sefydliadau i gymryd rhan yn y Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel trwy ledaenu’r gair a chodi ymwybyddiaeth..

05 Feb

Bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar rai o’r heriau yr ydym yn eu hwynebu fel gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio mewn uned newyddenedigol, yn cynnwys cael sgyrsiau anodd, torri newyddion drwg a’r ffordd orau o reoli disgwyliadau rhieni.

07 Feb

Bydd y gynhadledd hon yn archwilio’r ffordd y gellir gwella gwasanaethau ar gyfer plant anabl yn erbyn cefndir o gyni, galw cynyddol a phobl ifanc ag anghenion mwy cymhleth.

07 Feb

Diwrnod Amser i Siarad 2019

Digwyddiad Cenedlaethol

Eleni, mae Diwrnod Amser i Siarad yn ymwneud â dod â’r elfennau cywir ynghyd, er mwyn cael sgwrs am iechyd meddwl. P’un ai yn de, bisgedi a ffrindiau agos neu’n ystafell o bobl yn herio stigma iechyd meddwl, mae Amser i Newid eisiau eich annog i siarad.

07 Feb

Nodau’r digwyddiadau yw galluogi ac ysgogi gweithwyr proffesiynol yn y sector cyhoeddus i gyflymu’r proses trawsnewid i sustem cludiant carbon isel, allyriadau isel yng Nghymru, gyda ffocws penodol ar gludiant ffordd ac opsiynau eraill i berchenogaeth cerbydau preifat.

12 Feb

Bydd y testunau sy’n cael eu cynnwys yn cwmpasu: adolygiad NAO o wasanaethau iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc; Ymyrraeth gynnar; Cyfryngau cymdeithasol; Integreiddio gwasanaethau yn well; Pontio i wasanaethau oedolion.

21 Feb

Nodau’r digwyddiadau yw galluogi ac ysgogi gweithwyr proffesiynol yn y sector cyhoeddus i gyflymu’r proses trawsnewid i sustem cludiant carbon isel, allyriadau isel yng Nghymru, gyda ffocws penodol ar gludiant ffordd ac opsiynau eraill i berchenogaeth cerbydau preifat.

27 Feb

Yn dilyn y gynhadledd arbennig "Llwyddiant Cymru'n Symud: Cyflwyno ar y Lles i Gynlluniau Dyfodol", rydym yn falch iawn o gyhoeddi'r dyddiad ar gyfer yr ail ddigwyddiad yn y gyfres ar 27 Chwefror 2019. Bydd y gynhadledd eleni eto'n cynnwys siaradwyr dylanwadol a pharch gyda mewnwelediadau a ragwelir gan Lywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru, a'r ffigyrau blaenllaw sy'n ymwneud â gwella iechyd y boblogaeth a mynd i'r afael ag anweithgarwch a phrinder sgiliau ar draws y gweithlu a chymunedau.

27 Feb

The session will have the following learning outcomes: * A basic understanding of HIA, what it is and how it is done* The components of a high quality HIA *Introduction to different influences on health and wellbeing*An overview of HIA in the context of current Welsh Government and Public Health Policy, and Practical introduction to screening.

28 Feb

Bydd y symposiwm hwn yn gyfle i staff y GIG, cyrff iechyd y cyhoedd, awdurdodau lleol, gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol, addysgwyr ac ymarferwyr y trydydd sector i ddadansoddi diweddariadau polisi diweddar, datblygu strategaethau ar gyfer ataliaeth ac ymyrraeth gynnar, a i gydweithio i sicrhau bod gan blant a phobl ifanc fynediad amserol i gymorth iechyd meddwl effeithiol.

05 Mar

Mae’r Llywodraeth wedi bod yn ceisio cyflawni gofynion Deddf Tlodi Plant 2010 oedd yn diffinio targed lleihau tlodi plant, i’w gyflawni erbyn 2020/21. Diweddarwyd hwn yn 2014 pan gyflwynodd y Llywodraeth ei hail Strategaeth Tlodi Plant oedd yn ceisio mynd i’r afael â ‘gwraidd achosion’ tlodi plant. Targedodd y Llywodraeth gynnydd mewn cyflogaeth i gynorthwyo plant sydd yn byw mewn teuluoedd tlawd; cyflwynwyd Credyd Cynhwysol i gefnogi unigolion i gael gwaith, a rhoddwyd gofal plant di-dreth ar waith i helpu oedolion i ddychwelyd i waith Mae’r symposiwm hwn felly yn dod â swyddogion llywodraeth leol, elusennau, awdurdodau budd-daliadau a rhanddeiliaid allweddol eraill ynghyd i drafod cyflwr presennol y Strategaeth Tlodi Plant. Bydd y cynadleddwyr yn cael cyfle i drafod y materion presennol y mae plant mewn tlodi’n eu hwynebu, a sut i ddatblygu strategaethau i’w cynorthwyo yn yr hirdymor.

12 Mar

Mae’r GIG yn addo gwneud anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yn ‘flaenoriaeth genedlaethol’ yn eu cynllun 10 mlynedd sydd i ddod. Bydd y ganolfan hon yn canolbwyntio ar y cymorth a’r gwasanaethau sy’n hanfodol i bobl ffynnu. Mae gan unigolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yr un hawliau sylfaenol i degwch mewn meysydd fel gofal iechyd, byw’n annibynnol, cyfleoedd cyflogaeth a llety. Mae dileu’r rhwystrau a darpariaeth ddigonol yn hanfodol.

14 Mar

Y gynhadledd flynyddol hon yw digwyddiad mwyaf Cymorth Cymru, yn dod â holl haenau eu gwaith ynghyd ac yn gofyn cwestiynau heriol am y dyfodol.

19 Mar

Mae agenda’r gynhadledd, yn cynnwys y diweddariadau a’r datblygiadau diweddaraf, wedi ei chynllunio i gefnogi cynadleddwyr yn eu gwaith a hybu bywydau iachach yn nes ymlaen mewn bywyd.

22 Mar

Bydd thema’r gynhadledd yn croesawu cyfranogwyr yn cynnwys gwneuthurwyr polisïau, cynllunwyr, darparwyr gwasanaethau a sefydliadau addysg a’r sector preifat. Bydd cyfranogiad y ‘trydydd sector’ yn allweddol hefyd, gan ymgorffori sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol gyda ffocws penodol ar ymagweddau integredig, aml-ddisgyblaethol. Bydd y gynhadledd gynhwysol hon yn cynnwys amrywiaeth o fformatiau sesiwn er mwyn hyrwyddo cyfnewid tystiolaeth a phrofiad, ynghyd â chyfleoedd ar gyfer trafodaeth ac archwilio syniadau newydd.

28 Mar

Bydd y seminar hwn yn trafod y meddylfryd diweddaraf ar bolisi a mentrau ehangach ar gyfer lleihau tlodi yng Nghymru - gyda ffocws ar ddiwygio lles, ymagweddau rhanbarthol a strategaethau hirdymor. Bydd y drafodaeth yn adlewyrchu themâu allweddol a materion sy’n dod i’r amlwg wrth i wneuthurwyr polisïau graffu ar ddatblygiadau ac ystyried ffyrdd ymarferol ymlaen ar gyfer polisi, a byddant yn asesu effaith mentrau polisi eu hunain.

03 Apr

GIG: Cyflwyno Cynllun 10 Mlynedd

Canolfan Gynadledda ac Arddangos Tŷ Mary Ward, Llundain

Bydd cynhadledd y GIG: Cynllun Deng Mlynedd yn rhoi atebion i heriau cyllidol a darpariaeth gwasanaethau sydd yn llyffetheirio’r GIG, yn ogystal â chraffu ar addewidion ariannu arfaethedig y llywodraeth a sut bydd addewidion buddsoddi’r llywodraeth yn rhoi sylfaen ar gyfer y Cynllun Deng Mlynedd.

08 - 10 Apr

Adeiladu ar 20 mlynedd o’n profiad yn dysgu economeg iechyd i ymarferwyr iechyd cyhoeddus a rhai sy’n gwneud ymchwil ym maes iechyd cyhoeddus. Erbyn diwedd y cwrs byr hwn bydd cynadleddwyr wedi dod i ddeall cysyniadau cymhwyso economeg iechyd at iechyd cyhoeddus, gallu cloriannu’n feirniadol werthusiad economaidd cyhoeddedig o ymyriad iechyd cyhoeddus a theimlo’n hyderus i siarad am elw posibl buddsoddi mewn rhaglenni iechyd cyhoeddus yn y GIG a lleoliadau eraill fel ysgolion a mannau gwaith.

11 Apr

Dathlu a Dysgu: Cysylltu y Cenedlaethau

Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor

Cyfle i ddysgu canfyddiadau ymchwil diweddaraf ac arfer gorau mewn rhaglenni cenedlaethau cenedlaethau.

01 May

Bydd cynhadledd HiAP 2019 yn rhoi cymorth i awdurdodau a gwneuthurwyr penderfyniadau y GIG, gan rannu mewnwelediad ar y ffordd orau o gydgrynhoi tystiolaeth, nodi effeithiau a blaenoriaethu ymyriadau. Bydd yn rhoi nifer o becynnau cymorth ac atebion ymarferol i’r cynadleddwyr i gyd cyn y gynhadledd, fydd o gymorth iddynt gyflwyno camau uniongyrchol tuag at ailgydbwyso’r heriau cymdeithasol ac yn ymwneud ag iechyd niferus y gallant eu hwynebu. Bydd yn canolbwyntio ar drosglwyddo methodoleg arfer gorau er mwyn creu dealltwriaeth gyffredin o iechyd ac anghydraddoldebau iechyd ar draws cynghorau, lleoliadau’r GIG a gofal cymunedol.

07 - 10 May

Bydd y gynhadledd hon, sef “Symud Ymlaen Gyda’n Gilydd,” yn rhannu arfer gorau ac ymchwil i ddatblygu mudiad byd-eang llythrennedd corfforol.

17 - 21 Sep

Y thema ar gyfer IASP 2019 yw “Dymchwel Muriau ac Adeiladu Pontydd”, themâu sydd nid yn unig yn atseinio’r tirnodau yn ein dinas brydferth, ond sydd hefyd yn adlewyrchu’r gwaith yr ydym yn ei wneud i atal hunanladdiad a chreu gobaith i’r rheiny mewn argyfwng.