Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
10 Dec

Ma’r cwrs undydd hwn yn edrych ar faterion sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc LHDT a’u perthynas â datblygiad plant. Bydd yn edrych ar faterion rhywioldeb ac adnabod rhywedd, a sut mae cefnogi plant, rhieni ac amgylcheddau proffesiynol. Nod y cwrs fydd meithrin hyder ymarferwyr a rheolwyr wrth ddelio gyda’r materion hyn.

17 Dec

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr wedi: Dod i ddeall beth yw trawsrywedd; Deall y broses bontio; Archwilio materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc trawsrywedd; Caffael gwybodaeth a sgiliau i gefnogi plant a phobl ifanc trawsrywedd; Creu cynllun gweithredu i ddatblygu amgylcheddau sy’n cefnogi pobl Trawsrywedd

09 Jan

Nod y cwrs undydd hwn yw cynyddu dealltwriaeth a hyder ymarferwyr wrth ymdrin â materion penodol sy’n ymwneud â diogelu plant a phobl ifanc sydd ag anableddau, a gwella’u sgiliau o ran ymateb i’w hanghenion diogelu.

15 Jan

Bydd y cwrs yn cyflwyno’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc.

16 Jan

Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn amrediad eang o gyd-destunau yn y gweithle neu’r gymuned. Diben yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i’r sawl sy’n cymryd rhan am sut i ddiogelu plant a phobl ifanc yn eu hamgylchedd.

16 Jan

Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at swyddogion fel EHP a Rheolwyr EH, cynllunwyr, swyddogion adfywio a staff eraill fydd angen deall a gallu cyfrannu at, neu mewn rhai achosion, cynnal HIA Pen Desg Cyflym a gwerthfawrogi sut i ddefnyddio’r canfyddiadau yn ymarferol.

20 Jan

Trwy ddiweddariadau cenedlaethol, astudiaethau o leoliadau aml-asiantaeth a mewnwelediad profiad uniongyrchol, nod y gynhadledd hon yw cyflwyno’r sefyllfa o ran y cynnydd sydd eisoes yn cael ei wneud a’r hyn y mae angen ei newid i wella cadernid, llesiant, cymorth iechyd meddwl ac atal hunanladdiad yn effeithiol ymysg plant a phobl ifanc.

21 Jan

Cwrs undydd (a thrafodaethau ar-lein) ym Mhrifysgol Loughborough ar gyfer athrawon cynradd, uwchradd, AB a Phrifysgolion. Gan ddefnyddio ei 25 mlynedd o brofiad addysgu, mae’r arbenigwr blaenllaw, Dr Ash Casey, wedi datblygu’r cwrs hwn i ddangos sut gall Dysgu Cydweithredol helpu i gyflawni AG rhagorol.

28 Jan

Bydd y cwrs undydd hwn yn archwilio gwahanol fathau o anhwylderau bwyta, arwyddion a symptomau ac opsiynau triniaeth. Bydd yn edrych ar achosion posibl fel seicoleg, delwedd y corff, y cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol a phwysau cyfoedion. Bydd yn archwilio gorbryder a mecanweithiau ymdopi, a’r gwahaniaeth rhwng bechgyn, merched a phobl ifanc LHDT.

29 Jan

Bydd y seminar hwn yn ystyried heriau a chyfleoedd yn ymwneud â gwella iechyd a lles meddwl yng Nghymru. Mae wedi ei amseru i ddilyn ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar flaenoriaethau ar gyfer cyfnod terfynol 2019-2022 strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.

29 Jan

Bydd y cwrs hwn yn archwilio Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, hawliau plant a’r cysyniad o blentyndod, gwydnwch da a sut i adeiladu gwydnwch mewn plant i ymdopi â lliniaru effeithiau Profiadau Plentyndod Cynnar.

30 Jan

Gweithdy Creu Lleoedd, Iechyd a Llesiant

Hwb Gwyddorau Bywyd, Caerdydd

Nod y gweithdy yw gwella, creu a chynllunio amgylchedau cynaliadwy iach trwy agenda iechyd y cyhoedd a chynllunio gofodol ar y cyd. Mae hefyd yn ceisio pwysleisio arfer gorau ac archwilio modelau a chyfleoedd ar gyfer gwaith partneriaeth cynaliadwy, wedi ei gydlynu yn y dyfodol.

06 Feb

Diwrnod Amser i Siarad 2020

Digwyddiad Cenedlaethol

Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar un ym mhob pedwar ohonom, ond eto mae gormod o bobl yn teimlo’n ynysig, yn teimlo cywilydd ac yn ddi-werth oherwydd hyn. Mae Diwrnod Amser i Siarad yn annog pawb i fod yn fwy agored am iechyd meddwl – i siarad, gwrando a newid bywydau.

07 Feb

Bydd y gynhadledd hon yn rhannu’r hyn a ddysgwyd am ddefnyddio ACE ac ymagweddau sy’n wybodus am drawma yn ymarferol. Bydd yn gyfle i ddysgu am yr ymchwil ddiweddaraf yn y maes a chyfarfod â chydweithwyr o ystod o leoliadau a sectorau sy’n wynebu’r un heriau.

12 Feb

Bydd y sesiwn yn cwmpasu: Dealltwriaeth sylfaenol o Asesu'r Effaith ar Iechyd (HIA), beth ydyw a sut mae'n cael ei wneud; gwerthoedd ac elfennau sylfaenol HIA o ansawdd uchel; trosolwg o HIA yng nghyd-destun polisi presennol Cymru; astudiaeth achos o HIA yng Nghymru; a chyflwyniad ymarferol i sgrinio.

12 Feb

Bwriad y cwrs yw codi ymwybyddiaeth a chynyddu dealltwriaeth o awtistiaeth er mwyn parhau i wella ansawdd y gefnogaeth i blant a phobl ifanc ar y sbectrwm a’u teuluoedd/gofalwyr.

13 Feb

Bydd y cwrs yn cyflwyno’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc.

13 Feb

Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn amrediad eang o gyd-destunau yn y gweithle neu’r gymuned. Diben yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i’r sawl sy’n cymryd rhan am sut i ddiogelu plant a phobl ifanc yn eu hamgylchedd.

26 Feb

Bydd y cwrs hwn yn archwilio Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, hawliau plant a’r cysyniad o blentyndod, gwydnwch da a sut i adeiladu gwydnwch mewn plant i ymdopi â lliniaru effeithiau Profiadau Plentyndod Cynnar.

27 Feb

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Bydd y cwrs yn amlinellu’r rhesymau pam mae pobl ifanc yn ddigartref, tueddiadau cyfredol ac effaith deddfwriaeth Tai a Digartrefedd gyfredol yng Nghymru. Ffyrdd o gefnogi pobl ifanc ddigartref a materion megis camddefnyddio sylweddau, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a sut mae eu diogelu. Fe’i cynhelir gan ddefnyddio dull gweithredu seiliedig ar hawliau.

12 Mar

Bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar y gefnogaeth a’r gwasanaethau sy’n hanfodol i bobl ffynnu. Mae gan unigolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yr un hawliau sylfaenol i gael tegwch mewn meysydd fel gofal iechyd, byw’n annibynnol, cyfleoedd cyflogaeth a llety. Mae dileu’r rhwystrau a chael darpariaeth ddigonol yn hanfodol.

26 Mar

Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at swyddogion fel EHP a Rheolwyr EH, cynllunwyr, swyddogion adfywio a staff eraill fydd angen deall a gallu cyfrannu at, neu mewn rhai achosion, cynnal HIA Pen Desg Cyflym a gwerthfawrogi sut i ddefnyddio’r canfyddiadau yn ymarferol.

21 Apr

Bydd y gynhadledd hon yn asesu beth arall y gellir ei wneud i wella cyfranogiad merched a menywod ifanc mewn chwaraeon yn yr ysgol ac yn ehangach ac mae’n dilyn arolwg Sport England a gyhoeddwyd y llynedd a ganfu fod 2.3 miliwn o blant a phobl ifanc yn gwneud llai na 30 munud o weithgaredd corfforol y dydd.

28 Apr

Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i gael adolygiad terfynol o strategaeth 2020, ac asesiad o’r camau ymlaen sydd wedi cael eu cymryd ar y daith i drawsnewid gofal, cymorth ac ymchwil dementia. Bydd y gynhadledd yn croesawu rhai o gyfranwyr proffil uchel y blynyddoedd blaenorol i ffurfio’r cyfuniad mwyaf blaenllaw o siaradwyr erioed.

05 May

Iechyd Meddwl Myfyrwyr: Ymateb i’r Argyfwng

ETC.Venues Prospero House, Llundain

Bydd y cynadleddwyr yn archwilio pam y mae mwy o fyfyrwyr yn troi at incwm anghonfensiynol fel hapchwarae a rhyw yn ystod eu hastudiaethau, sut gall y profiad o fod yn y brifysgol gymhlethu amodau diwylliannol ac amgylcheddol sydd yn arwain myfyrwyr at ddefnyddio a chyflenwi cyffuriau; a byddant yn trafod sut gallai cydweithredu ar draws sefydliadau yn ogystal ag adolygiad deddfwriaethol o agweddau tuag at rannu gwybodaeth atal myfyrwyr rhag cyrraedd sefyllfa o argyfwng.

21 May

Bydd y sioe yn cynnwys detholiad o seminarau yn canolbwyntio ar destunau fel ymdopi â salwch meddwl, ffyrdd o hybu iechyd meddwl, a sut i gefnogi pobl o’ch amgylch sydd yn dioddef salwch meddwl.

08 Oct

Mae Sôn am Iechyd Meddwl yn Gynhadledd genedlaethol a gynhelir i helpu pobl i ddeall ac adnabod Iechyd Meddwl gwael a gwneud gwahaniaeth.