Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
28 - 30 Aug

HEPA Ewrop 2019

Denmarc

Cynhelir 15fed cyfarfod blynyddol a 10fed cynhadledd HEPA Ewrop ym Mhrifysgol De Denmarc ar 28-30 Awst 2019.

28 Aug

Ymunwch â ni yn ystod mis Awst i adolygu polisi’r llywodraeth yn ymwneud â Gordewdra Plentyndod ac archwilio’r ffordd y gall eich rhanbarth gefnogi iechyd plant yn well trwy’r system bartneriaeth newydd. Byddwn yn trafod arfer gorau a chanllawiau diweddar gydag arbenigwyr blaenllaw yn y maes er mwyn cael canlyniadau gwell ar gyfer plant.

29 Aug

Ar ddiwedd 2018, lansiodd y Llywodraeth Strategaeth unigrwydd gyntaf y DU er mwyn gwella bywydau dinasyddion oedrannus. Mae’r strategaeth hon yn pwysleisio pwysigrwydd hybu lles meddwl da, annog cysylltedd cymdeithasol a dileu stigma o fywydau pobl hŷn yng nghyd-destun newidiol perthnasoedd cymdeithasol. Ymunwch â ni fis Awst yma i adolygu ymagwedd eich rhanbarth tuag at gysylltedd cymdeithasol a chynhwysiant ar gyfer pobl hŷn. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi llwyfan i rannu syniadau, arfer gorau ac ymagweddau newydd tuag at ddatblygiadau polisi ar gyfer elusennau, busnes, awdurdodau lleol ac arbenigwyr iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn gwella bywydau aelodau oedrannus o’n cymunedau.

03 Sep

Bydd y cwrs hwn yn archwilio Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs), hawliau plant a’r cysyniad o blentyndod, gwydnwch da a sut i adeiladu gwydnwch mewn plant i ymdopi â lliniaru effeithiau Profiadau Plentyndod Cynnar. Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn cyd-destun proffesiynol ac sydd â diddordeb mewn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod.

04 Sep

Dyma 4edd Gynhadledd Genedlaethol Dynion yn y Blynyddoedd Cynnar. Dyma fydd cynhadledd gyntaf MITEY yn cynnwys anerchiad gan weinidog, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar gyfer Plant a Theuluoedd, Nadhim Zahawi AS - arwydd clir bod ein hagenda bellach yn cael ei chydnabod ar lefel uchaf y llywodraeth. Mae teimlad cynyddol bod angen mwy o ddynion yn addysg y blynyddoedd cynnar; dealltwriaeth gryfach ynghylch pam y maent yn bwysig; a syniadau newydd ynghylch sut i wneud i hyn ddigwydd.

10 Sep

Mae ymchwil canser o’r radd flaenaf yn cael ei chynnal yng Nghymru. Rydym eisiau eich barn i helpu i lywio strategaeth sy’n cael ei datblygu i gryfhau’r gwaith sy’n digwydd yma.

11 Sep

Bydd y symposiwm hwn yn rhoi cyfle gwerthfawr i brifysgolion, awdurdodau lleol, darparwyr gwasanaethau iechyd rhywiol, meddygfeydd, cyrff iechyd y cyhoedd, grwpiau myfyrwyr a mwy i gyd-ddatblygu dulliau o wella iechyd a lles rhywiol myfyrwyr.

11 - 12 Sep

Bydd y gynhadledd yn cynnwys ystod o ddigwyddiadau gan gynnwys nifer o sesiynau papurau, paneli a siaradwyr. Bydd gwahoddedigion hefyd yn cynnwys arweinyddion polisi ac ymarferwyr a phartneriaid darparu lleol gan gynnig cyfle i ddod ag ymchwil academaidd a pholisi/ymarfer ynghyd.

12 Sep

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn trefnu Uwchgynhadledd Brechu Byd-eang, mewn cydweithrediaeth â Sefydliad Iechyd y Byd. Cynhelir y digwyddiad dan nawdd ar y cyd gan Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean Claude Juncker a Chyfarwyddwr Cyffredinol WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Yr amcan cyffredinol yw rhoi amlygrwydd ar lefel uchel ac ardystiad gwleidyddol i destun brechu a chyhoeddi datganiad i ardystio a hybu buddion brechu fel y mesur iechyd y cyhoedd mwyaf llwyddiannus sydd yn achub miliynau o fywydau bob blwyddyn. Bydd yn arddangos arweinyddiaeth yr UE dros ymrwymiad byd-eang i frechu, yn hybu ymrwymiad gwleidyddol tuag at ddileu clefydau y gellir eu hatal trwy frechu ac ymgysylltu arweinwyr gwleidyddol ac arweinwyr o gymdeithas wyddonol, feddygol, ddiwydiannol, ddyngarol a sifil.

13 Sep

Cwrs Hanner Dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth a thraws-sectorol sy’n fwy gwybodus ac ymgysylltiedig i gyflwyno Polisi Llywodraeth Cymru. Bydd y sesiwn hyfforddiant yn cefnogi pobl o amrediad eang o sefydliadau i ddeall fframwaith deddfwriaeth a pholisi penodol Cymru i blant a theuluoedd sydd wedi datblygu o ganlyniad i ddatganoli cynyddol rhag San Steffan.

13 Sep

Cwrs hanner dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth a thraws-sectorol sy’n fwy gwybodus ac ymgysylltiedig i gyflwyno Polisi Llywodraeth Cymru

17 - 21 Sep

Y thema ar gyfer IASP 2019 yw “Dymchwel Muriau ac Adeiladu Pontydd”, themâu sydd nid yn unig yn atseinio’r tirnodau yn ein dinas brydferth, ond sydd hefyd yn adlewyrchu’r gwaith yr ydym yn ei wneud i atal hunanladdiad a chreu gobaith i’r rheiny mewn argyfwng.

18 Sep

Yn y gynhadledd amrywiol hon, bydd arbenigwyr ar sawl maes yn ein helpu i fynd i’r afael ag amryw bynciau, gan gynnwys: Pam na ddylid trin iechyd meddwl ac alcohol fel dau fater ar wahân, Beth i’w wneud am Brofiadau Niweidiol Plentyndod (ACEs), Sut i wneud y gorau gyda chleientiaid awtistig, Sut mae alcohol ac anhwylderau bwyta yn cyd-daro, Sut i gefnogi’r rhai sy’n goryfed ac yn gamblo.

19 Sep

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn gwahodd pobl o’r ardal i ddod i gyfarfod lleol i drafod gwasanaethau iechyd ac i glywed sut cânt eu datblygu / newid dros y blynyddoedd i ddod.

22 Sep

Diwrnod Strydoedd Agored

Digwyddiad Cenedlaethol

Mae’r Diwrnod Strydoedd Agored yn ddigwyddiad undydd wedi ei neilltuo i ddarparu cyfleoedd lleol i bobl fod yn egnïol yn gorfforol gan ddefnyddio’r strydoedd cyhoeddus mewn ardaloedd trefol.

24 Sep

Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth: Hybu Canlyniadau Cadarnhaol

Canolfan Gynadledda ac Arddangos Tŷ Mary Ward, Llundain

Gyda phigion gan y llywodraeth ar ofal cymdeithasol y dyfodol a’r GIG yn addo gwneud anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yn ‘flaenoriaeth genedlaethol’ yn eu cynllun 10 mlynedd, bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar y cymorth a’r gwasanaethau sy’n hanfodol i bobl ffynnu. Mae gan unigolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yr un hawliau sylfaenol i gael tegwch mewn meysydd fel gofal iechyd, byw’n annibynnol, cyfleoedd cyflogaeth a llety. Mae dileu’r rhwystrau a chreu darpariaeth ddigonol yn hanfodol.

24 - 25 Sep

In September 2019 Cardiff University and Cynnal Cymru will host the Sustainable Built Environment Conference. The aim of this event is to bring together climate and energy researchers, built environment professionals, policy experts and government officials to focus on the transition of energy and low carbon policies into practice. The conference topics will allow delegates to increase their knowledge and skills related to climate change policies and actions, building design, renovation and retrofit issues and the performance of buildings and materials.

24 - 25 Sep

Ym mis Medi 2019, bydd Prifysgol Caerdydd a Chynnal Cymru yn cynnal Cynhadledd Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy. Nod y digwyddiad hwn yw dod ag ymchwilwyr hinsawdd ac ynni, gweithwyr proffesiynol yr amgylchedd adeiledig, arbenigwyr polisi a swyddogion y llywodraeth ynghyd i ganolbwyntio ar droi polisïau ynni a charbon isel yn ymarfer. Bydd testunau’r gynhadledd yn galluogi cynadleddwyr i gynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau yn ymwneud â pholisïau a gweithredoedd newid hinsawdd, dylunio adeiladau, materion adnewyddu ac ôl-osod a pherfformiad adeiladau a deunyddiau.

24 Sep

Yng Nghymru heddiw, mae cyfleoedd amlwg i ganfod, rhoi diagnosis a thrin mwy o bobl â phwysedd gwaed uchel. Mae angen i ni ddod o hyd i atebion i wella systemau, lleihau’r baich ar y GIG a sicrhau bod llai o bobl yn datblygu’r llofrudd tawel, sef pwysedd gwaed uchel. Os oes gennych ddiddordeb ac yn gallu dylanwadu ar wella gwasanaeth, hoffem glywed oddi wrthych. Cofrestrwch drwy anfon e-bost: [email protected]

26 Sep

Cwrs hanner dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth a thraws-sectorol sy’n fwy gwybodus ac ymgysylltiedig i gyflwyno Polisi Llywodraeth Cymru

28 Sep

Gŵyl #BeActive 2019

Bae Caerdydd

Fel rhan o Wythnos Ewropeaidd Chwaraeon, mae Gŵyl #BeActive eleni wedi ei hanelu at bob oed a phob gallu a bydd y digwyddiad, sydd am ddim, yn cynnwys gweithgareddau fel hoci, tennis, bocsio, BMX, Golff Stryd, Dawns a llawer, llawer mwy!

01 - 31 Oct

Shoctober

Digwyddiad Cenedlaethol

Cynhaliwyd ymgyrch flynyddol gan WAST drwy gydol mis Hydref sy'n anelu at addysgu disgyblion iau (ysgolion cynradd) am ddefnydd priodol o sgiliau 999 ac arbed bywyd; safle adfer, CPR, tagu a chodi ymwybyddiaeth o diffibrilwyr.

07 Oct

Bydd Uwchgynhadledd Flynyddol Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) yn canolbwyntio ar y mater pwysig o drawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer plant ac oedolion ifanc; gwella hygyrchedd a chanlyniadau adferiad.

08 Oct

Mae’r symposiwm hwn yn rhoi cyfle gwerthfawr i awdurdodau lleol, asiantaethau gorfodi’r gyfraith, cynrychiolwyr cymunedau Teithwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill drafod yr heriau y mae cymunedau Teithwyr a Sipsiwn yn eu hwynebu, a’r polisïau y gellir eu gweithredu i wella ansawdd eu bywydau.

08 Oct

Bydd y seminar hwn yn dod â rhanddeiliaid allweddol o’r gymuned fusnes ac ymchwil a gwneuthurwyr polisïau ar draws Whitehall, y gweinyddiaethau datganoledig ac awdurdodau lleol, ynghyd i archwilio’r blaenoriaethau ar gyfer cefnogi gwneud polisïau yn seiliedig ar dystiolaeth yn y DU.

09 Oct

Bydd cynhadledd Diogelu Oedolion Insight San Steffan yn adolygu effaith newidiadau deddfwriaethol i ddiogelu oedolion a sut i weithredu’r Ddeddf mewn ymarfer diogelu sy’n canolbwyntio ar y person er mwyn gwella cymorth i oedolion. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar gyflwyno gwasanaethau effeithiol trwy waith aml-bartner, personoli a chyflenwi sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau.

10 Oct

Bydd y seminar hwn yn trafod y blaenoriaethau ar gyfer bodloni targedau lleihau braster, siwgr a halen uchel (HFSS) yn y DU. Bydd y sesiynau yn edrych ar heriau ymarferol ailffurfio cynnyrch yn cynnwys lleihau HFSS cynnyrch poblogaidd tra’n ymgysylltu â defnyddwyr, goresgyn rhwystrau o ran cost ailffurfio a’r ffordd y gall cynhyrchwyr llai gyda llai o allu ailffurfio eu cynnyrch yn gyflym ac yn effeithiol.

15 Oct

Mae’r rhaglen yn datblygu prosiect ymchwil wedi ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol gyda Phrifysgol Gorllewin Lloegr (UWE), Bryste, gyda’r nod o gefnogi arfer gorau mewn gwerthuso yn y celfyddydau, iechyd a llesiant.

15 Oct

PRIFYSGOL ABERTAWE CYNHADLEDD DDYDD BIOFOESEG UNESCO’R BYD

Taliesin, campws Singleton, Prifysgol Abertawe

Creda UNESCO bod ble mae amrywiaeth ddiwylliannol mewn gwrthdrawiad gyda gwerthoedd hawliau dynol eraill, ‘ei bod yn angenrheidiol i ddadansoddi a chydbwyso’n ddoeth’. Y cwestiwn ar gyfer cyfranogwyr y gynhaledd yw sut mae ennill y doethineb hynny a sut mae dod o hyd i ganlyniadau positif.

16 - 18 Oct

Bwriad 9fed Cyngres MOVE yw cyhoeddi newidiadau mawr mewn chwaraeon ar lawr gwlad a hybu gweithgaredd corfforol. Cyngres MOVE yw un o’r cynadleddau prin hynny yn y byd sy’n canolbwyntio ar chwaraeon hamdden a gweithgaredd corfforol yn unig. Yn 2019, bydd yn dod â 500 o randdeiliaid o faes gweithgaredd corfforol, chwaraeon, iechyd, addysg, cynllunio trefol a gwyddoniaeth ynghyd i drafod materion a thueddiadau yn y dyfodol sy’n cysylltu eu sectorau.

16 Oct

Bydd y gynhadledd hon yn galluogi cyfranogwyr i glywed gan uwch arweinwyr llawer o unigolion, sefydliadau a rhanddeiliaid allweddol iechyd a lles meddwl yng Nghymru.

16 Oct

Yng Nghymru heddiw, mae cyfleoedd amlwg i ganfod, rhoi diagnosis a thrin mwy o bobl â phwysedd gwaed uchel. Mae angen i ni ddod o hyd i atebion i wella systemau, lleihau’r baich ar y GIG a sicrhau bod llai o bobl yn datblygu’r llofrudd tawel, sef pwysedd gwaed uchel. Os oes gennych ddiddordeb ac yn gallu dylanwadu ar wella gwasanaeth, hoffem glywed oddi wrthych. Cofrestrwch drwy anfon e-bost: [email protected]

17 - 18 Oct

Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ganolfan Gynadledda Ryngwladol, Casnewydd

Yng Nghynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru daw cannoedd o bobl o gefndiroedd amrywiol ynghyd i gydweithio ac i rannu syniadau i adeiladu Cymru iachach.

23 Oct

Cynhadledd ENRICH Cymru

Prifysgol Bangor

Cynhelir cynhadledd gyntaf ENRICH Cymru ym Mhrifysgol Bangor (Neuadd Reichel) ar ddydd Mercher 23ain o Hydref 2019. Pa un ai a oes gennych ddiddordeb clywed am yr ymchwil diweddaraf mewn cartrefi gofal, neu am ddatblygu prosiect newydd, mae lle i chi yn y rhwydwaith!

23 Oct

Ddysgu am yr ADP a sut gallwn fod o gymorth i’ch ymchwil drwy gynnig mynediad at gyfoeth o ddata. Deall y Rhwydwaith Emerging Minds a’r cyfleoedd cyllido sydd ar gael i wneud ymchwil. Manteisio ar gyfleoedd rhwydweithio ymhlith ymchwilwyr, elusennau a sefydliadau’r sector cyhoeddus. Rhannu a datblygu cwestiynau ymchwil iechyd meddwl pwysig ar gyfer gwaith annibynnol/cydweithredol.

23 Oct

Anableddau Dysgu: Diwrnod Dysgu a Hwyl

Canolfan Gynadledda Halliwell, Caerfyrddin

Bydd y Gwasanaeth Ambiwlans yn dathlu rôl Hyrwyddwr Cymunedol Anabledd Dysgu a’r holl gyfraniadau cadarnhaol y mae’r Hyrwyddwyr wedi eu gwneud, ynghyd â’r adnoddau hawdd eu deall niferus y maent wedi eu datblygu i wella profiadau a disgwyliadau pobl ag Anabledd Dysgu.

24 Oct

Bydd y gynhadledd hon yn dod â gweithwyr proffesiynol y GIG, y sector Cyhoeddus, Preifat, Academia a’r Trydydd Sector ynghyd, a bydd y trafodaethau a’r rhyngweithio yn hysbysu’r cynadleddwyr am yr uchelgais i’r dyfodol ar gyfer GIG sy’n gyfoethog yn dechnolegol.

29 Oct

Nod y digwyddiad hwn fydd grymuso rheolwyr i ddatblygu cadernid a hyder ymysg cyflogeion, a sefydlu arferion cefnogi lles meddwl yn eu sefydliad.

07 Nov

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored

Digwyddiad Cenedlaethol

Gan adeiladu ar lwyddiant ymgyrch 2018, ein nod yw cael cymaint o blant â phosibl i chwarae a dysgu y tu allan yn 2019.

14 Nov

Bydd cynhadledd ddiweddaraf Why Sports yn darparu llwyfan cynhwysol i drafod tystiolaeth bresennol tra’n rhoi cipolwg ar y ffordd y gallwn, fel cenedl, weithio tuag at ymagwedd iechyd ataliol gynaliadwy ar draws cymunedau trwy hybu a rhagnodi gweithgaredd corfforol.

20 - 23 Nov

Cynhelir 12fed Cynhadledd Ewropeaidd Iechyd y Cyhoedd, a drefnir ar y cyd gan Sefydliad Cynhadledd Ewropeaidd Iechyd y Cyhoedd, Cymdeithas Ewropeaidd Iechyd y Cyhoedd a Chymdeithas Iechyd y Cyhoedd Ffrainc, ym Marseille, Ffrainc, ar 20–23 Tachwedd 2019.

20 Nov

Bydd y digwyddiad hwn yn cydnabod taith CCUHP yng Nghymru hyd yma, yn ogystal ag edrych ar yr hyn sydd angen ei gyflawni yn y dyfodol.

25 - 26 Nov

Uwchgynhadledd 2 ddiwrnod a drefnwyd gan Grŵp Amgylcheddau Diogel RCGP mewn partneriaeth ag ysbytau diogelwch uwch Broadmoor, Ashworth, a Rampton, Spectrum, Care UK, NHS England ac NHS Improvement, Martindale Pharma, Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, HMP Berwyn, West London NHS Trust, Correvio a Learn it Online. Y prif deitl fydd ‘Teithiau Trwy Gyfiawnder – Arweinyddiaeth a Thrawsnewid’ – yn canolbwyntio ar ystod o themâu yn cynnwys Menywod mewn carchardai, Llwybrau trawsryweddol, Gwasanaethau plant, Anabledd ac anawsterau dysgu a Gofal ar sail trawma.

26 Nov

Mae’r agenda yn cynnwys cyflwyniadau a ddyluniwyd i helpu sefydliadau addysg uwch i wella canlyniadau a sicrhau bod yr holl fyfyrwyr a’r staff yn cyflawni’r ansawdd gofal sydd yn ofynnol i wella gwasanaethau iechyd meddwl.

27 Nov

Bydd y gynhadledd yn cynnwys siaradwyr gwadd, paneli arbenigol, gweithdai ymgysylltu a theithiau maes ysbrydoledig. Bydd y gynhadledd yn dod ag academyddion, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr o'r amrywiaeth o sectorau sy'n llywio gofod a seilwaith cyhoeddus ynghyd, gydag eiriolwyr ac ymgyrchwyr yn gweithio i hyrwyddo hawliau plant yn eu cymdogaethau, trefi a dinasoedd. Bydd y gynhadledd yn cael ei gefnogi gan bartneriaid arbenigol gan gynnwys Playing Out, A Place in Childhood, Prifysgol Bryste a Bath Spa a’r Ganolfan Bensaernïaeth.

27 Nov

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol Iechyd y Cyhoedd ar y Cyd gan Ganolfan Iechyd y Cyhoedd, Prifysgol Queen’s Belfast, Yr Asiantaeth Iechyd y Cyhoedd, Gweithgor Gwasanaeth Iechyd Iwerddon, Y Sefydliad Iechyd y Cyhoedd yn Iwerddon ac Adran Iechyd Gogledd Iwerddon.

28 Nov

Mewn partneriaeth â Renewable UK Cymru. Mae Gwobrau’r Academi Gynaliadwy yn cydnabod pobl a phrosiectau sydd yn ysbrydoli ar draws Cymru sydd yn helpu i gyflwyno o leiaf un o saith nod cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gan gyfrannu at gynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd bywyd yng Nghymru. Mae’r digwyddiad yn datblygu llwyddiant Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru a Gwobrau Cynnal Cymru a bydd yn dathlu rhagoriaeth gynaliadwy, arloesedd ac arweinyddiaeth ar draws Cymru. Mae’r gwobrau yn cydnabod y gwaith sydd yn cael ei wneud gan unigolion, grwpiau cymunedol a’r sector cyhoeddus, yn ogystal â busnesau bach a mawr.

04 Dec

Bydd y seminar hwn yn ystyried heriau a chyfleoedd yn ymwneud â gwella ansawdd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, y dyfodol ar gyfer arolygu a rheoleiddio, a recriwtio, datblygu a chefnogi’r gweithlu.

05 Dec

Y Cyfryngau ac Iechyd Meddwl

Canolfan Gynadledda Manceinion

Bydd cynhadledd Iechyd Meddwl a’r Cyfryngau: Cyflawni Dyletswydd Gofal yn dod â safbwyntiau ynghyd ar draws llwyfannau, darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl a gwneuthurwyr polisïau i asesu, trafod a datblygu arfer gorau ar gyfer defnyddio grym anhygoel y cyfryngau i addysgu, dylanwadu a phennu canlyniadau iechyd meddwl cadarnhaol.