Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
30 Apr

Bydd y gynhadledd hon yn archwilio’n fanwl sut y gallai’r agenda ataliaeth ddatblygu a’r hyn y mae’n gobeithio ei gyflawni.

30 Apr

Dementia 2020: Map Ffordd i Gyflenwi

Cymdeithas Frenhinol Meddygaeth, Llundain

Yn Chwefror 2015, lansiodd y Prif Weinidog ei Her i Ddementia 2020, oedd yn ceisio datblygu cyflawniadau Her y Prif Weinidog i Ddementia 2012-2015. Mae’r Cynllun Gweithredu a gyhoeddwyd ar 6 Mawrth 2016 yn amlinellu sut caiff y 50 o ymrwymiadau a nodir yn her y Prif Weinidog i ddementia 2020 eu bodloni, gan sicrhau mai Lloegr yw arweinydd y byd o ran gofal, ymchwil ac ymwybyddiaeth dementia erbyn 2020. Mae Dementia 2020 – Map Ffordd i Gyflenwi yn dilyn y strategaeth i mewn i’w blwyddyn derfynol a bydd yn rhoi crynodeb o’r cynnydd hyd yn hyn o ran gwireddu nodau ac amcanion yr her. Yn dilyn adolygiad 2018, bydd y cynadleddwyr yn dysgu cynlluniau terfynol gan gyfranwyr rheolaidd y gyfres fel y Gymdeithas Alzheimer, yr Adran Iechyd, GIG Lloegr a Public Health England ymysg rhanddeiliaid eraill.

01 May

Bydd cynhadledd HiAP 2019 yn rhoi cymorth i awdurdodau a gwneuthurwyr penderfyniadau y GIG, gan rannu mewnwelediad ar y ffordd orau o gydgrynhoi tystiolaeth, nodi effeithiau a blaenoriaethu ymyriadau. Bydd yn rhoi nifer o becynnau cymorth ac atebion ymarferol i’r cynadleddwyr i gyd cyn y gynhadledd, fydd o gymorth iddynt gyflwyno camau uniongyrchol tuag at ailgydbwyso’r heriau cymdeithasol ac yn ymwneud ag iechyd niferus y gallant eu hwynebu. Bydd yn canolbwyntio ar drosglwyddo methodoleg arfer gorau er mwyn creu dealltwriaeth gyffredin o iechyd ac anghydraddoldebau iechyd ar draws cynghorau, lleoliadau’r GIG a gofal cymunedol.

06 - 12 May

Cynhelir Pumed Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig, ar gais Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, rhwng 6-12 Mai 2019 a bydd yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd.

07 - 10 May

Bydd y gynhadledd hon, sef “Symud Ymlaen Gyda’n Gilydd,” yn rhannu arfer gorau ac ymchwil i ddatblygu mudiad byd-eang llythrennedd corfforol.

09 May

Bydd rhanddeiliaid a gwneuthurwyr polisïau allweddol yn ystyried materion a godwyd mewn ymatebion ymgynghori ar yr ail bennod yng nghynllun gweithredu ar ordewdra Plentyndod y Llywodraeth – gan edrych ar hysbysebu ar y teledu ac ar-lein, lleoli mewn siopau a hyrwyddo cynnyrch HFSS, gwerthu diodydd egni i blant, a labelu calorïau yn y sector y tu allan i’r cartref.

09 May

Bydd yr uwchgynhadledd yn canolbwyntio ar dri maes allweddol: - Ansawdd Aer - Teithio Llesol - Ardal Metro De Cymru

10 May

Bwriad y sesiwn hon yw bod o fudd i’r rheiny sydd eisiau, neu’n debygol o ddod i gysylltiad ag oedolion sydd wedi goroesi Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod yn ystod eu gwaith ac sy’n dymuno edrych ar Anhwylder Hunaniaeth Ddatgysylltiol a PTSD o safbwynt goroeswyr yn ogystal ag effeithiau cyffredinol trawma plentyndod ar oedolion.

13 May

Mae’r gynhadledd hon yn canolbwyntio ar ataliaeth, adnabod a rheoli iselder mewn plant a phobl ifanc a bydd yn trafod gweithredu arfer gorau, yn cynnwys argymhellion o Ganllawiau NICE 2019.

15 May

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar rieni, gofalwyr a phlant, pobl ifanc, y gweithle, a dylanwadu ar iechyd meddwl trwy weithredu cymunedol a phenderfynyddion ehangach iechyd.

16 May

Mae Ysbryd yn gynhadledd sy’n llawn areithiau ysbrydoledig, trafodaethau bywiog a gweithdai ymarferol am chwarae plant.

16 May

Gwella Canlyniadau Iechyd Meddwl Myfyrwyr

Mary Ward House Conference & Exhibition Centre, Llundain

Bydd y gynhadledd hon yn archwilio sut y gall polisi roi cymorth i sefydliadau a myfyrwyr, adolygu effaith diwygiadau AU a’r diwylliant sydd eisoes yn bodoli yn ymwneud ag iechyd meddwl myfyrwyr; yn ogystal ag archwilio sut y gellir dileu rhwystrau i gael mynediad i wasanaethau a sut y gellir erydu’r stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl ymhellach.

16 May

Bydd y digwyddiad hwn yn arddangos llwyddiant RCBC yn datblygu gallu ymchwil a gwella iechyd yng Nghymru, yn rhoi sylw i effaith ymchwil a wneir gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol a rhoi cyfle i fynychwyr rannu cyfleoedd ymchwil ac effaith.

20 - 24 May

Wythnos Cerdded i’r Ysgol 2019

Digwyddiad Cenedlaethol

Eleni, i ddathlu pen-blwydd Strydoedd Byw yn 90 oed, yr her fydd mynd at wraidd cerdded a’r ffordd y gall fod o fudd i’r gymuned gyfan, yn ogystal â gwella llesiant unigol.

21 May

Alcohol ym mywydau oedolion hŷn: Deall ac ymyrryd ar draws y DU

Lolfa Eisteddle’r De, Stadiwm Principality, Caerdydd

Bydd y gynhadledd rwydweithio undydd hon yn cynnwys bore o gyflwyniadau gan arbenigwyr ar draws disgyblaethau, gan gynnwys ymchwilwyr newydd mewn heneiddio. Bydd Dr Andy Towers (arbenigwr rhyngwladol o Seland Newydd) yn disgrifio dull peilot sydd newydd ei ariannu i adnabod a rheoli yfwyr hŷn mewn gofal iechyd sylfaenol. Dilynir hyn gan gyflwyniadau oddi wrth arbenigwyr gan gynnwys Drs. Sarah Wadd, Tony Rao, Claire McEvoy, a Julie Breslin (Drink Wise Agw Well) ac ymchwilwyr sy'n dod i'r amlwg. Bydd trafodaeth gynhwysfawr o amgylch y bwrdd yn ceisio nodi'r bylchau mwyaf allweddol yn ein cronfa wybodaeth ar yfed peryglus gan oedolion hŷn.

22 May

Iechyd Meddwl Heddiw Cymru

Motorpoint Arena Caerdydd

Mae Iechyd Meddwl Heddiw Cymru yn ddigwyddiad DPP ardystiedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr gwasanaethau o’r un anian ar draws y sectorau iechyd meddwl statudol ac annibynnol. Nod y digwyddiad yw cynorthwyo ac annog cynnydd mewn gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru trwy ysgogi trafodaethau, gwella gwybodaeth a hyrwyddo lleisiau’r rheiny nad ydynt yn cael eu clywed yn aml. Gallwch dreulio’r diwrnod gydag arweinwyr meddyliau allweddol ym maes iechyd meddwl wrth iddynt fynd i’r afael â heriau mwyaf cystadleuol heddiw. Byddwch yn gadael gyda mewnwelediad a strategaethau newydd i wella argyfwng gofal, deall cydraddoldeb ac amrywiaeth yn well ac yn adnabod cyflyrau iechyd meddwl.

23 May

Mae Cyfadran Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff y DU a Chanolfan Genedlaethol Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn ffurfio partneriaeth i gyflwyno’r digwyddiad ar y cyd cychwynnol hwn ar y wyddoniaeth y tu ôl i feddygaeth ymarfer corff a’i heffaith ar gyflyrau iechyd cronig cyffredin sy’n anablu.

23 May

Diogelu Plant: Hybu Lles, Atal Niwed

Canolfan Gynadledda Manceinion

Mae materion diogelu yn codi mewn sawl agwedd ar fywydau plant, rhai yn fwy amlwg nag eraill. Mae’r peryglon sy’n gysylltiedig â bod yn ddigartref a chyswllt â chamfanteisio troseddol, yn cynnwys llinellau cyffuriau, masnachu a caethwasiaeth modern, yn gyffredin iawn ac yn arbennig o anodd i’w rheoli. Mae gweithgaredd ar-lein yn creu cyfleoedd ar gyfer meithrin perthynas amhriodol ar-lein, yn ogystal â seiberfwlio. Bydd y gynhadledd hon yn amlygu datblygiadau newydd ac yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau er mwyn sicrhau bod ein plant yn cael eu cadw’n ddiogel rhag niwed a bod eu lles yn cael ei ddiogelu.

23 May

Mae’r Sefydliad Tadolaeth wedi bod yn eirioli tadau gweithredol er 1999, ac i nodi eu 20 mlwyddiant, maent wedi trefnu cynhadledd genedlaethol i unrhyw un â diddordeb proffesiynol mewn tadau.

31 May

Diwrnod Dim Tybaco’r Byd

Digwyddiad Cenedlaethol

Bob blwyddyn, ar 31 Mai, mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) a’i bartneriaid byd-eang yn dathlu Diwrnod Dim Tybaco’r Byd (WNTD). Mae’r ymgyrch blynyddol yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o effeithiau niweidiol a marwol y defnydd o dybaco a chyswllt â mwg ail-law, ac i annog peidio defnyddio tybaco ar unrhyw ffurf.

01 - 02 Jun

Y Cinio Mawr

Digwyddiad Cenedlaethol

Mae'r Cinio Mawr yn ymwneud â miliynau o bobl yn dod ynghyd i rannu bwyd, i gael hwyl ac i ddod i adnabod ei gilydd yn well. Mae'n syniad syml - sef am rai oriau hyfryd bod ceir yn stopio, bod neb yn teimlo'n swil a bod cymdogion yn dod ynghyd yn y stryd i gwrdd, i gyfarch, i rannu, i gyfnewid, i ganu, i gynllunio ac i chwerthin. Bob blwyddyn, mae dros 6 miliwn o bobl yn mynd allan i'w strydoedd, gerddi a chymdogaethau i ymuno â'u cymdogion am ychydig oriau o natur gymunedol, cyfeillgarwch a hwyl - cymerwch ran!

01 - 01 Jun

Cynnal Diwrnod Tyfu

Cymru Gyfan

Mae Cynnal Diwrnod Tyfu wedi ei anelu at grwpiau tyfu cymunedol ar draws Cymru, p’un ai’n ardd gymunedol, gardd ysgol neu eglwys neu randir cymunedol. Diben y diwrnod yw helpu i hybu tyfu cymunedol a rhoi gwybod i bawb am eu gwaith gwych. Mae hefyd yn gyfle i godi rhywfaint o arian trwy gyfraniadau gan ymwelwyr ac i recriwtio gwirfoddolwyr newydd.

01 - 07 Jun

Wythnos Gwirfoddolwyr

Digwyddiad Cenedlaethol

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn amser i ddweud diolch am y cyfraniad rhagorol y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Yn ystod yr wythnos, cynhelir cannoedd o ddigwyddiadau a dathliadau ar draws y wlad, yn dweud diolch i wirfoddolwyr a chydnabod eu cyfraniad gwerthfawr ac amrywiol i’r DU.

01 Jun

Trefnu Diwrnod Tyfu

Digwyddiad Cenedlaethol

Yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus yng Nghaerdydd fis Hydref diwethaf, mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn gwahodd prosiectau tyfu cymunedol ar draws Cymru i agor ar 1 Mehefin i ddathlu’r gwaith gwych sydd yn cael ei wneud. P’un ai eich bod yn gysylltiedig â gardd gymunedol, ysgol neu eglwys, rhandir cymunedol neu hyd yn oed planwyr ar ddiwedd eich stryd, byddant wrth eu bodd yn eich cynnwys.

04 - 05 Jun

Cynhelir Cynhadledd a Gwobrau Gemau Stryd yn Coventry, Dinas Ewropeaidd Chwaraeon, ar Ddydd Mawrth 4 a Dydd Mercher 5 Mehefin 2019.

07 Jun

Bydd y digwyddiad DPP rhyngweithiol hwn yn cynnwys amrywiaeth o agweddau yn gysylltiedig ag iechyd meddwl cyhoeddus a bydd yn cynnwys dau ddosbarth meistr manwl yn y maes a gweithdy ymarferol yn cynnwys sgiliau ymarferol allweddol i’ch helpu i adnabod arwyddion anghenion iechyd meddwl a sut i ymateb.

13 Jun

Mae’r gynhadledd amserol hon yn edrych ar y dyfodol ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar strategaeth y gweithlu a chynllunio’r gweithlu yn yr hirdymor, yn cynnwys cyd-destun Brexit. Cynhelir y seminar yng ngoleuni Yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, a chynllun Cymru Iachach Llywodraeth Cymru, sydd yn cynnwys sefydlu Strategaeth y Gweithlu newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

14 Jun

Hoffem weithio gyda chi i ddatblygu ein strategaeth hirdymor, felly rydym yn cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau gwrando ar draws y DU rhwng Ebrill a Gorffennaf 2019. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi arwain a dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn gweithio a’r hyn yr ydym yn ei wneud. Caiff y diwrnod ei rannu’n ddwy sesiwn. Bydd y bore’n canolbwyntio ar rai o’r penderfyniadau strategol allweddol y mae angen i ni eu gwneud ynghylch ble a sut rydym yn blaenoriaethu ein hymdrechion, a bydd y prynhawn yn canolbwyntio ar yr hyn sydd yn digwydd yn eich rhanbarth chi a sut gallwn weithio gyda chi i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae croeso i chi ymuno â ni yn un o’r sesiynau, neu’r ddwy. Dewiswch eich tocyn yn unol â hynny.

19 - 20 Jun

Gwersyll hyfforddiant gwaith chwarae preswyl deuddydd sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol.

24 - 28 Jun

Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i chi o'r model iechyd ecolegol-gymdeithasol a sut y gellir ei ddefnyddio fel fframwaith ar gyfer dylunio ymyriadau i wella iechyd y cyhoedd.

24 - 28 Jun

Cyfathrebu am Iechyd a Hybu Iechyd: Damcaniaeth ac Ymarfer

Prifysgol Maastricht, Yr Iseldiroedd

Nod y cwrs dwys hwn yw rhoi trosolwg o safbwyntiau damcaniaethol perthnasol, gan gymryd yr ymagwedd ysgogiadol fel man cychwyn: sut gallwn ni ysgogi unigolion a sefydliadau i fabwysiadu polisïau ac ymddygiad iach? Yn arbennig, bydd pontio i ymarfer yn cael cryn sylw.

25 - 26 Jun

Thema’r gynhadledd yw tyfu i fyny ar-lein a bydd yn archwilio’r peryglon posibl a materion y gall plant eu hwynebu ar-lein a ffyrdd y gall gweithwyr proffesiynol helpu i’w hamddiffyn.

28 - 29 Jun

Cynhadledd Rhwydwaith Ffermydd Ysgol 2019

Y Brifysgol Amaethyddol Frenhinol, Cirencester

Os ydych yn rheolwr ysgol, yn uwch arweinydd, yn llywodraethwr neu’n ymarferydd (athrawon a rhieni) sydd â diddordeb yn darparu amgylcheddau dysgu ymarferol i wella addysgu a dysgu, cynyddu cyrhaeddiad, gwella presenoldeb a chanolbwyntio, a/neu rhoi cymorth i ddisgyblion gael a llwyddo mewn dyfodol ar y tir (gwyddonydd, milfeddyg, gyrrwr cynaeafydd, a channoedd o swyddi sgiliau isel ac uchel eraill), dyma’r gynhadledd i chi. Bydd y sesiynau yn ymarferol, yn gyfredol, ac yn gyfle i chi ddysgu a chyfrannu ar yr un pryd.

12 Jul

Bydd y seminar hwn yn archwilio’r dyfodol ar gyfer gofal canser yng Nghymru, am y bydd y Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser yn tynnu at ei derfyn y flwyddyn nesaf. Bydd y cynadleddwyr yn asesu’r opsiynau ar gyfer polisi ar ôl 2020, gyda’r disgwyliad o drafodaeth ar ddatblygiad posibl cynllun newydd ac integreiddio i ddogfennau polisi ehangach fel Cymru Iachach.

28 - 30 Aug

HEPA Ewrop 2019

Denmarc

Cynhelir 15fed cyfarfod blynyddol a 10fed cynhadledd HEPA Ewrop ym Mhrifysgol De Denmarc ar 28-30 Awst 2019.

17 - 21 Sep

Y thema ar gyfer IASP 2019 yw “Dymchwel Muriau ac Adeiladu Pontydd”, themâu sydd nid yn unig yn atseinio’r tirnodau yn ein dinas brydferth, ond sydd hefyd yn adlewyrchu’r gwaith yr ydym yn ei wneud i atal hunanladdiad a chreu gobaith i’r rheiny mewn argyfwng.

16 - 18 Oct

Bwriad 9fed Cyngres MOVE yw cyhoeddi newidiadau mawr mewn chwaraeon ar lawr gwlad a hybu gweithgaredd corfforol. Cyngres MOVE yw un o’r cynadleddau prin hynny yn y byd sy’n canolbwyntio ar chwaraeon hamdden a gweithgaredd corfforol yn unig. Yn 2019, bydd yn dod â 500 o randdeiliaid o faes gweithgaredd corfforol, chwaraeon, iechyd, addysg, cynllunio trefol a gwyddoniaeth ynghyd i drafod materion a thueddiadau yn y dyfodol sy’n cysylltu eu sectorau.

14 Nov

Bydd cynhadledd ddiweddaraf Why Sports yn darparu llwyfan cynhwysol i drafod tystiolaeth bresennol tra’n rhoi cipolwg ar y ffordd y gallwn, fel cenedl, weithio tuag at ymagwedd iechyd ataliol gynaliadwy ar draws cymunedau trwy hybu a rhagnodi gweithgaredd corfforol.