Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
01 - 31 Oct

Shoctober

Digwyddiad Cenedlaethol

Cynhaliwyd ymgyrch flynyddol gan WAST drwy gydol mis Hydref sy'n anelu at addysgu disgyblion iau (ysgolion cynradd) am ddefnydd priodol o sgiliau 999 ac arbed bywyd; safle adfer, CPR, tagu a chodi ymwybyddiaeth o diffibrilwyr.

19 Oct

Ymunwch â ffrindiau a chydweithwyr am ddiwrnod o werthfawrogi a dathlu ysgoloriaeth Gareth Williams. Roedd gwaith Gareth yn rhychwantu damcaniaeth, ymchwil ac ymyriadau cymunedol yn y tri phrif faes: salwch cronig ac anabledd; anghydraddoldebau iechyd; ac iechyd a gofal iechyd yn Ne Cymru.

21 Oct

Mae TILDA a’r Adran Gymdeithaseg mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Iechyd y Cyhoedd yn Iwerddon, wedi trefnu’r digwyddiad hwn fydd yn archwilio ymchwil ar y berthynas rhwng ynysu cymdeithasol, unigrwydd ac iechyd a goblygiadau polisi hyn.

21 Oct

Mae llinellau sirol yn fater pwysig, trawsbynciol sy’n ymwneud â chyffuriau, trais, gangiau, diogelu, ecsbloetio troseddol a rhywiol, caethwasiaeth fodern, a phobl sydd ar goll; ac mae’r ymateb i fynd i’r afael â hyn yn cynnwys yr heddlu, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, ystod eang o adrannau’r Llywodraeth, asiantaethau llywodraeth leol, a chyrff sector gwirfoddol a chymunedol. Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc sydd mewn gofal ac ymadawyr gofal; cyfiawnder ieuenctid; camddefnyddio sylweddau; llety â chymorth; a chymdeithasau tai.

21 Oct

Oes gennych chi syniad am newid cymdeithasol? Ydych chi'n ystyried sefydlu menter gymdeithasol? Hoffech chi gael rhywfaint o help i ddechrau? Gallwn ni helpu! Dewch draw i gwrdd â CGGSDd a'n partneriaid yn ein Ffair Cefnogaeth Menter Gymdeithasol i weld yr ystod o gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer tyfu eich syniad a'ch busnes cymdeithasol.

22 Oct

Bydd Sefydliad Iechyd y Cyhoedd yn Iwerddon, mewn partneriaeth â’r AIPAAG (Grŵp Gweithgaredd Corfforol a Heneiddio Iwerddon Gyfan) yn cynnal digwyddiad gyda’r nod o rannu dysgu a hwyluso trafodaeth ar yr hyn sy’n gweithio ym maes gweithgaredd corfforol a phobl hŷn. Mae’r lleoedd yn gyfyngedig. I gofrestru, cysylltwch â Leah Friend yn [email protected]

23 Oct

Cynhadledd ENRICH Cymru

Prifysgol Bangor

Cynhelir cynhadledd gyntaf ENRICH Cymru ym Mhrifysgol Bangor (Neuadd Reichel) ar ddydd Mercher 23ain o Hydref 2019. Pa un ai a oes gennych ddiddordeb clywed am yr ymchwil diweddaraf mewn cartrefi gofal, neu am ddatblygu prosiect newydd, mae lle i chi yn y rhwydwaith!

23 Oct

Ddysgu am yr ADP a sut gallwn fod o gymorth i’ch ymchwil drwy gynnig mynediad at gyfoeth o ddata. Deall y Rhwydwaith Emerging Minds a’r cyfleoedd cyllido sydd ar gael i wneud ymchwil. Manteisio ar gyfleoedd rhwydweithio ymhlith ymchwilwyr, elusennau a sefydliadau’r sector cyhoeddus. Rhannu a datblygu cwestiynau ymchwil iechyd meddwl pwysig ar gyfer gwaith annibynnol/cydweithredol.

23 Oct

Anableddau Dysgu: Diwrnod Dysgu a Hwyl

Canolfan Gynadledda Halliwell, Caerfyrddin

Bydd y Gwasanaeth Ambiwlans yn dathlu rôl Hyrwyddwr Cymunedol Anabledd Dysgu a’r holl gyfraniadau cadarnhaol y mae’r Hyrwyddwyr wedi eu gwneud, ynghyd â’r adnoddau hawdd eu deall niferus y maent wedi eu datblygu i wella profiadau a disgwyliadau pobl ag Anabledd Dysgu.

24 Oct

Bydd y gynhadledd hon yn dod â gweithwyr proffesiynol y GIG, y sector Cyhoeddus, Preifat, Academia a’r Trydydd Sector ynghyd, a bydd y trafodaethau a’r rhyngweithio yn hysbysu’r cynadleddwyr am yr uchelgais i’r dyfodol ar gyfer GIG sy’n gyfoethog yn dechnolegol.

24 Oct

Bydd y sesiwn yn cwmpasu: Dealltwriaeth sylfaenol o Asesu'r Effaith ar Iechyd (HIA), beth ydyw a sut mae'n cael ei wneud; gwerthoedd ac elfennau sylfaenol HIA o ansawdd uchel; trosolwg o HIA yng nghyd-destun polisi presennol Cymru; astudiaeth achos o HIA yng Nghymru; a chyflwyniad ymarferol i sgrinio.

24 Oct

Mae llinellau sirol yn fater pwysig, trawsbynciol sy’n ymwneud â chyffuriau, trais, gangiau, diogelu, ecsbloetio troseddol a rhywiol, caethwasiaeth fodern, a phobl sydd ar goll; ac mae’r ymateb i fynd i’r afael â hyn yn cynnwys yr heddlu, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, ystod eang o adrannau’r Llywodraeth, asiantaethau llywodraeth leol, a chyrff sector gwirfoddol a chymunedol. Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc sydd mewn gofal ac ymadawyr gofal; cyfiawnder ieuenctid; camddefnyddio sylweddau; llety â chymorth; a chymdeithasau tai.

25 Oct

P’un a ydyn ni’n hoffi hynny neu beidio, i bobl ifanc heddiw mae’r byd ar-lein yn rhan annatod, hanfodol o’u bywydau, ac mae’n bosib na fydd y technegau y bu rhieni a gweithwyr gofal plant proffesiynol yn eu dysgu i blant er mwyn iddyn nhw fedru amddiffyn eu hunain, gwahaniaethu rhwng gwirionedd a chelwydd, a rhwng ffrindiau a rhai sydd am wneud niwed iddyn nhw, yn gweithio bellach. Sut mae gweld y gwahaniaethau yn yr amgylchedd hwn, sy’n newid yn barhaus, pan nad yw’r ciwiau neu’r arwyddion y buon ni’n eu defnyddio yn berthnasol bellach, neu pan fo modd eu ffugio mor hawdd?

29 Oct

Nod y digwyddiad hwn fydd grymuso rheolwyr i ddatblygu cadernid a hyder ymysg cyflogeion, a sefydlu arferion cefnogi lles meddwl yn eu sefydliad.

29 Oct

Bydd y seminar hwn yn gyfle i drafod dyfodol gwasanaethau prawf yng Nghymru a Lloegr. Bydd y cynadleddwyr yn trafod y ffordd orau o wella cyfraddau cadw staff a hyfforddi’r gweithlu presennol, yn arbennig ar lefel swyddog prawf. Mae hyn yn dilyn pryderon a godwyd yn yr Adroddiad y Prif Swyddog Prawf diweddaraf ynghylch prinder a gorweithio gweithwyr prawf proffesiynol, yn ogystal ag anawsterau yn llenwi swyddi gwag.

05 - 06 Nov

Cynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru

Maes y Sioe Frenhinol, Llanfair-ym-Muallt, Powys

Caiff y gynhadledd ei anelu at aelodau o'r proffesiynau meddygol a gofal, academwyr, cleifion a'r cyhoedd sydd a diddordeb mewn iechyd, gofal a llesiant mewn ardaloedd gwledig.

06 Nov

Dwi yma, yn edrych ar bwysigrwydd pobl gydag anabledd dysgu o bob oedran yn cael eu gweld, eu clywed, eu cynnwys a’u gwerthfawrogi ym mhob agwedd o fywyd. Yn yr ysgol, coleg, y gwaith, gartref, yn y gymuned, y celfyddydau, hamdden a safleoedd o awdurdod ac arbenigedd.

07 Nov

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored

Digwyddiad Cenedlaethol

Gan adeiladu ar lwyddiant ymgyrch 2018, ein nod yw cael cymaint o blant â phosibl i chwarae a dysgu y tu allan yn 2019.

07 Nov

Symposiwm Masnach, Iechyd a Lles

Hyb y Gwyddorau Bywyd, Caerdydd

Nod y symposiwm yw datblygu a rhannu gwybodaeth am yr amgylchedd polisi masnach newydd a’i oblygiadau polisi posibl i iechyd a llesiant yng Nghymru. Bydd ystod o arbenigwyr ym maes iechyd y cyhoedd a masnach yn rhannu eu mewnwelediad, a bydd y diwrnod o gymorth i feithrin gallu a rhwydweithiau ar gyfer ymgysylltu yn y maes posisi allweddol hwn ar gyfer “Cymru Iachach”.

07 Nov

Digwyddiad am ddim ar gyfer aelodau o’r cyhoedd. Sesiynau grŵp i drafod sut y gallwch chi gyfrannu at ymchwil economeg iechyd, rhannu eich syniadau ynglŷn â helpu i ddatblygu astudiaethau ymchwil a gwneud ymchwil yn berthnasol i bobl Cymru.

12 Nov

Bydd y cwrs byr hwn yn canolbwyntio ar gefnogi ymarferwyr i sylweddoli pan fydd plant o bosib yn ceisio sôn wrthyn nhw am bethau sy’n digywdd yn eu bywydau. Gan ddefnyddio dull gweithredu seiliedig ar hawliau, byddwn ni’n canolbwyntio ar sut mae cadw’r plentyn yn y canol pan fydd pryderon yn codi, sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, a’n bod ni’n gweithredu ar sail hynny.

14 Nov

Bydd cynhadledd ddiweddaraf Why Sports yn darparu llwyfan cynhwysol i drafod tystiolaeth bresennol tra’n rhoi cipolwg ar y ffordd y gallwn, fel cenedl, weithio tuag at ymagwedd iechyd ataliol gynaliadwy ar draws cymunedau trwy hybu a rhagnodi gweithgaredd corfforol.

14 Nov

Dwi yma, yn edrych ar bwysigrwydd pobl gydag anabledd dysgu o bob oedran yn cael eu gweld, eu clywed, eu cynnwys a’u gwerthfawrogi ym mhob agwedd o fywyd. Yn yr ysgol, coleg, y gwaith, gartref, yn y gymuned, y celfyddydau, hamdden a safleoedd o awdurdod ac arbenigedd.

20 - 23 Nov

Cynhelir 12fed Cynhadledd Ewropeaidd Iechyd y Cyhoedd, a drefnir ar y cyd gan Sefydliad Cynhadledd Ewropeaidd Iechyd y Cyhoedd, Cymdeithas Ewropeaidd Iechyd y Cyhoedd a Chymdeithas Iechyd y Cyhoedd Ffrainc, ym Marseille, Ffrainc, ar 20–23 Tachwedd 2019.

20 Nov

Bydd y digwyddiad hwn yn cydnabod taith CCUHP yng Nghymru hyd yma, yn ogystal ag edrych ar yr hyn sydd angen ei gyflawni yn y dyfodol.

20 Nov

Digartrefedd: Gwrthdroi’r Trawma

Village Hotel Cardiff, 29 Pendwyallt Road, Cardiff, Wales, CF14 7EF, GB, 29 Pendwyallt Road, Cardiff, CF14 7EF, Cardiff
21 - 22 Nov

Bydd y rhaglen ddeuddydd yn cyflwyno prif siaradwyr a bydd sesiynau rhyngweithiol yn cyflwyno damcaniaethau a diffiniadau o dlodi plant, sut mae’n effeithio ar blant a’u teuluoedd, a sut gall gwaith amlddisgyblaethol fynd i’r afael â rhai o’r achosion sylfaenol.

21 Nov

Rhaglenni i unigolion sy’n arddel hunaniaeth draws yw rhaglenni Grymuso Pobl Draws Stonewall. Bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i drafod sut gallan nhw chwarae rhan weithgar yn y gwaith o sicrhau bod pobl yn cael eu cynnwys a’u derbyn yn ddieithriad yn eu gweithleoedd a’u cymunedau.

25 - 26 Nov

Uwchgynhadledd 2 ddiwrnod a drefnwyd gan Grŵp Amgylcheddau Diogel RCGP mewn partneriaeth ag ysbytau diogelwch uwch Broadmoor, Ashworth, a Rampton, Spectrum, Care UK, NHS England ac NHS Improvement, Martindale Pharma, Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, HMP Berwyn, West London NHS Trust, Correvio a Learn it Online. Y prif deitl fydd ‘Teithiau Trwy Gyfiawnder – Arweinyddiaeth a Thrawsnewid’ – yn canolbwyntio ar ystod o themâu yn cynnwys Menywod mewn carchardai, Llwybrau trawsryweddol, Gwasanaethau plant, Anabledd ac anawsterau dysgu a Gofal ar sail trawma.

26 Nov

Mae’r agenda yn cynnwys cyflwyniadau a ddyluniwyd i helpu sefydliadau addysg uwch i wella canlyniadau a sicrhau bod yr holl fyfyrwyr a’r staff yn cyflawni’r ansawdd gofal sydd yn ofynnol i wella gwasanaethau iechyd meddwl.

27 Nov

Bydd y gynhadledd yn cynnwys siaradwyr gwadd, paneli arbenigol, gweithdai ymgysylltu a theithiau maes ysbrydoledig. Bydd y gynhadledd yn dod ag academyddion, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr o'r amrywiaeth o sectorau sy'n llywio gofod a seilwaith cyhoeddus ynghyd, gydag eiriolwyr ac ymgyrchwyr yn gweithio i hyrwyddo hawliau plant yn eu cymdogaethau, trefi a dinasoedd. Bydd y gynhadledd yn cael ei gefnogi gan bartneriaid arbenigol gan gynnwys Playing Out, A Place in Childhood, Prifysgol Bryste a Bath Spa a’r Ganolfan Bensaernïaeth.

27 Nov

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol Iechyd y Cyhoedd ar y Cyd gan Ganolfan Iechyd y Cyhoedd, Prifysgol Queen’s Belfast, Yr Asiantaeth Iechyd y Cyhoedd, Gweithgor Gwasanaeth Iechyd Iwerddon, Y Sefydliad Iechyd y Cyhoedd yn Iwerddon ac Adran Iechyd Gogledd Iwerddon.

28 Nov

Mewn partneriaeth â Renewable UK Cymru. Mae Gwobrau’r Academi Gynaliadwy yn cydnabod pobl a phrosiectau sydd yn ysbrydoli ar draws Cymru sydd yn helpu i gyflwyno o leiaf un o saith nod cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gan gyfrannu at gynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd bywyd yng Nghymru. Mae’r digwyddiad yn datblygu llwyddiant Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru a Gwobrau Cynnal Cymru a bydd yn dathlu rhagoriaeth gynaliadwy, arloesedd ac arweinyddiaeth ar draws Cymru. Mae’r gwobrau yn cydnabod y gwaith sydd yn cael ei wneud gan unigolion, grwpiau cymunedol a’r sector cyhoeddus, yn ogystal â busnesau bach a mawr.

04 Dec

Bydd y seminar hwn yn ystyried heriau a chyfleoedd yn ymwneud â gwella ansawdd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, y dyfodol ar gyfer arolygu a rheoleiddio, a recriwtio, datblygu a chefnogi’r gweithlu.

04 Dec

Bydd y gynhadledd undydd hanfodol hon yn rhoi’r cyfle i chi drafod heriau, cael mewnwelediad y gellir gweithredu arno, gwrando ar arfer gorau a rhannu syniadau gyda gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ar draws y wlad.

04 Dec

Bydd y seminar hwn yn canolbwyntio ar wella ansawdd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, y dyfodol ar gyfer arolygu a rheoleiddio, a recriwtio, datblygu a chefnogi’r gweithlu.

05 Dec

Y Cyfryngau ac Iechyd Meddwl

Canolfan Gynadledda Manceinion

Bydd cynhadledd Iechyd Meddwl a’r Cyfryngau: Cyflawni Dyletswydd Gofal yn dod â safbwyntiau ynghyd ar draws llwyfannau, darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl a gwneuthurwyr polisïau i asesu, trafod a datblygu arfer gorau ar gyfer defnyddio grym anhygoel y cyfryngau i addysgu, dylanwadu a phennu canlyniadau iechyd meddwl cadarnhaol.

05 Dec

Bydd y digwyddiad hwn yn dod â safbwyntiau ynghyd ar draws llwyfannau, darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl a gwneuthurwyr polisïau i asesu, trafod a datblygu arfer gorau ar gyfer defnyddio grym anhygoel y cyfryngau i addysgu, dylanwadu a phennu canlyniadau iechyd meddwl cadarnhaol.

15 Jan

Bydd y cwrs yn cyflwyno’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc.

29 Jan

Bydd y seminar hwn yn ystyried heriau a chyfleoedd yn ymwneud â gwella iechyd a lles meddwl yng Nghymru. Mae wedi ei amseru i ddilyn ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar flaenoriaethau ar gyfer cyfnod terfynol 2019-2022 strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.

07 Feb

Bydd y gynhadledd hon yn rhannu’r hyn a ddysgwyd am ddefnyddio ACE ac ymagweddau sy’n wybodus am drawma yn ymarferol. Bydd yn gyfle i ddysgu am yr ymchwil ddiweddaraf yn y maes a chyfarfod â chydweithwyr o ystod o leoliadau a sectorau sy’n wynebu’r un heriau.

12 Feb

Bydd y sesiwn yn cwmpasu: Dealltwriaeth sylfaenol o Asesu'r Effaith ar Iechyd (HIA), beth ydyw a sut mae'n cael ei wneud; gwerthoedd ac elfennau sylfaenol HIA o ansawdd uchel; trosolwg o HIA yng nghyd-destun polisi presennol Cymru; astudiaeth achos o HIA yng Nghymru; a chyflwyniad ymarferol i sgrinio.

13 Feb

Bydd y cwrs yn cyflwyno’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc.

12 Mar

Bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar y gefnogaeth a’r gwasanaethau sy’n hanfodol i bobl ffynnu. Mae gan unigolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yr un hawliau sylfaenol i gael tegwch mewn meysydd fel gofal iechyd, byw’n annibynnol, cyfleoedd cyflogaeth a llety. Mae dileu’r rhwystrau a chael darpariaeth ddigonol yn hanfodol.