Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
02 - 03 Dec

Cynhelir ein cynhadledd arlein dros ddau hanner diwrnod, a chewch chi fynychu’r nail ddiwrnod neu’r llall, neu’r ddau. Yn ystod y ddau ddiwrnod, bydd digon o gyfleoedd i holi’r siaradwyr ac i ymuno a chynadleddwyr eraill mewn sesiynau trafod llai eu maint.

03 Dec

Bydd yr achosion o COVID-19 a’r cyfyngiadau symud o ganlyniad yn cael effaith ddwys a hirdymor ar ynysu cymdeithasol ac unigrwydd ymysg pobl hŷn a bydd yn dwysáu’r argyfwng iechyd y cyhoedd ymhellach. Bydd y gynhadledd ddigidol hon yn archwilio’r hyn sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â’r epidemig cynyddol hwn.

03 Dec

Ymunwch â ni ar 03 Rhagfyr 10-12yb am ein digwyddiad sbotolau cyntaf, lle y byddwn ni’n dathlu enillwyr y gorffennol ac yn ‘taflu goleuni ar Gynaliadwyedd’. Bydd enillwyr a noddwyr y gorffennol yn ein hymuno i siarad am eu cynnydd nhw ers ennill a beth y maen nhw’n gweld fel blaenoriaethau’r adferiad gwyrdd yn dilyn Covid.

09 Dec

Bydd y sgwrs hon yn archwilio goblygiadau pandemig COVID-19 i anghydraddoldebau iechyd. Mae’n amlinellu tystiolaeth hanesyddol a chyfoes o anghydraddoldebau mewn pandemig – gan ddefnyddio ymchwil ryngwladol i bandemig Ffliw Sbaen yn 1918, achosion H1N1 yn 2009, a’r amcangyfrifon rhyngwladol sydd yn dod i’r amlwg o anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol, ethnig a daearyddol cyfraddau heintio a marwolaethau COVID-19. Mae wedyn yn archwilio’r ffordd y mae’r anghydraddoldebau hyn o ran COVID-19 yn berthnasol i anghydraddoldebau presennol mewn clefydau cronig a phenderfynyddion cymdeithasol iechyd, gan ddadlau ein bod yn profi pandemig syndemig. Mae wedyn yn archwilio canlyniadau posibl y mesurau a weithredwyd yn rhyngwladol fel ymateb i bandemig COVID-19 yn ymwneud ag anghydraddoldebau iechyd, gan ganolbwyntio ar effeithiau iechyd anghyfartal tebygol yr argyfwng economaidd. Daw’r sgwrs i ben trwy adlewyrchu ar yr ymatebion tymor hwy o ran polisi iechyd y cyhoedd sydd eu hangen i sicrhau nad yw pandemig COVID-19 yn cynyddu anghydraddoldebau iechyd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Cyflwynir y weminar gan Clare Bambra, Athro Iechyd y Cyhoedd, Cyfadran y Gwyddorau Meddygol, Prifysgol Newcastle a bydd yn cynnwys sesiwn Holi ac Ateb.

26 - 28 Jan

Thema Uwchgynhadledd Chwaraeon Rhithwir am Oes 2021 Canada yw “Llwybr tuag at Bolisi”. Mae’r Gymdeithas yn galw ar arweinwyr ar draws y sectorau chwaraeon, hamdden, addysg ac iechyd i rannu eu gwaith blaenllaw, eu rhaglennu dyfeisgar, arfer gorau, ymchwil, a/neu ganfyddiadau yn Uwchgynhadledd Chwaraeon Rhithwir am Oes 2021 Canada. Cyflwynir yr Uwchgynhadedd yn rhithwir ar draws cyfanswm o chwe diwrnod.

04 Feb

Diwrnod Amser i Siarad 2021

Digwyddiad Cenedlaethol

Diwrnod Amser i Siarad yw’r diwrnod yr ydym yn annog y genedl i siarad am iechyd meddwl. Efallai fydd y digwyddiad eleni ychydig yn wahanol, ond ar adegau fel hyn mae sgyrsiau agored am iechyd meddwl yn bwysicach nag erioed.

09 Feb

Mae hwn yn dathlu’r ystod anhygoel o wybodaeth a chyfleoedd ar-lein, a’i botensial i’n hysbysu, ein cysylltu a’n hysbrydoli, tra’n edrych ar y ffordd y gall pobl ifanc wahanu ffaith a ffuglen. Y thema ar gyfer 2021 yw: Rhyngrwyd yr ydym yn ymddiried ynddo: archwilio dibynadwyedd yn y byd ar-lein.

25 Feb

Ymunwch â Senedd Mewnwelediad ar gyfer ein Cynhadledd Ddigidol Creu Cymru Iachach i archwilio effaith COVID-19, integreiddio ac arloesi. Bydd rhanddeiliaid blaenllaw yn archwilio effaith barhaol COVID-19 ar y gweithlu, cleifion a gwasanaethau. Deall sut y gallai ‘Cymru Iachach’ a’r ‘Nod Pedwarpwl’ helpu i wella ansawdd gofal a siapio dyfodol darparu iechyd a gofal cymdeithasol.

17 Mar

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio tueddiadau sydd yn dod i’r amlwg yn y rhyngweithio rhwng llwyfannau ar-lein ar gyfer gemau cyfrifiadurol, gamblo a chaethiwed ymysg plant a phobl ifanc; yn ogystal ag asesu materion o ran mynediad i wasanaethau, cyllid a deddfwriaethu i gefnogi CAMHS a defnyddwyr y gwasanaeth.