Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
24 - 29 Feb

Mae Age Cymru yn ymuno â Gofal a Thrwsio Cymru ac Age Connects Cymru i godi proffil syrthio ymysg pobl hŷn. Eu prif uchelgais yw chwalu’r myth hirsefydlog bod syrthio yn rhan anochel o heneiddio ac i godi ymwybyddiaeth o’r ffactorau risg a’u hatebion niferus er mwyn cyfyngu a lleihau’r perygl o syrthio.

25 Feb

Mae hyrwyddwyr yn aelodau o staff sy’n angerddol am newid y ffordd y mae pobl yn meddwl ac yn gweithredu ynghylch problemau iechyd meddwl yn y gweithle. Maent yn chwarae rôl hanfodol yn ysgogi gwaith eich cynllun gweithredu a sefydlu’r newid hwnnw. Bydd y Dosbarth Meistr hwn yn galluogi cyflogwyr sydd wedi ymrwymo i ddeall y ffordd y mae sefydliadau wedi recriwtio ac ymgysylltu Hyrwyddwyr yn y gweithle. Byddwn yn cael cyfle hefyd i gyfarfod â sefydliadau o’r un anian sydd wedi ymrwymo i newid y ffordd yr ydym yn meddwl ac yn gweithredu yn ymwneud ag iechyd meddwl.

26 Feb

Bydd y cwrs hwn yn archwilio Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, hawliau plant a’r cysyniad o blentyndod, gwydnwch da a sut i adeiladu gwydnwch mewn plant i ymdopi â lliniaru effeithiau Profiadau Plentyndod Cynnar.

26 Feb

Iselder a phryder ydy’r mathau mwyaf cyffredin o salwch meddwl yn y DU. Mae pobl gydag anabledd dysgu yn llawer mwy tebygol o ddioddef problemau iechyd meddwl fel y rhain na’r boblogaeth yn gyffedinol. Mae’r hyfforddiant yma yn edrych ar yr ymchwil diweddaraf am y rheswm dros hyn a sut i gefnogi rhywun sydd ag anabledd dysgu i ddeall y cyflyrau yma. Fe fyddwn yn edrych yn fanwl ar y problemau iechyd meddwl cyffredin yma ac yn bwysicaf, y ffyrdd gorau iw trin a chadw’n iach.

27 Feb

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Bydd y cwrs yn amlinellu’r rhesymau pam mae pobl ifanc yn ddigartref, tueddiadau cyfredol ac effaith deddfwriaeth Tai a Digartrefedd gyfredol yng Nghymru. Ffyrdd o gefnogi pobl ifanc ddigartref a materion megis camddefnyddio sylweddau, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a sut mae eu diogelu. Fe’i cynhelir gan ddefnyddio dull gweithredu seiliedig ar hawliau.

03 Mar

Bydd y sesiwn yn cwmpasu: Dealltwriaeth sylfaenol o Asesu'r Effaith ar Iechyd (HIA), beth ydyw a sut mae'n cael ei wneud; gwerthoedd ac elfennau sylfaenol HIA o ansawdd uchel; trosolwg o HIA yng nghyd-destun polisi presennol Cymru; astudiaeth achos o HIA yng Nghymru; a chyflwyniad ymarferol i sgrinio.

03 Mar

Bydd y sesiwn hon o gymorth i resymoli’r plethora o opsiynau sydd ar gael i roi dealltwriaeth glir i bobl o’r elfennau sydd yn angenrheidiol i gefnogi iechyd meddwl yn y gweithle.

12 Mar

Bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar y gefnogaeth a’r gwasanaethau sy’n hanfodol i bobl ffynnu. Mae gan unigolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yr un hawliau sylfaenol i gael tegwch mewn meysydd fel gofal iechyd, byw’n annibynnol, cyfleoedd cyflogaeth a llety. Mae dileu’r rhwystrau a chael darpariaeth ddigonol yn hanfodol.

13 Mar

Bydd Darlith Goffa a Chynhadledd flynyddol Emanuel Miller yn canolbwyntio ar ‘ACE, Ymlyniad a Thrawma: datblygiadau newydd yn deall a thrin’.

17 - 18 Mar

Mae'r ddau gwrs un diwrnod cysylltiedig hyn yn berthnasol i bobl sy'n cynhyrchu neu'n defnyddio tystiolaeth i ddylanwadu ar iechyd a lles y boblogaeth. Yn benodol, y rhai sy'n gweithio ym maes llywodraeth leol, iechyd y cyhoedd, y trydydd sector, sefydliadau addysg uwch, gan gynnwys unedau ymchwil economeg iechyd, a sefydliadau cysylltiedig.

17 Mar

Iechyd Meddwl: Cefnogi Cadernid Gweithlu’r GIG

Siambr Masnach Manceinion Fwyaf

Mae gofalu am iechyd a lles meddwl gweithlu’r GIG yn hanfodol i gyflwyno gofal a diogelwch cleifion o safon fyd-eang. Bydd y gynhadledd hon yn llwyfan ar gyfer trafod argymhellion polisi yn seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gwella cymorth ar gyfer staff y GIG, clywed gan fentrau sy’n cael eu harwain gan y gweithlu sy’n cryfhau cynrychiolaeth meddygon ac yn llenwi prinder mewn gwasanaethau GIG; yn ogystal ag ymgysylltu ag ymddiriedolaethau’r GIG gan greu diwylliannau gweithlu sy’n grymuso ac yn cefnogi staff.

17 Mar

Lles Meddwl a Gwydnwch mewn Cymunedau

Reichel Hall, Ffriddoedd Site, Bangor, Wales, LL57 2TW, GB, Ffriddoedd Site, Bangor, LL57 2TW, Bangor
18 - 19 Mar

Nod y cwrs: Meddu ar ddealltwriaeth o sylfaen Cyfweld Cymhellol; meddu ar well dealltwriaeth o’ch materion eich hun yng nghyswllt newid a gwrthsefyll newid; dysgu sgiliau a thechnegau Cyfweld Cymhellol a fydd yn eich galluogi i deimlo’n fwy hyderus a’u defnyddio fel sy’n briodol yn eich amgylchedd gwaith; nodi manteision a chymwysiadau posibl Cyfweld Cymhellol yng nghyd-destun y sefydliad dan sylw.

18 Mar

Ar gyfer unrhyw un sydd wedi mynychu Gwneud gwybodaeth yn haws i’w darllen a’i deall – Lefel 1 neu sydd â phrofi ad o ysgrifennu gwybodaeth Hawdd i’w Darllen. Fe fydd y cwrs yn cynnwys ailadrodd egwyddorion Gwneud Gwybodaeth yn Haws i’w Darllen a’i Deall Lefel 1 ac yna’n edrych ar sut y gall cyfranogwyr ddatblygu a gwella eu sgiliau..

24 Mar

Yr Amgylchedd: Ein hiechyd yn y fantol

Sophia Gardens Cricket Ground, Sophia Walk, Cardiff, Wales, CF11 9XR, GB, Sophia Walk, Cardiff, CF11 9XR, Cardiff
25 Mar

Mae’r gweithdy undydd hwn yn canolbwyntio ar themâu lles, pwysau a straen yn y gweithle. Gan ddechrau gydag archwiliad o straen, beth ydyw, achosion straen a sut rydym yn ei gydnabod ynom ein hunain ac eraill. Yna, cyflwyno pwnc llesiant gan gynnwys sut mae’n ymwneud â gwytnwch a lleihau effaith negyddol straen.

25 - 26 Mar

Ar Ddiwrnod Un o’r gynhadledd eleni, bydd prif siaradwyr arbenigol a gweithdai thematig yn archwilio agweddau gwahanol ar waith yn seiliedig ar le, yn nodi’r ffordd y mae cydweithredu rhwng pobl leol a sefydliadau lleol dibynadwy yn gwella diogelwch, llesiant a rhagolygon pobl ifanc a chymunedau difreintiedig i’r dyfodol. Mae Diwrnod Dau wedi ei neilltuo i Ddiogelwch Cymunedol fydd yn dod â thimau arbenigol ynghyd o’r sectorau cyfiawnder ieuenctid a chwaraeon cymunedol i rannu eu hymchwil diweddaraf ar rôl chwaraeon wrth fynd i’r afael â throseddau ieuenctid ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

26 Mar

Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at swyddogion fel EHP a Rheolwyr EH, cynllunwyr, swyddogion adfywio a staff eraill fydd angen deall a gallu cyfrannu at, neu mewn rhai achosion, cynnal HIA Pen Desg Cyflym a gwerthfawrogi sut i ddefnyddio’r canfyddiadau yn ymarferol.

26 Mar

Nod cynhadledd flynyddol Cymorth Cymru yw cefnogi sefydliadau tai a digartrefedd yng Nghymru.

21 Apr

Bydd y gynhadledd hon yn asesu beth arall y gellir ei wneud i wella cyfranogiad merched a menywod ifanc mewn chwaraeon yn yr ysgol ac yn ehangach ac mae’n dilyn arolwg Sport England a gyhoeddwyd y llynedd a ganfu fod 2.3 miliwn o blant a phobl ifanc yn gwneud llai na 30 munud o weithgaredd corfforol y dydd.

22 - 05 Apr

Big Pedal 2020 Sustrans

Digwyddiad Cenedlaethol

Big Pedal Sustrans yw her feicio, cerdded a sgrialu rhwng ysgolion mwyaf y DU sy’n cefnogi disgyblion, staff a rhieni i ddewis pŵer dynol ar gyfer eu taith i’r ysgol. Fe’i cynhelir rhwng 22 Ebrill a 5 Mai 2020 ac mae’n agored i bob ysgol gynradd ac uwchradd yn y DU, yn cynnwys ysgolion AAA.

28 Apr

Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i gael adolygiad terfynol o strategaeth 2020, ac asesiad o’r camau ymlaen sydd wedi cael eu cymryd ar y daith i drawsnewid gofal, cymorth ac ymchwil dementia. Bydd y gynhadledd yn croesawu rhai o gyfranwyr proffil uchel y blynyddoedd blaenorol i ffurfio’r cyfuniad mwyaf blaenllaw o siaradwyr erioed.

05 May

Iechyd Meddwl Myfyrwyr: Ymateb i’r Argyfwng

ETC.Venues Prospero House, Llundain

Bydd y cynadleddwyr yn archwilio pam y mae mwy o fyfyrwyr yn troi at incwm anghonfensiynol fel hapchwarae a rhyw yn ystod eu hastudiaethau, sut gall y profiad o fod yn y brifysgol gymhlethu amodau diwylliannol ac amgylcheddol sydd yn arwain myfyrwyr at ddefnyddio a chyflenwi cyffuriau; a byddant yn trafod sut gallai cydweithredu ar draws sefydliadau yn ogystal ag adolygiad deddfwriaethol o agweddau tuag at rannu gwybodaeth atal myfyrwyr rhag cyrraedd sefyllfa o argyfwng.

21 May

Bydd y sioe yn cynnwys detholiad o seminarau yn canolbwyntio ar destunau fel ymdopi â salwch meddwl, ffyrdd o hybu iechyd meddwl, a sut i gefnogi pobl o’ch amgylch sydd yn dioddef salwch meddwl.

01 - 07 Jun

Cynhelir Wythnos Diogelwch Plant gan yr Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau Plant i godi ymwybyddiaeth o’r risg o ddamweiniau plant a sut gellir eu hosgoi. Eleni, thema Wythnos Diogelwch Plant yw Mae Diogelwch yn Gwneud Synnwyr!

15 - 17 Sep

Mae cynhadledd y byd, a gynhelir bob dwy flynedd, yn gyfle allweddol i weithwyr proffesiynol plant, cynllunwyr dinasoedd, gweithwyr cymdeithasol, academyddion, dylunwyr a gwneuthurwyr polisïau rannu gwybodaeth, arfer da a chanfyddiadau ymchwil o ddisgyblaethau amrywiol sydd yn bwysig i’r nod a rennir o greu dinasoedd sy’n gyfeillgar i blant. Creu deialog yw agwedd bwysicaf y gynhadledd.

08 Oct

Mae Sôn am Iechyd Meddwl yn Gynhadledd genedlaethol a gynhelir i helpu pobl i ddeall ac adnabod Iechyd Meddwl gwael a gwneud gwahaniaeth.