Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
04 Aug

Diwrnod Chwarae

Digwyddiad Cenedlaethol

Diwrnod Chwarae yw diwrnod cenedlaethol chwarae yn y DU. Mae thema Diwrnod Chwarae 2021 yn cydnabod yr heriau y mae plant a phobl ifanc wedi eu hwynebu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a’r angen i fwynhau amser i chwarae yn rhydd rhag cyfyngiadau, gyda’u ffrindiau, yn cael hwyl.

11 Aug

Yn y blynyddoedd diweddar, yn erbyn cefndir o ddirwasgiad economaidd byd-eang a pholisïau cyni o ganlyniad i hynny, ac yn fwy diweddar mewn ymateb i bandemig COVID-19, cafwyd diddordeb o’r newydd mewn hen syniad polisi – incwm sylfaenol. Ymunwch â’n gweminar i archwilio’r syniad o incwm sylfaenol i wella iechyd yng Nghymru.

24 - 05 Aug

Make It Count

Digwyddiad Cenedlaethol

Make It Count yw’r her egnïol i bawb. Fe’i cynhelir rhwng 24 Awst a 5 Medi 2021, ar y cyd â’r Gemau Paralympaidd. Mae’n ymwneud â bod yn egnïol a defnyddio’r amser pan mae’n gyfleus mewn ffordd yr ydych yn dymuno. Gallwch gael hwyl tra’n cefnogi cydraddoldeb i bobl anabl.

07 Sep

Nod y gweithdy yw ysbrydoli cyfranogwyr trwy ganolbwyntio ar y ffordd y gall ymarferwyr iechyd y cyhoedd, ymgynghorwyr a chofrestryddion effeithio orau ar achosion a chanlyniadau’r argyfwng hinsawdd. Bydd enghreifftiau ymarferol ac astudiaethau achos ar leihau carbon a chyfiawnder hinsawdd yn cael eu rhannu ar draws y DU.

08 Sep

Ymunwch â’n gweminar i archwilio’r effaith y mae COVID-19 wedi ei chael ar ein plant a’n pobl ifanc a’n teuluoedd. Mae COVID-19 wedi bod yn bandemig dinistriol i bawb ond yn arbennig i’n plant a’n pobl ifanc a bydd effaith hyn ar eu hiechyd, eu haddysg a’u llesiant yn parhau am flynyddoedd i ddod. Mae’r weminar hon yn archwilio’r effeithiau hyn a rhai ffyrdd y mae hyn yn cael ei drin yng Nghymru.

09 Sep

Mae gwybodaeth gadarn o ddatblygiad plant yn hanfodol i bawb sy’n gweithio gyda phlant. Mae bod â gwybodaeth sylfaenol am batrymau nodweddiadol o ddatblygiad cyffredinol yn helpu ymarferwyr i nodi lle mae pryderon y gallai plentyn fod ‘oddi ar y trywydd iawn’ ac efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arno i gyflawni cynnydd ar draws y gwahanol barthau. Gall dealltwriaeth dda o ddatblygiad helpu i gadw plant yn ddiogel, hyrwyddo eu lles, cynorthwyo wrth asesu, a llywio pa ymyriadau / cefnogaeth sydd fwyaf addas i’w hanghenion.

14 Sep

Bydd y ddarlith gyhoeddus hon yn trafod rôl labelu bwyd wrth helpu’r cyhoedd i ddewis bwyd iach, gyda ffocws penodol ar ddefnyddioldeb labelu bwyd cyfwerth â chalorïau gweithgaredd corfforol (PACE). Mae labelu PACE yn rhoi gwybodaeth am faint o weithgaredd corfforol sydd angen ei wneud i losgi’r calorïau mewn bwyd.

22 - 23 Sep

Bydd Alcohol Change UK yn dod â chynhadledd i chi sy'n rhoi alcohol yn ei gyd-destun. Dyma gyfle i ystyried y rhesymau mae pobl yn yfed, a gwahanol lwybrau poblogaeth amrywiol tuag at leihau niwed ac adfer cysylltiadau. Ar draws y ddau ddiwrnod bydd Adfer bywydau yn ceisio dysgu gwersi'r cau cyfnod clo a deall sut i ymdrin â’r heriau sy’n ein hwynebu ar ôl y pandemig.