Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
14 - 15 Feb

Mae'r cwrs hwn wedi'i fwriadu at ymarferwyr a rheolwyr sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng nghyswllt materion sy’n ymwneud â newid a diogelu ac amddiffyn plant.

20 Feb

Bydd y sgwrs yn cynnwys hanes datblygiad ataliaeth a gofal HIV/AIDS dros y 35 mlynedd diwethaf, gan amlinellu effaith negeseuon iechyd y cyhoedd a’r ffordd y mae ymyrraeth cyffuriau wedi trawsnewid yr hyn oedd, ar un adeg, yn ‘glefyd angheuol’, i fod yn gyflwr hirdymor y gellir ei reoli, fodd bynnag mae stigma yn dal i fodoli.

21 Feb

Nodau’r digwyddiadau yw galluogi ac ysgogi gweithwyr proffesiynol yn y sector cyhoeddus i gyflymu’r proses trawsnewid i sustem cludiant carbon isel, allyriadau isel yng Nghymru, gyda ffocws penodol ar gludiant ffordd ac opsiynau eraill i berchenogaeth cerbydau preifat.

27 Feb

Yn dilyn y gynhadledd arbennig "Llwyddiant Cymru'n Symud: Cyflwyno ar y Lles i Gynlluniau Dyfodol", rydym yn falch iawn o gyhoeddi'r dyddiad ar gyfer yr ail ddigwyddiad yn y gyfres ar 27 Chwefror 2019. Bydd y gynhadledd eleni eto'n cynnwys siaradwyr dylanwadol a pharch gyda mewnwelediadau a ragwelir gan Lywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru, a'r ffigyrau blaenllaw sy'n ymwneud â gwella iechyd y boblogaeth a mynd i'r afael ag anweithgarwch a phrinder sgiliau ar draws y gweithlu a chymunedau.

27 Feb

The session will have the following learning outcomes: * A basic understanding of HIA, what it is and how it is done* The components of a high quality HIA *Introduction to different influences on health and wellbeing*An overview of HIA in the context of current Welsh Government and Public Health Policy, and Practical introduction to screening.

28 Feb

Bydd y symposiwm hwn yn gyfle i staff y GIG, cyrff iechyd y cyhoedd, awdurdodau lleol, gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol, addysgwyr ac ymarferwyr y trydydd sector i ddadansoddi diweddariadau polisi diweddar, datblygu strategaethau ar gyfer ataliaeth ac ymyrraeth gynnar, a i gydweithio i sicrhau bod gan blant a phobl ifanc fynediad amserol i gymorth iechyd meddwl effeithiol.

05 Mar

Mae’r Llywodraeth wedi bod yn ceisio cyflawni gofynion Deddf Tlodi Plant 2010 oedd yn diffinio targed lleihau tlodi plant, i’w gyflawni erbyn 2020/21. Diweddarwyd hwn yn 2014 pan gyflwynodd y Llywodraeth ei hail Strategaeth Tlodi Plant oedd yn ceisio mynd i’r afael â ‘gwraidd achosion’ tlodi plant. Targedodd y Llywodraeth gynnydd mewn cyflogaeth i gynorthwyo plant sydd yn byw mewn teuluoedd tlawd; cyflwynwyd Credyd Cynhwysol i gefnogi unigolion i gael gwaith, a rhoddwyd gofal plant di-dreth ar waith i helpu oedolion i ddychwelyd i waith Mae’r symposiwm hwn felly yn dod â swyddogion llywodraeth leol, elusennau, awdurdodau budd-daliadau a rhanddeiliaid allweddol eraill ynghyd i drafod cyflwr presennol y Strategaeth Tlodi Plant. Bydd y cynadleddwyr yn cael cyfle i drafod y materion presennol y mae plant mewn tlodi’n eu hwynebu, a sut i ddatblygu strategaethau i’w cynorthwyo yn yr hirdymor.

05 - 06 Mar

Mae’r NSPCC yn cynnal cyfres o gyrsiau hyfforddiant amddiffyn a diogelu plant i helpu pobl a sefydliadau sydd yn gweithio gyda phlant yng Nghymru.

06 Mar

Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth cyfranogwyr o’r berthynas rhwng tlodi ac anghydraddoldeb a sut mae tlodi’n effeithio ar fywydau plant

07 Mar

Diwrnod o weithdai i ystyried sut y gallwn ddatblygu’r cymorth a’r gwasanaethau hyn ymhellach Sesiwn y bore: Gwasanaethau Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru –beth nesaf? Sesiwn y prynhawn: Dadlau’r achos dros gael Fframwaith Iechyd Meddwl Babanod i Gymru

08 Mar

Ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae’r Coleg Nyrsio Brenhinol yn dathlu gwerth y celfyddydau i iechyd gyda ffocws ar awduron ac artistiaid sydd yn nyrsys. Bydd Olwen Morgan, cantores ac artist, yn perfformio ei gwaith a bydd yr awdur plant, Michele Pengelly, yn siarad am werth creadigrwydd mewn nyrsio ar gyfer pobl ifanc.

12 Mar

Mae’r GIG yn addo gwneud anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yn ‘flaenoriaeth genedlaethol’ yn eu cynllun 10 mlynedd sydd i ddod. Bydd y ganolfan hon yn canolbwyntio ar y cymorth a’r gwasanaethau sy’n hanfodol i bobl ffynnu. Mae gan unigolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yr un hawliau sylfaenol i degwch mewn meysydd fel gofal iechyd, byw’n annibynnol, cyfleoedd cyflogaeth a llety. Mae dileu’r rhwystrau a darpariaeth ddigonol yn hanfodol.

12 Mar

Mae’r NSPCC yn cynnal cyfres o gyrsiau hyfforddiant amddiffyn a diogelu plant i helpu pobl a sefydliadau sydd yn gweithio gyda phlant yng Nghymru.

13 Mar

Gyda Her Dementia 2020 ar fin cael ei gwblhau, mae’r symposiwm amserol hwn yn gyfle gwerthfawr i asesu’r cynnydd a wnaed o ran gweithredu, ystyried y blaenoriaethau ar gyfer yr ail gyfnod, ac archwilio’r ffordd o gryfhau gwaith partneriaeth lleol i wella cymorth a gwasanaethau ar gyfer pobl â dementia a’u gofalwyr.

14 Mar

Y gynhadledd flynyddol hon yw digwyddiad mwyaf Cymorth Cymru, yn dod â holl haenau eu gwaith ynghyd ac yn gofyn cwestiynau heriol am y dyfodol.

14 Mar

Yn 2017, cyhoeddodd PHE ‘Cynllunio Gofodol ar gyfer Iechyd: Adnodd yn seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer cynllunio a dylunio mannau iachach’. Nod y diwrnod yw adolygu’r ddogfen yng ngoleuni unrhyw dystiolaeth newydd sydd wedi dod i’r amlwg ers ei chyhoeddi ac a yw’r negeseuon allweddol a nodir yn y ddogfen yn dal yn berthnasol yng ngoleuni’r newidiadau i’r dirwedd polisi a’r gwersi a ddysgwyd o’i gweithredu’n lleol.

14 Mar

Diwrnod o weithdai i ystyried sut y gallwn ddatblygu’r cymorth a’r gwasanaethau hyn ymhellach Sesiwn y bore: Gwasanaethau Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru –beth nesaf? Sesiwn y prynhawn: Dadlau’r achos dros gael Fframwaith Iechyd Meddwl Babanod i Gymru

19 Mar

Mae agenda’r gynhadledd, yn cynnwys y diweddariadau a’r datblygiadau diweddaraf, wedi ei chynllunio i gefnogi cynadleddwyr yn eu gwaith a hybu bywydau iachach yn nes ymlaen mewn bywyd.

19 - 20 Mar

Mae’r NSPCC yn cynnal cyfres o gyrsiau hyfforddiant amddiffyn a diogelu plant i helpu pobl a sefydliadau sydd yn gweithio gyda phlant yng Nghymru.

19 Mar

Diwrnod o weithdai i ystyried sut y gallwn ddatblygu’r cymorth a’r gwasanaethau hyn ymhellach Sesiwn y bore: Gwasanaethau Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru –beth nesaf? Sesiwn y prynhawn: Dadlau’r achos dros gael Fframwaith Iechyd Meddwl Babanod i Gymru

20 Mar

Yn ganolog i’w cymunedau, mae fferyllfeydd wedi cael eu defnyddio i gefnogi gwasanaethau iechyd y cyhoedd mwy cadarn. Mae’r symposiwm amserol hwn yn rhoi fforwm gwerthfawr i ystod o weithwyr proffesiynol ym maes polisi cyhoeddus ac iechyd yn cynnwys fferyllwyr, byrddau iechyd a lles a chomisiynwyr clinigol archwilio’r ffordd y gall fferyllfeydd gyflwyno cymorth gofal sylfaenol cryfach a mwy effeithlon. Bydd y cynadleddwyr hefyd yn archwilio rôl esblygol fferyllfeydd yn eu cymunedau ac yn cyd-ddatblygu strategaethau i’w sefydlu yn ganolog i ofal iechyd y cyhoedd lleol.

22 Mar

Bydd thema’r gynhadledd yn croesawu cyfranogwyr yn cynnwys gwneuthurwyr polisïau, cynllunwyr, darparwyr gwasanaethau a sefydliadau addysg a’r sector preifat. Bydd cyfranogiad y ‘trydydd sector’ yn allweddol hefyd, gan ymgorffori sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol gyda ffocws penodol ar ymagweddau integredig, aml-ddisgyblaethol. Bydd y gynhadledd gynhwysol hon yn cynnwys amrywiaeth o fformatiau sesiwn er mwyn hyrwyddo cyfnewid tystiolaeth a phrofiad, ynghyd â chyfleoedd ar gyfer trafodaeth ac archwilio syniadau newydd.

25 - 05 Mar

Big Pedal Sustrans

Digwyddiad Cenedlaethol

Big Pedal Sustrans yw her feicio, cerdded a sgrialu rhwng ysgolion mwyaf y DU, sydd yn ysbrydoli disgyblion, staff a rhieni i ddewis pŵer dynol ar gyfer eu taith i’r ysgol.

27 Mar

Mae’r gynhadledd hon yn canolbwyntio ar flaenoriaethau ar gyfer sefydlu’r isadeiledd i gefnogi iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

27 Mar

Gwydnwch a lles

Caerdydd

Bydd yr hyfforddiant hanner diwrnod hwn yn ystyried sut y gellir datblygu cadernid ac yn ystyried meysydd megis hyder, hunan-barch a hunan-effeithiolrwydd; a’u pwysigrwydd o ran meithrin gwydnwch.

28 Mar

Bydd y seminar hwn yn trafod y meddylfryd diweddaraf ar bolisi a mentrau ehangach ar gyfer lleihau tlodi yng Nghymru - gyda ffocws ar ddiwygio lles, ymagweddau rhanbarthol a strategaethau hirdymor. Bydd y drafodaeth yn adlewyrchu themâu allweddol a materion sy’n dod i’r amlwg wrth i wneuthurwyr polisïau graffu ar ddatblygiadau ac ystyried ffyrdd ymarferol ymlaen ar gyfer polisi, a byddant yn asesu effaith mentrau polisi eu hunain.

01 Apr

Bydd y Symposiwm Llesiant yn edrych ar lesiant o safbwynt unigolion, busnesau a chymunedau. Wrth i Gynllun y GIG annog canolbwyntio ar Ataliaeth, bydd y Symposiwm yn dangos sut i wneud hynny. Trwy’r gofod rhyngweithiol hwn, bydd y cyfranogwyr yn rhannu eu profiad, yn creu cysylltiadau ac yn gadael gyda gweithredoedd diriaethol y gallant eu rhoi ar waith.

03 Apr

GIG: Cyflwyno Cynllun 10 Mlynedd

Canolfan Gynadledda ac Arddangos Tŷ Mary Ward, Llundain

Bydd cynhadledd y GIG: Cynllun Deng Mlynedd yn rhoi atebion i heriau cyllidol a darpariaeth gwasanaethau sydd yn llyffetheirio’r GIG, yn ogystal â chraffu ar addewidion ariannu arfaethedig y llywodraeth a sut bydd addewidion buddsoddi’r llywodraeth yn rhoi sylfaen ar gyfer y Cynllun Deng Mlynedd.

08 - 10 Apr

Adeiladu ar 20 mlynedd o’n profiad yn dysgu economeg iechyd i ymarferwyr iechyd cyhoeddus a rhai sy’n gwneud ymchwil ym maes iechyd cyhoeddus. Erbyn diwedd y cwrs byr hwn bydd cynadleddwyr wedi dod i ddeall cysyniadau cymhwyso economeg iechyd at iechyd cyhoeddus, gallu cloriannu’n feirniadol werthusiad economaidd cyhoeddedig o ymyriad iechyd cyhoeddus a theimlo’n hyderus i siarad am elw posibl buddsoddi mewn rhaglenni iechyd cyhoeddus yn y GIG a lleoliadau eraill fel ysgolion a mannau gwaith.

11 Apr

Dathlu a Dysgu: Cysylltu y Cenedlaethau

Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor

Cyfle i ddysgu canfyddiadau ymchwil diweddaraf ac arfer gorau mewn rhaglenni cenedlaethau cenedlaethau.

30 Apr

Bydd y gynhadledd hon yn archwilio’n fanwl sut y gallai’r agenda ataliaeth ddatblygu a’r hyn y mae’n gobeithio ei gyflawni.

30 Apr

Dementia 2020: Map Ffordd i Gyflenwi

Cymdeithas Frenhinol Meddygaeth, Llundain

Yn Chwefror 2015, lansiodd y Prif Weinidog ei Her i Ddementia 2020, oedd yn ceisio datblygu cyflawniadau Her y Prif Weinidog i Ddementia 2012-2015. Mae’r Cynllun Gweithredu a gyhoeddwyd ar 6 Mawrth 2016 yn amlinellu sut caiff y 50 o ymrwymiadau a nodir yn her y Prif Weinidog i ddementia 2020 eu bodloni, gan sicrhau mai Lloegr yw arweinydd y byd o ran gofal, ymchwil ac ymwybyddiaeth dementia erbyn 2020. Mae Dementia 2020 – Map Ffordd i Gyflenwi yn dilyn y strategaeth i mewn i’w blwyddyn derfynol a bydd yn rhoi crynodeb o’r cynnydd hyd yn hyn o ran gwireddu nodau ac amcanion yr her. Yn dilyn adolygiad 2018, bydd y cynadleddwyr yn dysgu cynlluniau terfynol gan gyfranwyr rheolaidd y gyfres fel y Gymdeithas Alzheimer, yr Adran Iechyd, GIG Lloegr a Public Health England ymysg rhanddeiliaid eraill.

01 May

Bydd cynhadledd HiAP 2019 yn rhoi cymorth i awdurdodau a gwneuthurwyr penderfyniadau y GIG, gan rannu mewnwelediad ar y ffordd orau o gydgrynhoi tystiolaeth, nodi effeithiau a blaenoriaethu ymyriadau. Bydd yn rhoi nifer o becynnau cymorth ac atebion ymarferol i’r cynadleddwyr i gyd cyn y gynhadledd, fydd o gymorth iddynt gyflwyno camau uniongyrchol tuag at ailgydbwyso’r heriau cymdeithasol ac yn ymwneud ag iechyd niferus y gallant eu hwynebu. Bydd yn canolbwyntio ar drosglwyddo methodoleg arfer gorau er mwyn creu dealltwriaeth gyffredin o iechyd ac anghydraddoldebau iechyd ar draws cynghorau, lleoliadau’r GIG a gofal cymunedol.

07 - 10 May

Bydd y gynhadledd hon, sef “Symud Ymlaen Gyda’n Gilydd,” yn rhannu arfer gorau ac ymchwil i ddatblygu mudiad byd-eang llythrennedd corfforol.

09 May

Bydd rhanddeiliaid a gwneuthurwyr polisïau allweddol yn ystyried materion a godwyd mewn ymatebion ymgynghori ar yr ail bennod yng nghynllun gweithredu ar ordewdra Plentyndod y Llywodraeth – gan edrych ar hysbysebu ar y teledu ac ar-lein, lleoli mewn siopau a hyrwyddo cynnyrch HFSS, gwerthu diodydd egni i blant, a labelu calorïau yn y sector y tu allan i’r cartref.

16 May

Mae Ysbryd yn gynhadledd sy’n llawn areithiau ysbrydoledig, trafodaethau bywiog a gweithdai ymarferol am chwarae plant.

16 May

Gwella Canlyniadau Iechyd Meddwl Myfyrwyr

Mary Ward House Conference & Exhibition Centre, Llundain

Bydd y gynhadledd hon yn archwilio sut y gall polisi roi cymorth i sefydliadau a myfyrwyr, adolygu effaith diwygiadau AU a’r diwylliant sydd eisoes yn bodoli yn ymwneud ag iechyd meddwl myfyrwyr; yn ogystal ag archwilio sut y gellir dileu rhwystrau i gael mynediad i wasanaethau a sut y gellir erydu’r stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl ymhellach.

22 May

Iechyd Meddwl Heddiw Cymru

Motorpoint Arena Caerdydd

Mae Iechyd Meddwl Heddiw Cymru yn ddigwyddiad DPP ardystiedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr gwasanaethau o’r un anian ar draws y sectorau iechyd meddwl statudol ac annibynnol. Nod y digwyddiad yw cynorthwyo ac annog cynnydd mewn gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru trwy ysgogi trafodaethau, gwella gwybodaeth a hyrwyddo lleisiau’r rheiny nad ydynt yn cael eu clywed yn aml. Gallwch dreulio’r diwrnod gydag arweinwyr meddyliau allweddol ym maes iechyd meddwl wrth iddynt fynd i’r afael â heriau mwyaf cystadleuol heddiw. Byddwch yn gadael gyda mewnwelediad a strategaethau newydd i wella argyfwng gofal, deall cydraddoldeb ac amrywiaeth yn well ac yn adnabod cyflyrau iechyd meddwl.

23 May

Diogelu Plant: Hybu Llesiant – Atal Niwed

Canolfan Gynadledda Manceinion

Bydd y gynhadledd hon yn amlygu datblygiadau newydd ac yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau i sicrhau bod ein plant yn cael eu cadw’n ddiogel rhag niwed a bod eu llesiant yn cael ei ddiogelu. Bydd yr agenda yn cynnwys llefarwyr arbenigol ym maes llesiant a diogelu plant ac mae wedi ei dylunio i ddod â’r holl randdeiliaid ynghyd ar gyfer diwrnod o rannu gwybodaeth a rhwydweithio, er mwyn i blant gael y canlyniadau gorau posibl a chynyddu cyflawniadau.

23 May

Mae Cyfadran Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff y DU a Chanolfan Genedlaethol Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn ffurfio partneriaeth i gyflwyno’r digwyddiad ar y cyd cychwynnol hwn ar y wyddoniaeth y tu ôl i feddygaeth ymarfer corff a’i heffaith ar gyflyrau iechyd cronig cyffredin sy’n anablu.

13 Jun

Mae’r gynhadledd amserol hon yn edrych ar y dyfodol ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar strategaeth y gweithlu a chynllunio’r gweithlu yn yr hirdymor, yn cynnwys cyd-destun Brexit. Cynhelir y seminar yng ngoleuni Yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, a chynllun Cymru Iachach Llywodraeth Cymru, sydd yn cynnwys sefydlu Strategaeth y Gweithlu newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

19 - 20 Jun

Gwersyll hyfforddiant gwaith chwarae preswyl deuddydd sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol.

24 - 28 Jun

Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i chi o'r model iechyd ecolegol-gymdeithasol a sut y gellir ei ddefnyddio fel fframwaith ar gyfer dylunio ymyriadau i wella iechyd y cyhoedd.

25 - 26 Jun

Thema’r gynhadledd yw tyfu i fyny ar-lein a bydd yn archwilio’r peryglon posibl a materion y gall plant eu hwynebu ar-lein a ffyrdd y gall gweithwyr proffesiynol helpu i’w hamddiffyn.

28 - 30 Aug

HEPA Ewrop 2019

Denmarc

Cynhelir 15fed cyfarfod blynyddol a 10fed cynhadledd HEPA Ewrop ym Mhrifysgol De Denmarc ar 28-30 Awst 2019.

17 - 21 Sep

Y thema ar gyfer IASP 2019 yw “Dymchwel Muriau ac Adeiladu Pontydd”, themâu sydd nid yn unig yn atseinio’r tirnodau yn ein dinas brydferth, ond sydd hefyd yn adlewyrchu’r gwaith yr ydym yn ei wneud i atal hunanladdiad a chreu gobaith i’r rheiny mewn argyfwng.

16 - 18 Oct

Bwriad 9fed Cyngres MOVE yw cyhoeddi newidiadau mawr mewn chwaraeon ar lawr gwlad a hybu gweithgaredd corfforol. Cyngres MOVE yw un o’r cynadleddau prin hynny yn y byd sy’n canolbwyntio ar chwaraeon hamdden a gweithgaredd corfforol yn unig. Yn 2019, bydd yn dod â 500 o randdeiliaid o faes gweithgaredd corfforol, chwaraeon, iechyd, addysg, cynllunio trefol a gwyddoniaeth ynghyd i drafod materion a thueddiadau yn y dyfodol sy’n cysylltu eu sectorau.