Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
21 Apr

Bydd y gynhadledd hon yn asesu beth arall y gellir ei wneud i wella cyfranogiad merched a menywod ifanc mewn chwaraeon yn yr ysgol ac yn ehangach ac mae’n dilyn arolwg Sport England a gyhoeddwyd y llynedd a ganfu fod 2.3 miliwn o blant a phobl ifanc yn gwneud llai na 30 munud o weithgaredd corfforol y dydd.

22 - 05 Apr

Big Pedal 2020 Sustrans

Digwyddiad Cenedlaethol

Big Pedal Sustrans yw her feicio, cerdded a sgrialu rhwng ysgolion mwyaf y DU sy’n cefnogi disgyblion, staff a rhieni i ddewis pŵer dynol ar gyfer eu taith i’r ysgol. Fe’i cynhelir rhwng 22 Ebrill a 5 Mai 2020 ac mae’n agored i bob ysgol gynradd ac uwchradd yn y DU, yn cynnwys ysgolion AAA.

28 Apr

Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i gael adolygiad terfynol o strategaeth 2020, ac asesiad o’r camau ymlaen sydd wedi cael eu cymryd ar y daith i drawsnewid gofal, cymorth ac ymchwil dementia. Bydd y gynhadledd yn croesawu rhai o gyfranwyr proffil uchel y blynyddoedd blaenorol i ffurfio’r cyfuniad mwyaf blaenllaw o siaradwyr erioed.

30 Apr

O Wyddoniaeth i Wasanaethau

Prifysgol Sheffield Hallam

Bydd y gynhadledd O Wyddoniaeth i Wasanaethau yn archwilio’r ffordd y mae chwaraeon, ymarfer corff a gweithgaredd corfforol arloesol yn ysgogi gwelliannau mewn gofal iechyd. Bydd y gynhadledd yn cynnwys nifer o themâu yn cynnwys gweithgaredd corfforol mewn beichiogrwydd, cyn-adsefydlu ac adsefydlu, gweithgaredd corfforol ac iechyd meddwl difrifol, anghydraddoldebau iechyd oherwydd anweithgarwch corfforol. Bydd yn cynnwys prif areithiau gan yr Athro Sandy Jack o Brifysgol Sheffield a Syr Muir Gray o Brifysgol Rhydychen.

05 May

Iechyd Meddwl Myfyrwyr: Ymateb i’r Argyfwng

ETC.Venues Prospero House, Llundain

Bydd y cynadleddwyr yn archwilio pam y mae mwy o fyfyrwyr yn troi at incwm anghonfensiynol fel hapchwarae a rhyw yn ystod eu hastudiaethau, sut gall y profiad o fod yn y brifysgol gymhlethu amodau diwylliannol ac amgylcheddol sydd yn arwain myfyrwyr at ddefnyddio a chyflenwi cyffuriau; a byddant yn trafod sut gallai cydweithredu ar draws sefydliadau yn ogystal ag adolygiad deddfwriaethol o agweddau tuag at rannu gwybodaeth atal myfyrwyr rhag cyrraedd sefyllfa o argyfwng.

18 - 19 May

Bydd rhaglen cynhadledd 2020 yn troi o amgylch profiad uniongyrchol o ddementia yn ystod pob cyfnod, ac yn ystyried y cwestiynau mawr ar gyfer pobl sydd wedi eu heffeithio gan ddementia, gofalwyr, gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol, ymchwilwyr, gwneuthurwyr polisïau, cymunedau, busnesau ac arloeswyr. Bydd cynhadledd flynyddol Cymdeithas Alzheimer yn canolbwyntio ar ddangos yr arloesi diweddaraf ym maes ymchwil, polisi, gofal ac ymdrechion i wneud newidiadau cynaliadwy ac effeithiol.

21 May

Bydd y sioe yn cynnwys detholiad o seminarau yn canolbwyntio ar destunau fel ymdopi â salwch meddwl, ffyrdd o hybu iechyd meddwl, a sut i gefnogi pobl o’ch amgylch sydd yn dioddef salwch meddwl.

01 - 07 Jun

Cynhelir Wythnos Diogelwch Plant gan yr Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau Plant i godi ymwybyddiaeth o’r risg o ddamweiniau plant a sut gellir eu hosgoi. Eleni, thema Wythnos Diogelwch Plant yw Mae Diogelwch yn Gwneud Synnwyr!

06 - 10 Jun

Trefnir yr ysgol haf gan yr Adran Epidemioleg ac Iechyd y Cyhoedd. Mae’n rhoi asesiad manwl o benderfynyddion cymdeithasol iechyd o safbwynt ymchwil byd-eang, polisi a llywodraethu. Bydd yr Athro Syr Michael Marmot yn agor yr ysgol haf gyda chyflwyniad ar benderfynyddion cymdeithasol iechyd ac yn cau’r wythnos gyda darlith a thrafodaeth am ddatblygiad polisi cenedlaethol a rhyngwladol.

11 Jun

Bydd ein pumed Uwchgynhadledd Cynaliadwy Cymru flynyddol yn cael ei chynnal ar 11 Mehefin 2020 yng Nghaerdydd gyda ffocws ar natur newidiol gwaith a rôl sefydliadau mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd ac i hyrwyddo'r nodau Llesiant.

15 - 17 Sep

Mae cynhadledd y byd, a gynhelir bob dwy flynedd, yn gyfle allweddol i weithwyr proffesiynol plant, cynllunwyr dinasoedd, gweithwyr cymdeithasol, academyddion, dylunwyr a gwneuthurwyr polisïau rannu gwybodaeth, arfer da a chanfyddiadau ymchwil o ddisgyblaethau amrywiol sydd yn bwysig i’r nod a rennir o greu dinasoedd sy’n gyfeillgar i blant. Creu deialog yw agwedd bwysicaf y gynhadledd.

08 Oct

Mae Sôn am Iechyd Meddwl yn Gynhadledd genedlaethol a gynhelir i helpu pobl i ddeall ac adnabod Iechyd Meddwl gwael a gwneud gwahaniaeth.