Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
19 - 30 Apr

Big Pedal Sustrans 2021

Digwyddiad Cenedlaethol

Bydd Big Pedal Sustrans yn dal i ddigwydd hyd yn oed os yw ysgolion ar gau. Mae Sustrans wedi mabwysiadu ymagwedd fwy hyblyg ac wedi dylunio adnoddau ysgol hwyliog a rhyngweithiol i fod yn addas ar gyfer sefyllfaoedd lle mae disgyblion yn dysgu o bell. Bydd teithiau egnïol o’r cartref neu weithgaredd corfforol sydd yn cael ei wneud gartref yn cyfrif fel un daith yn yr her i ddysgwyr sydd yn dysgu o bell.

14 May

Bydd y gynhadledd hon yn archwilio’r camau nesaf ar gyfer partneriaethau ymchwil rhyngwladol ac YaD yng Nghymru. Bydd y meysydd i’w trafod yn cynnwys ariannu, cydweithredu, lle, sgiliau a seilwaith ymchwil, COVID-19 ac YaD Cymru yn fyd-eang.

31 May

Mae WHO wedi lansio ymgyrch byd-eang dros flwyddyn ar gyfer Diwrnod Dim Tybaco y Byd 2021 – “Ymrwymo i Roi’r Gorau iddi”. Nod yr ymgyrch yw cefnogi 100 miliwn o bobl ar draws y byd yn eu hymgais i roi’r gorau i dybaco trwy fentrau ac atebion digidol amrywiol.

05 Jun

Filltir Ewropeaidd

Digwyddiad Cenedlaethol

Mae’r Filltir Ewropeaidd yn ddigwyddiad am ddim sydd yn dathlu’r llawenydd o symud unwaith eto ar eich cyflymder chi – trwy redeg, cerdded neu rolio milltir. Gallwch greu eich digwyddiad eich hun neu gyfrannu eich milltiroedd yn ystod 2021 i gymryd rhan, a symud gyda phobl ar hyd a lled Ewrop ar gyfer y prif ddathliad ar 5 Mehefin 2021.

14 - 18 Jun

Wythnos Bwyta’n Iach 2021

Digwyddiad Cenedlaethol

Mae Wythnos Bwyta’n Iach yn cael ei harwain gan Sefydliad Maeth Prydain (BNF) a’r thema drosfwaol eleni yw – Canfod chi iachach! Nod BNF yw i bawb adlewyrchu ar eu ffordd o fyw a cheisio gwneud gwelliannau i wella eu hiechyd a’u lles.

08 Jul

Bydd y cynadleddwyr yn gadael y gynhadledd hon wedi archwilio’r ffordd y mae datblygiadau technolegol yn hybu canlyniadau gwell ac yn cynorthwyo unigolion i fynegi eu hunain, datblygu hyder a chynyddu cyfleoedd cyflogaeth; yn ogystal ag archwilio’r effeithiau amrywiol y mae mesurau COVID-19 yn eu cael ar bobl sydd yn byw gydag anableddau dysgu.

13 Jul

Bydd y gynhadledd hon yn dod â’r holl ddarparwyr a’r cyrff sydd â diddordeb yn ailddychmygu ac ailddyfeisio’r ffordd y gall Cymru symud ymlaen a chreu Cymru iachach, fwy egnïol a chysylltiedig yn y byd ‘normal newydd’ ynghyd.