Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a chan sefydliadau eraill. Os hoffech hysbysebu eich digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost i: [email protected]

Gellir cofrestru ar gyfer holl ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy Eventbrite. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cofrestru fel hyn, cysylltwch â ni.

 

Digwyddiadau Blaenorol
07 Jul

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn edrych ar y cynnydd mewn troseddau cyllyll, y tueddiadau cyfredol, y gyfraith, beth mae angen i staff ei wybod, a pha negeseuon dylen nhw fod yn eu cyfleu i bobl ifanc. Bydd yn edrych ar ffyrdd o gefnogi pobl ifanc, pryd mae atgyfeirio, a chynlluniau gweithredu sefydliadol.

08 Jul

Bydd y weminar o 12-2pm Bydd y weminar hon yn cyflwyno'r Rhwydwaith Sain ac Awdio yn Hwyrach mewn Bywyd (LLARN), rhwydwaith cydweithredol sy'n hyrwyddo safbwyntiau cadarnhaol ac yn herio stereoteipiau negyddol ar oedran a heneiddio trwy ddarparu cynnwys sain / radio ar sail siarad a grëir gan oedolion hŷn.

08 Jul

Ma’r cwrs 3 awr rhithwir hwn yn edrych ar faterion sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc LHDT a’u perthynas â datblygiad plant. Bydd yn edrych ar faterion rhywioldeb ac adnabod rhywedd, a sut mae cefnogi plant, rhieni ac amgylcheddau proffesiynol.

09 Jul

Mae nifer yr achosion o broblemau iechyd meddwl ar gynnydd ymhlith pobl ifanc, ynghyd â hunan-niweidio ac anhwylderau bwyta. Nod y cwrs yw archwilio’r amrywiol anawsterau mae pobl ifanc yn eu profi gyda iechyd meddwl a sut mae meithrin gwydnwch a gwella llesiant. Bydd y cwrs yn edrych ar y gwahanol fathau o broblemau iechyd meddwl, yr ymddygiad sy’n gallu cyd-ddigwydd â nhw, a sut mae cefnogi’r person ifanc. Cyflwynir amrywiol ffyrdd o feithrin gwydnwch, a dangos sut mae cynnal llesiant.

05 Aug

Mae thema Diwrnod Chwarae 2020 yn anelu i danlinellu pwysigrwydd rhoi rhyddid i blant a phlant yn eu harddegau i chwarae a chael anturiaethau bob dydd – adref. Yn ogystal â dathlu hawl plant i chwarae, mae ymgyrch Diwrnod Chwarae 2020 yn cydnabod effaith cyfyngiadau’r llywodraeth a phellhau cymdeithasol ar iechyd meddwl plant a chyfleoedd i chwarae’n rhydd gyda ffrindiau ac yn eu cymuned.

15 - 17 Sep

Mae cynhadledd y byd, a gynhelir bob dwy flynedd, yn gyfle allweddol i weithwyr proffesiynol plant, cynllunwyr dinasoedd, gweithwyr cymdeithasol, academyddion, dylunwyr a gwneuthurwyr polisïau rannu gwybodaeth, arfer da a chanfyddiadau ymchwil o ddisgyblaethau amrywiol sydd yn bwysig i’r nod a rennir o greu dinasoedd sy’n gyfeillgar i blant. Creu deialog yw agwedd bwysicaf y gynhadledd.

08 Oct

Mae Sôn am Iechyd Meddwl yn Gynhadledd genedlaethol a gynhelir i helpu pobl i ddeall ac adnabod Iechyd Meddwl gwael a gwneud gwahaniaeth.

15 Oct

Ymunwch â rhanddeiliaid allweddol ar gyfer Cynhadledd ar-lein amserol Westminster Insight ar Ddyfodol Ffermio. Byddwch yn archwilio’r tirwedd polisi, goblygiadau tebygol COVID 19 a Brexit a’r Bil Amaethyddiaeth.