Ymgynghoriadau

07-30 Jan/Jun

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb Iechyd Meddwl yn chwilio am dystiolaeth gan bobl a sefydliadau i rannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u dealltwriaeth o anghydraddoldebau iechyd meddwl. Maent yn dymuno clywed am anghydraddoldebau o bob math ym maes iechyd meddwl: beth sy’n eu hachosi, beth all eu hatal neu eu lleddfu, a beth fyddai’n helpu i gefnogi camau i leihau anghydraddoldeb iechyd meddwl.

18-09 Mar/Jun

Hoffem dderbyn eich sylwadau ynghylch sut i fynd i'r afael â bylchau mewn egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu sy'n gysylltiedig â Chymru pan fydd y DU yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

22-03 Mar/May

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol yn gwneud gwaith craffu ar ôl deddfu byr gyda ffocws ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015. Felly, mae'n awyddus i ddeall pa mor dda y mae Deddf 2015 yn gweithio, a pha wersi y gellir eu dysgu o'r Ddeddf, cyn cyflwyno unrhyw ddeddfwriaeth newydd.