Ymgynghoriadau

23-01 May/Jan

There is an ongoing debate about whether gender differences are down to ‘nature’, or ‘nurture’. What is clear from the science is that the extreme ‘nature’ position, that differences between girls and boys are all biologically predetermined and unalterable – has been thoroughly discredited. The environment has a vital role in shaping gendered differences. We want to explore how that happens.

09-30 Jul/Oct

Hoffem glywed eich barn ynghylch “Ffermio Cynaliadwy a’n Tir” – cynigion diwygiedig ar gyfer cefnogi ffermwyr ar ôl Brexit.

07-01 Aug/Nov

Mae'r ymgynghoriad hwn yn mynd i'r afael â blaenoriaethau cenedlaethol drwy’r system gynllunio, gan gynnwys: cynnal a datblygu economi sy’n ffynnu; datgarboneiddio; datblygu ecosystemau gwydn; gwella iechyd a lles ein cymunedau.

07-01 Aug/Nov

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig yn cynnal ymchwiliad i dlodi tanwydd yng Nghymru a byddai’r Pwyllgor yn croesawu eich sylwadau ar y canlynol: graddfa ac effeithiau tlodi tanwydd yng Nghymru; pam na lwyddodd Llywodraeth Cymru i gyflawni ei tharged statudol i ddileu tlodi tanwydd yng Nghymru erbyn 2018; sut mae camau gweithredu Llywodraeth Cymru hyd yma wedi helpu i leihau tlodi tanwydd, yn arbennig, effaith y Rhaglen Cartrefi Clyd (sy’n cynnwys Arbed a Nyth) a Safon Ansawdd Tai Cymru; sut y dylai strategaeth olynol Llywodraeth Cymru i’r strategaeth tlodi tanwydd (a fydd yn destun ymgynghoriad yn yr hydref 2019) fod yn wahanol i’w strategaeth yn 2010; pa gamau y dylai Llywodraeth Cymru eu cymryd i sicrhau bod cartrefi newydd, yn ogystal â chartrefi presennol, yn effeithlon iawn o ran ynni i’w hatal rhag achosi tlodi tanwydd yn y dyfodol.

17-25 Aug/Oct

Mae cwmpas y strategaeth yn Lloegr, ond byddem hefyd wrth ein bodd yn clywed gan bobl yn y gweinyddiaethau datganoledig neu dramor. Diben yr adolygiad yw mynd i’r afael â’r problemau amgylcheddol ac iechyd a achosir gan ein system fwyd, er mwyn sicrhau diogelwch ein cyflenwad bwyd a chynyddu buddion y chwyldro i ddod mewn technoleg amaethyddol. Bydd y Strategaeth Fwyd Genedlaethol yn archwilio gweithgaredd ar draws sawl adran wladol, gan ddatblygu’r Bil Amaethyddiaeth a’r Bil Pysgodfeydd blaenllaw sydd gerbron y Senedd ar hyn o bryd, y Strategaeth Ddiwydiannol, y Cynllun Gordewdra mewn Plentyndod a’r Bil Amgylchedd arfaethedig.

16-18 Sep/Oct

Mae What Works Wellbeing yn chwilio am adroddiadau ac adnoddau eraill sydd heb eu cyhoeddi sy’n ystyried sut gall gwirfoddoli wella lles neu leddfu unigrwydd i bobl dros 16 oed sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon, gweithgareddau corfforol neu gelfyddydau cyfranogol.