Ymgynghoriadau

22-22 Jun/Dec

Yr Ymgynghoriad Cydweithio yw’r ymgynghoriad statudol cyntaf yn yr arweiniad at gyhoeddiad y Cynlluniau Rheoli Basn Afon newydd, bydd ynddo Ddatganiad o Gamau ac amserlen ar gyfer trydydd cylchred y Cynlluniau. Byddai’n dda gennym glywed eich barn ynglŷn â sut hoffech chi fod yn rhan o ddatblygiad y Cynlluniau Rheoli Basn Afon nesaf.Yr Ymgynghoriad Cydweithio yw’r ymgynghoriad statudol cyntaf yn yr arweiniad at gyhoeddiad y Cynlluniau Rheoli Basn Afon newydd, bydd ynddo Ddatganiad o Gamau ac amserlen ar gyfer trydydd cylchred y Cynlluniau. Byddai’n dda gennym glywed eich barn ynglŷn â sut hoffech chi fod yn rhan o ddatblygiad y Cynlluniau Rheoli Basn Afon nesaf.

26-19 Sep/Dec

Hoffen ni gael eich barn ar safonau gwasanaeth drafft ar gyfer addasu tai yng Nghymru. Mae addasiadau tai yn helpu pobl anabl a hŷn i fyw’n fwy annibynnol yn eu cartrefi.

28-21 Sep/Dec

Yn dilyn y penderfyniad i weithredu pris uned lleiafswm ar gyfer alcohol yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar bris uned arfaethedig o 50c. Maen nhw'n credu bod hyn yn taro'r cydbwysedd cywir rhwng y manteision iechyd a chymdeithasol ac ymyrraeth yn y farchnad.

22-18 Oct/Jan

Mae Llywodraeth Cymru yn yn ymgynghori ar fframwaith drafft a chynllun gweithredu gyda’r bwriad o: fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb a thlodi ymysg pobl anabl; hyrwyddo cyfle cyfartal; oi cymorth wrth ddod o hyd yn haws i adnoddau a gwasanaethau prif ffrwd.

22-15 Oct/Jan

Hoffai Llywodraeth Cymru roi barn ar yr hyn y dylent ei wneud i fynd i'r afael ag unigrwydd ac unigrwydd cymdeithasol.

14-15 Nov/Feb

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y canllawiau drafft gwrth-fwlio a'r pecyn cymorth, a ddatblygwyd i atal a herio bwlio mewn ysgolion.

16-02 Nov/Jan

Cyfanswm cyllideb bresennol y Cyngor yw £609 miliwn, ond mae 65% o hyn (£397 miliwn) yn cael ei wario ar hyn o bryd ar ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r ddau faes yn wynebu pwysau galw cynyddol wrth i boblogaeth y ddinas dyfu gan gyfrannu at fwlch yn y gyllideb o £35.2m y flwyddyn nesaf a £93m dros y tair blynedd nesaf.

16-18 Nov/Feb

Lansiodd y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb ymchwiliad newydd i iechyd meddwl dynion a bechgyn cyn Diwrnod Rhyngwladol y Dynion a gynhaliwyd ar Ddydd Llun 20 Tachwedd.

27-11 Nov/Jan

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau am gael eich barn am: Rôl Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol wrth weithredu polisi trafnidiaeth. Pa gyfrifoldebau ychwanegol y dylai'r corff eu hysgwyddo a sut ddylai'r rhain integreiddio â rôl Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol ac awdurdodau trafnidiaeth rhanbarthol newydd.