Ymgynghoriadau

14-15 Nov/Feb

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y canllawiau drafft gwrth-fwlio a'r pecyn cymorth, a ddatblygwyd i atal a herio bwlio mewn ysgolion.

16-18 Nov/Feb

Lansiodd y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb ymchwiliad newydd i iechyd meddwl dynion a bechgyn cyn Diwrnod Rhyngwladol y Dynion a gynhaliwyd ar Ddydd Llun 20 Tachwedd.

30-01 Nov/Mar

Hoffem glywed eich sylwadau ynghylch datblygu côd ymarfer ar ddarparu gwasanaethau awtistiaeth.

07-30 Jan/Jun

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb Iechyd Meddwl yn chwilio am dystiolaeth gan bobl a sefydliadau i rannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u dealltwriaeth o anghydraddoldebau iechyd meddwl. Maent yn dymuno clywed am anghydraddoldebau o bob math ym maes iechyd meddwl: beth sy’n eu hachosi, beth all eu hatal neu eu lleddfu, a beth fyddai’n helpu i gefnogi camau i leihau anghydraddoldeb iechyd meddwl.

17-12 Jan/Apr

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am eich barn ar gynigion I atal a lleihau gordewdra yng Nghymru

24-20 Jan/Feb

Mae’r canllaw hwn yn cwmpasu adnabod a rheoli iselder mewn plant a phobl ifanc rhwng 5 a 18 oed. Yn seiliedig ar y model gofal fesul cam, ei nod yw gwella adnabod ac asesu a hybu triniaethau effeithiol ar gyfer iselder ysgafn, cymedrol a difrifol.

28-19 Jan/Apr

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod 7 o nodau llesiant ar gyfer Cymru. Yn 2016 fe wnaethon ni osod 46 o ddangosyddion cenedlaethol i asesu a oedden ni ar y trywydd iawn o ran cyflawni’r nodau. Bydd y cerrig milltir cenedlaethol newydd yn nodi ein disgwyliadau o ran y cynnydd hwn. Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori arno • y meini prawf ar gyfer dewis cerrig milltir cenedlaethol • y dangosyddion cenedlaethol y byddwn yn gosod cerrig milltir cenedlaethol yn eu herbyn • newidiadau i’r dangosyddion cenedlaethol presennol

29-01 Jan/Mar

Byddai'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn croesawu eich barn ar rhandiroedd: • Dull strategol Llywodraeth Cymru o weithredu; • Sut y mae awdurdodau lleol Cymru yn ymdrin â’r mater; a • Sut i wnaud y mwyaf bosibl o ran iechyd, y gymuned a’r amgylchedd drwy greu rhandiroedd a hybu twf cymunedol.