Ymgynghoriadau

23-01 May/Jan

There is an ongoing debate about whether gender differences are down to ‘nature’, or ‘nurture’. What is clear from the science is that the extreme ‘nature’ position, that differences between girls and boys are all biologically predetermined and unalterable – has been thoroughly discredited. The environment has a vital role in shaping gendered differences. We want to explore how that happens.

13-09 Jun/Sep

Bob blwyddyn yn y DU, mae tua 1,000 o achosion o feichiogrwydd yn cael ei effeithio gan namau ar y tiwbiau nerfol sydd yn newid bywydau. Mae tystiolaeth gref y gellir atal llawer o namau ar diwbiau nerfol trwy gynyddu faint o asid ffolig y mae menywod yn ei gael. Mae tystiolaeth ddiweddar yn cynyddu’r pryder gan fod llai a llai o fenywod yn cyrraedd y lefelau a argymhellir trwy eu deiet yn unig. Mae Llywodraeth y DU yn gofyn am safbwyntiau ar y galwadau arfaethedig i gyfnerthu blawd gydag asid ffolig. Mae cyfnerthu’n cael ei ystyried fel y ffordd fwyaf effeithiol o gyrraedd y rheiny â’r ymgymeriad isaf, menywod iau o ardaloedd difreintiedig fel arfer.

05-06 Jul/Sep

Mae Panel EFSA ar Ychwanegion a Chyflasynnau Bwyd (Panel FAF) wedi lansio ymgynghoriad agored ar y “Protocol ar gyfer asesu adnabod a nodweddion y melyswyr”. Bwriad y ddogfen hon yw cael mewnbwn gan y partïon â diddordeb a chymunedau gwyddonol er mwyn gwerthuso diogelwch melyswyr yn unol â rhaglen ail-werthuso ychwanegion bwyd.

09-30 Jul/Oct

Hoffem glywed eich barn ynghylch “Ffermio Cynaliadwy a’n Tir” – cynigion diwygiedig ar gyfer cefnogi ffermwyr ar ôl Brexit.

11-02 Jul/Oct

Nod yr ymgynghoriad hwn yw casglu tystiolaeth ynghylch a yw’r cyfreithiau presennol ar ddiogelu pobl rhag aflonyddu rhywiol yn y gweithle yn effeithiol.

15-07 Jul/Oct

Hoffem gael eich barn ar ganllawiau i ddiogelu plant dan 18 oed rhag camfanteisio rhywiol.

17-10 Jul/Sep

Mae'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad ar oblygiadau newidiadau i reolau rhyddid i symud ar ôl Brexit i Gymru. Gyda'r bwriad o ddylanwadu ar feddylfryd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn y maes hwn, mae'r Pwyllgor yn ceisio barn rhanddeiliaid ynghylch goblygiadau polisi y cynigion hyn i Gymru.

18-30 Jul/Aug

Rydym am glywed eich barn ynghylch gwella iechyd meddwl a llesiant pobl o bob oed yng Nghymru.

19-11 Jul/Oct

Hoffem glywed eich barn ynghylch canllawiau drafft ar ddarparu bwyd a diod o safon uchel sy’n diwallu gwahanol anghenion preswylwyr o safbwynt maeth.

23-15 Jul/Oct

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch cynllun strategol a chenhadaeth ar gyfer datblygu’r sector. Ymhlith y cynigion mae: buddsoddiad wedi’i dargedu, cymorth, arloesedd a chydweithredu er mwyn helpu busnesau i dyfu; cynnig gyrfaoedd deniadol a datblygu sgiliau’r gweithlu; annog busnesau i gyfrannu at y gwaith o fynd i’r afael ag iechyd y cyhoedd a thlodi; creu partneriaeth â’r sector bwyd a diod; tynnu sylw at y sector drwy Blas ar Gymru.

24-12 Jul/Sep

Mae’r Pwyllgor ar Fwyd, Tlodi, Iechyd a’r Amgylchedd yn galw am dystiolaeth ar gyfer ei ymchwiliad i’r cysylltiadau rhwng anghydraddoldeb, anghydraddoldebau iechyd a chynaliadwyedd bwyd.

25-30 Jul/Aug

Mae Pwyllgor Dethol Trafnidiaeth yn poeni am gyfraddau uchel gwrthdrawiadau a damweiniau ac felly’n lansio ymchwiliad i weld pa gamau y mae’r Llywodraeth yn eu cymryd i leihau’r perygl o gyswllt gyrwyr ifanc a newydd â gwrthdrawiadau traffig ffordd.

25-20 Jul/Sep

Mae cynyddu rhychwant iechyd wedi cael ei fabwysiadu fel amcan polisi gan Lywodraeth y DU yn Her Fawr “Cymdeithas sy’n Heneiddio” y Strategaeth Ddiwydiannol, gyda’r nod o sicrhau y gall pobl fwynhau o leiaf pum mlynedd annibynnol, iach, ychwanegol o fywyd erbyn 2035. Bydd yr ymchwiliad hwn gan Dŷ’r Arglwyddi yn ceisio pennu a ellir cyflawni uchelgais y Llywodraeth i gynyddu rhychwant iechyd mewn egwyddor, a pha ymagweddau allai fod fwyaf llwyddiannus yn ymarferol.

07-27 Aug/Sep

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig yn cynnal ymchwiliad i dlodi tanwydd yng Nghymru a byddai’r Pwyllgor yn croesawu eich sylwadau ar y canlynol: graddfa ac effeithiau tlodi tanwydd yng Nghymru; pam na lwyddodd Llywodraeth Cymru i gyflawni ei tharged statudol i ddileu tlodi tanwydd yng Nghymru erbyn 2018; sut mae camau gweithredu Llywodraeth Cymru hyd yma wedi helpu i leihau tlodi tanwydd, yn arbennig, effaith y Rhaglen Cartrefi Clyd (sy’n cynnwys Arbed a Nyth) a Safon Ansawdd Tai Cymru; sut y dylai strategaeth olynol Llywodraeth Cymru i’r strategaeth tlodi tanwydd (a fydd yn destun ymgynghoriad yn yr hydref 2019) fod yn wahanol i’w strategaeth yn 2010; pa gamau y dylai Llywodraeth Cymru eu cymryd i sicrhau bod cartrefi newydd, yn ogystal â chartrefi presennol, yn effeithlon iawn o ran ynni i’w hatal rhag achosi tlodi tanwydd yn y dyfodol.