Ymgynghoriadau

14-20 Jun/Nov

Diben y Bil fydd gwneud darpariaeth ar gyfer diwallu anghenion plant ac oedolion sydd â chyflyrau ar y sbectrwm awtistiaeth yng Nghymru. Byddai’r Bil hefyd yn rhoi hunaniaeth statudol ei hun i awtistiaeth.

04-27 Sep/Nov

Hoffem gael eich barn ar newidiadau i reoliadau a wnaethpwyd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

28-21 Sep/Dec

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn am y cynigion drafft i sicrhau bod cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yng Nghymru yn gallu manteisio mwy ar gymorth, cyngor a gwasanaethau.

03-31 Oct/Jan

Diben yr ymchwiliad yw asesu effaith ariannol y gost o ofalu am boblogaeth sy’n heneiddio, a hynny yng nghyd-destun y prif heriau economaidd a strategol sy’n wynebu Llywodraeth Cymru wrth iddi ddatblygu polisi:

03-08 Oct/Dec

Mae’r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymchwiliad i gost gofalu am boblogaeth sy’n heneiddio. Mae ymchwiliad y Pwyllgor yn canolbwyntio ar y galwadau cysylltiedig ar wasanaethau gofal cymdeithasol.

10-12 Oct/Jan

Ceisiwch eich barn ynglŷn a teithiau bws rhydd yng Nghymru ar gyfer bobl henach, bobl anabledd a cyn-filwyr ag anafwyd.

10-04 Oct/Jan

Hoffem dderbyn sylwadau ynghylch sut y gallwn wella’r cynllun hwn. Hoffem glywed eich barn ynghylch cynigion i annog pobl ifanc i deithio ar fws.

10-31 Oct/Dec

The first ever Europe-wide online survey has been launched with the aim of improving health care services for men who have sex with men (MSM). The ECHOES survey is the first of its kind to target community health workers who provide sexual health support including counselling, testing, and psychosocial care for MSM. The findings of the ground-breaking ECHOES survey will be used to help understand who CHWs in Europe are, what they do, where they do it, how, and why they do it. Findings will also be used to identify the barriers and challenges to CHWs as well as identify training needs.

11-07 Oct/Dec

Diben yr ymgynghoriad hwn yw cael safbwyntiau ar Strategaeth Diogelwch Rhyngrwyd y llywodraeth.

11-31 Oct/Jan

Diben yr ymchwiliad yw asesu effaith ariannol y gost o ofalu am boblogaeth sy’n heneiddio, a hynny yng nghyd-destun y prif heriau economaidd a strategol sy’n wynebu Llywodraeth Cymru wrth iddi ddatblygu polisi

12-04 Oct/Jan

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am safbwyntiau ar gynigion llywodraeth y DU i Wella Adrodd ar Ynni a Charbon o fewn fframwaith adroddiadau busnes Deddf Cwmnïau 2006. Rydym yn awyddus i glywed gan fusnesau ac eraill ynghylch y ffordd orau o ddylunio hyn.

12-22 Oct/Dec

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich safbwyntiau ar y cynigion canlynol: • Cyflwyno rheoliadau statudol ar gyfer PA • Cael mwy o dystiolaeth am y lefel mwyaf cymesur o reoleiddio ar gyfer PA(A) • Cael safbwyntiau ar y safbwynt nad yw rheoleiddio statudol rolau’r SCP a’r ACCP yn gymesur, ac a ddylid ystyried opsiynau amgen ar gyfer sicrwydd proffesiynol.

12-23 Oct/Nov

Mae’r alwad hon am dystiolaeth er mwyn gwella ein gwybodaeth am safbwyntiau rhanddeiliaid ar Fframwaith y Fargen Werdd, ac a oes cwmpas ar gyfer newid y fframwaith er mwyn iddo allu cefnogi anghenion presennol ac i’r dyfodol yn well.

13-08 Oct/Dec

Mae’r ymgynghoriad technegol hwn yn gofyn am sylwadau ar ddau offeryn statudol drafft yn ymwneud ag Ardoll y Diwydiant Diodydd Meddal.

19-08 Oct/Dec

Byddai'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn croesawu eich barn ar faint o broblem yw hunanladdiad yng Nghymru.

23-02 Oct/Feb

CRYNODEB Hoffwn eich barn ynglŷn â newidiadau arfaethedig i’r cofrestru o feysydd tref a phentref yn dilyn cychwyn darpariaethau perthnasol yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015.

25-08 Oct/Dec

Mae’r Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn archwilio effaith sigaréts electronig ar iechyd dynol (yn cynnwys eu heffeithiolrwydd fel offeryn rhoi’r gorau i smygu), addasrwydd rheoliadau sydd yn ganllaw i’w defnyddio, a goblygiadau ariannol marchnad gynyddol ar fusnesau a’r GIG.

26-15 Oct/Dec

Mae'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn ymgymryd ag ymchwiliad i egwyddorion cyffredinol y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru).