Ymgynghoriadau

30-21 Jul/Oct

Mae’r Llywodraeth eisiau eich safbwyntiau ar sicrhau bod y cynllun labelu maeth ar ffurf ‘goleuadau traffig’ ar flaen pecynnau (FOPNL) yn parhau i helpu pobl i ddewis pa fwyd a diod i’w brynu.

01-01 Aug/Nov

Rydym am glywed eich barn ynghylch disodli’r Gofynion Ansawdd Datblygu â safon newydd. Rydym yn ymgynghori ynghylch: •dull gweithredu symlach y safon newydd •a yw’n ddigon hyblyg ar gyfer anghenion sy’n newid, yn ddiogel ac yn gadarn, ac yn bodloni’r safonau ar gyfer y gofod lleiaf •newid yr enw i Mannau a Chartrefi Prydferth

Tai
30-31 Sep/Dec

Rydym am gael eich barn ar ein cynllun i gynorthwyo pobl sy'n cael trafferth i dalu eu costau ynni domestig.

01-20 Oct/Nov

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig (‘Y Pwyllgor) yn cynnal ymchwiliad i ansawdd aer. Mae'r gwaith hwn yn cyd-fynd ag ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, Cynllun Aer Glân i Gymru – Awyr Iach, Cymru Iach.[Opens in a new browser window] Y bwriad yw i allbwn ymchwiliad y Pwyllgor lywio datblygiad cynigion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Deddf Aer Glân i Gymru, y disgwylir iddynt gael eu cyhoeddi cyn diwedd tymor y Senedd hwn.

07-07 Oct/Nov

Mae ukactive ac EGYM wedi lansio ymgynghoriad newydd i archwilio’r ffordd y mae’r sector yn cefnogi pobl dros 55 oed, a’r rheiny â chyflyrau iechyd hirdymor, i fyw bywyd egnïol. Daw’r ymgynghoriad ar draws y DU ar adeg dyngedfennol i iechyd y cyhoedd, gyda feirws COVID-19 yn fygythiad cynyddol i bobl â chyflyrau iechyd isorweddol ac oedolion hŷn.