Ymgynghoriadau

26-29 Jan/Mar

Nid wyf yn meddwl ein bod yn gwybod digon am beth sydd orau gan bobl hŷn yng Nghymru o ran derbyn gofal na pham bod ganddynt y safbwyntiau hyn. Er enghraifft: Pa help y mae pobl yn hapus i'w gael gan ffrindiau a pherthnasau? Pa help y maent yn feddwl y dylent ei gael gan weithwyr gofal cartref cyflogedig? Oes gan ddynion a merched yr un hoffterau? Pa ffactorau sy’n effeithio ar hoffterau? Er enghraifft, a yw profiad o roi cefnogaeth i aelodau eraill o'r teulu'n newid hoffterau?

12-18 Feb/May

Rydym am dderbyn eich barn ar ein dogfen bolisi ar gynllunio y defnydd o dir.

19-18 Feb/May

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn llywio gwerthusiad allanol o weithredu Wythnos Chwaraeon Ewrop. Mae Wythnos Chwaraeon Ewrop yn fenter sy’n cael ei harwain gan y Comisiwn Ewropeaidd, a gynhelir ar hyd a lled Ewrop ym mis Medi bob blwyddyn er 2015. Mae’r Wythnos, sydd ar ffurf ymgyrch codi ymwybyddiaeth, yn hybu buddion lluosog chwaraeon a gweithgaredd corfforol ac mae’n cynnwys pawb, waeth beth fo’u hoed, cefndir neu lefel ffitrwydd.

21-06 Feb/Apr

Mae’r Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg wedi lansio ymchwiliad i effaith y cyfryngau cymdeithasol a defnyddio sgrin ar iechyd pobl ifanc. Byddai’r Pwyllgor yn croesawu safbwyntiau a phrofiadau, a manylion unrhyw fentrau a gynhaliwyd, gan blant, ysgolion a sefydliadau ieuenctid.

22-17 Feb/Apr

Fel y'i drafftiwyd, byddai angen i Lywodraeth Cymru gyhoeddi strategaeth awtistiaeth ynghyd â chanllawiau ar sut y dylid ei defnyddio. Mae gan Lywodraeth Cymru eisoes Gynllun Gweithredu Strategol ar Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig, ond byddai'r Bil yn sicrhau y byddai strategaeth awtistiaeth ar gael drwy’r amser (ac y byddai’r strategaeth yn cynnwys egwyddorion penodol), hyd yn oed os oedd y Llywodraeth yn newid. Cafodd y gwaith o ddatblygu’r Bil Awtistiaeth (Cymru) ei seilio ar ymatebion i ymgynghoriad blaenorol ar y cysyniad cyffredinol o Fil Awtistiaeth.

01-26 Mar

Mae'r APPG CTYAC yn cynnal Ymchwiliad sy'n canolbwyntio ar wella profiad y claf i blant, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc â chanser a'u teuluoedd. Mae'r Ymchwiliad yn casglu tystiolaeth ac yn gwneud argymhellion ar y tair thema ganlynol: • Profiadau plant a phobl ifanc o gael diagnosis • Cefnogaeth ôl-driniaeth i blant a phobl ifanc • Sut mae plant a phobl ifanc eisiau clywed eu lleisiau yn y system