Ymgynghoriadau

01-31 May/Jul

Mae’r coronafeirws wedi cael cryn effaith ar bob gwlad yn y byd ac ar Gymru. Yn ogystal â’r risgiau iechyd; mae swyddi yn y fantol; mae arian cyhoeddus yn y fantol; mae ein cymunedau bregus yn y fantol. Wrth inni gynllunio llwybr ar gyfer adfer ac ailgodi, bydd ein dull wedi’i seilio ar yr un gwerthoedd – ymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol – ac yn cynnwys ein rhwymedigaethau i’r rhai a ddaw ar ein holau ni yn ogystal â’r rhai sy’n byw drwy COVID-19, o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

05-31 May/Jul

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu gweledigaeth hirdymor ar gyfer trafnidiaeth. Bydd Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn creu Cymru wyrddach, ffyniannus a mwy cyfartal.

02-02 Jun/Aug

Mae’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cynnal ymchwiliad i’r achosion o Covid-19 yng Nghymru. Bydd yr ymchwiliad yn ystyried effaith yr achosion, ac effaith rheoli’r achosion ar sectorau sy’n rhan o gylch gwaith y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, gan gynnwys: diwylliant a’r diwydiannau creadigol; treftadaeth; y cyfryngau cenedlaethol a chymunedol, gan gynnwys radio cymunedol; newyddiaduraeth; ac at ddibenion yr ymchwiliad hwn, byddwn hefyd yn edrych ar chwaraeon ar lefel lawr gwlad ac elitaidd.

09-09 Jun/Sep

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi lansio ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, newid hinsawdd a’r amgylchedd yng Nghymru.