Sain a Llun

Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 3

Mae gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill yn cael ei weld fel dull effeithiol o daclo cam-drin domestig ac mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi gweithio yn y dull hwn ar bob lefel – ar lefel strategol, gweithredol neu ar lefel rheolwyr canol ac mewn meddygfeydd rheng flaen hefyd.

Mae’r drydedd bennod o’r Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth yn canolbwyntio ar Gynadleddau Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC), cyfarfodydd rheolaidd gyda gwirfoddolwyr lle mae gwybodaeth am achosion risg uchel o gam-drin domestig yn cael eu rhannu ymysg asiantaethau lleol. Drwy ddod â’r holl asiantaethau ynghyd i drafod ac i rannu gwybodaeth ynghylch achosion a thrwy gydweithio, gall yr asiantaethau lunio cynllun diogelwch effeithiol i helpu’r dioddefwr a gwneud hynny’n gyflym.

Mae yna 23 MARAC yng Nghymru, o leiaf un ym mhob awdurdod lleol ac mae llawer ohonon nhw yn rhan o Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG.

Dysgwch mwy am y gwaith y maen nhw’n ei wneud, pam eu bod yn gwneud y gwaith hwn a sut y gallwch chi gymryd rhan.