Cyfeirlyfr Arfer a Rennir

Cynllun Codi Calon - Gwynedd

Mae’n fenter ar y cyd rhwng y gwasanaeth seiciatrig a bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd, wedi ei ariannu gan anghydraddoldebau mewn Iechyd LlC. Mae nyrs Arbenigol Neilltuol yn arwain y prosiect ac yn sgrinio cleientiaid sydd wedi cael diagnosis o SMI yng Ngwynedd. Mae’n codi ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda’r boblogaeth hon am yr angen i fynd i’r afael a chael mynediad i wasanaethau gofal iechyd a sgrinio ataliol, sgil-effeithiau meddyginiaeth a ffordd o fyw ac ymddygiad yn ymwneud ag iechyd er mwyn cynyddu potensial cleientiaid.

Cynllun Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

Nod cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yw mynd i’r afael â thlodi tanwydd a gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi yng Nghymru. Mae’r cynllun yn darparu gwelliannau effeithlonrwydd ynni i bobl sydd yn cael budd-daliadau prawf modd sydd yn berchen neu’n rhentu eu cartref yn breifat. Gall y gwelliannau hyn gynnwys boiler, system gwres canolog neu inswleiddio newydd. Mae llawer o fuddion i fuddsoddi mewn gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn y cartref. Mae’n lleihau biliau ynni’r cartref ac yn gwella iechyd yr aelwyd. Dengys ymchwil fod cynllun Nyth yn helpu i atal cyflyrau iechyd yn ymwneud ag oerfel gyda sgil-effaith o leihau’r defnydd o wasanaethau gofal iechyd. Gellir cysylltu â Nyth ar Rhadffon 0808 808 2244 neu yn www.nestwales.org.uk Cysylltwch â’n Rheolwyr Datblygu Partneriaeth: • Gogledd Cymru – Rick Ward (07903 443 655 / [email protected]) • Canolbarth a Gorllewin Cymru - Peter Hughes (07538 041319 / [email protected]) • De Cymru – Daniel St John (07507 312 149 / [email protected])

Prosiect Byw’n Ddiogel, yn Iach ac yn Annibynnol (SWAIL)

Mae prosiect Byw’n Ddiogel, yn Iach ac yn Annibynnol (SWAIL) wedi ei gyfyngu i ardaloedd Llanelli a Chaerfyrddin o Sir Gaerfyrddin ac mae’n targedu unigolion dros 60 oed gyda’r nodweddion canlynol sy’n eu gwneud yn fregus: • Unigolion â salwch meddwl a/neu gorfforol. • Unigolion sydd yn camddefnyddio alcohol neu sylweddau • Byw ar eu pen eu hunain a/neu’n byw mewn eiddo ar rent • Ymwneud â thân e.e. smygu, coginio, canhwyllau • Dioddefwr troseddau/bygythiad o droseddu • Defnyddiwr cyson o’r Gwasanaethau 999 Mae’r Prosiect yn darparu Gwiriad Diogelwch yn y Cartref Holistaidd, sydd yn cynnwys Arolwg/Cyngor ar Atal Troseddu sylfaenol a gosod rhai eitemau lleihau tân/troseddu lle y bo’n briodol.

Taith Synau Awtistiaeth

Byddai Taith Synau Awtistiaeth yn cefnogi pobl ifanc ag awtistiaeth yn ystod y cyfnod pontio i’r ysgol uwchradd trwy eu galluogi i ymgyfarwyddo â’r mathau newydd o synau y gallant ddisgwyl eu clywed, cyn cyrraedd yr amgylchedd newydd.

About Me – ap awtistiaeth

Cafodd yr ap ‘About Me’ ei greu mewn ymateb i adborth gan bobl ifanc ag awtistiaeth a bydd yn ei wneud yn haws i bobl ag awtistiaeth gael mynediad i wybodaeth am eu cyflwr, ei chadw a’i rhannu gyda gweithwyr proffesiynol. Nod r ap yw gwneud plant yn ganolog i ymarfer clinigol a bydd yn ateb cost isel i rannu gwybodaeth. Mae’r ap symudol newydd, sydd ar gael ar hyn o bryd ar y llwyfan Android, yn cynnwys gwybodaeth allweddol am berson ag awtistiaeth yn cynnwys proffil o’u hanghenion a’u cryfderau, olrheiniwr cynnydd o’r broses asesu a gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael. Ariannwyd datblygiad yr ap symudol gan Her Technoleg Iechyd Cymru. Gellir ei lawrlwytho yn rhad ac am ddim o Google Play Store, chwiliwch am ‘About Me (pasbort awtistiaeth)’ neu yn https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.doublekey.aboutme&hl=en_GB

Deiet neu Anhwylder?

Ap electronig i rymuso pobl a allai fod ag anhwylder bwyta a’r rheiny sy’n poeni amdanynt ‘Diet neu Anhwylder?.’ Mae’r Ap wedi ei ddylunio i hysbysu aelodau o’r cyhoedd nad ydynt yn gyfarwydd ag anhwylderau bwyta efallai, a’u grymuso i helpu eu hunain a’u hanwyliaid yn ogystal â chael diagnosis a chymorth proffesiynol. Mae’r Ap yn seiliedig ar ganllawiau 2004 NICE, a chanllawiau oedolion a phediatrig MARSIPAN (Rheoli Cleifion Sâl Iawn ag Anorecsia Nerfosa). Bydd yr Ap yn darparu seico-addysg am anhwylderau bwyta, yn cynnwys offer penderfyniadol er mwyn adnabod problem fwyta; canllawiau ar gyfer cael cymorth; strategaethau hunangymorth syml a dolenni i adnoddau. Mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

FareShare Cymru

Mae FareShare Cymru yn brwydro yn erbyn newyn ac yn mynd i’r afael â gwastraff bwyd. Rydym yn troi problem amgylcheddol yn ateb cymdeithasol trwy sicrhau bod bwyd o ansawdd sydd dros ben o’r diwydiant bwyd yn cael ei ailgyfeirio i sefydliadau sydd yn helpu i fwydo pobl mewn angen.

Prosiect ACTIVE

Nod Prosiect ACTIVE yw cynyddu lefelau ffitrwydd a gweithgaredd corfforol ymysg pobl yn eu harddegau trwy roi talebau i ddisgyblion blwyddyn 9 i’w gwario ar weithgareddau o’u dewis. Mae hyn er mwyn grymuso pobl ifanc i wneud eu penderfyniadau eu hunain ynghylch gweithgaredd corfforol er mwyn newid agweddau a lleihau anweithgarwch. Anogir pobl yn eu harddegau i greu cyfleoedd newydd i gynyddu mynediad i weithgaredd corfforol yn eu cymuned leol.

Switched On

Mae Switched On yn wasanaeth camddefnyddio sylweddau ar gyfer Caerdydd a’r Fro. Mae’n wasanaeth aml-asiantaeth arloesol, blaenllaw sydd yn cynnwys gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli sydd wedi cael eu dwyn ynghyd i roi darpariaeth holistaidd ar gyfer pobl ifanc a’r rheiny sy’n cefnogi pobl ifanc. Mae Switched On yn wasanaeth addysg a chyngor Haen 1. Maent yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn Haen 2, 3 a gwasanaethau oedolion ac yn hwyluso atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol lle bo angen. Maent yn cynnig sesiynau hyfforddiant pwrpasol wedi eu neilltuo i ystod o ymarferwyr fel athrawon, nyrsys, gweithwyr ieuenctid, gofalwyr maeth a llawer mwy. Darperir addysg uniongyrchol i grwpiau bach o bobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau o ysgolion i ganolfannau ieuenctid.

#walkandtalk

Mae Mind In You wedi cael ei ddatblygu i roi cyfres o raglenni arloesol ac unigryw i chi wedi eu goruchwylio gan Mind In Sport Limited. Mae’r rhaglenni hyn wedi eu dylunio yn dilyn blynyddoedd o brofiad cyflenwi mewn amrywiaeth o leoliadau lle mae ein gwaith wedi dangos gwelliannau o ran lles, hapusrwydd, ymgymeriad gwasanaethau cymorth a pherfformiad. Gallwn eich helpu chi i gael bywyd iachach a hapusach. Ein prif ffocws yw grymuso unigolion i gyflawni eu llawn botensial, mae gennym ymagwedd holistaidd a rhagweithiol tuag at ddatblygiad personol sy’n datblygu prif themâu fel hybu iechyd, ffordd o fyw, iechyd meddwl da a gwella perfformiad. Nod #walkandtalk yw darparu amgylchedd diogel i hybu lles cyffredinol trwy ddarparu ymarfer corff dwysedd isel gyda chyfleoedd i ddatblygu cydberthynas ac ymgysylltu mewn therapi anffurfiol os oes angen. Dewch i un o’n grwpiau am goffi, i gerdded a siarad •45 munud fesul taith gerdded, croeso i bob lefel ffitrwydd/symudedd •Mae croeso i chi fynychu ar eich pen eich hun neu gyda ffrind. •Mae therapydd bob amser yn y grŵp i weithio gyda chi. •Mae’r holl leoliadau yn hygyrch ac mae mannau parcio, toiledau a siopau ar gyfer lluniaeth. Gwych ar gyfer iechyd corfforol, iechyd meddwl a chysylltiadau cymdeithasol. Dewch â ffrind ac ymunwch â ni ar gyfer y daith gerdded.

Prosiect HE:RO

Mae Prosiect HE:RO (Ymgysylltu Iechyd :Canlyniadau Gwirioneddol) yn cael ei gydnabod fel ateb dibynadwy i helpu disgyblion i fod yn hapusach, yn iachach a chymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu. Mae’n gwneud hyn trwy roi Mentoriaid Iechyd mewn ysgolion rhwng diwrnod a phum diwrnod yr wythnos, bob wythnos, i fynd i’r afael â’r heriau unigryw y maent yn eu hwynebu. Rydym yn creu amcanion ac amserlenni pwrpasol fydd yn effeithiol mewn ysgolion trwy ganolbwyntio ar heriau a meysydd datblygu penodol. Mae ein Mentoriaid Iechyd yn mynd i’r afael â lles cymdeithasol, corfforol ac emosiynol disgyblion, gan roi’r meddylfryd cywir iddynt ar gyfer dysgu. Maent yn datblygu perthynas werthfawr gyda’r disgyblion, sy’n eu helpu i gael mynediad i’r cwricwlwm a rhoi’r ysgogiad sydd ei angen arnynt i gyflawni.

Prosiect Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Lleiafrifoedd Ethnig (EMHAP)

Nod y prosiect yw gweithio tuag at helpu menywod duon a lleiafrifoedd ethnig i gynyddu eu hymwybyddiaeth o’r ffordd i oresgyn rhwystrau iechyd meddwl, cael mynediad i wasanaethau prif ffrwd a’u grymuso i gynyddu eu hyder a’u sgiliau ac ymdopi’n well gyda materion iechyd meddwl.

SGILIAU MAETH AM OES™

Mae SGILIAU MAETH AM OES™ yn rhaglen o hyfforddiant a mentrau maeth gydag ansawdd wedi ei sicrhau a ddatblygwyd a chydlynwyd gan ddeietegwyr sy’n gweithio yn y GIG yng Nghymru. Nod y rhaglen yw cefnogi ystod eang o weithwyr cymunedol, yn cynnwys y rheiny o sefydliadau iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector i hybu bwyta’n iach ac atal diffyg maeth trwy ymgorffori sgiliau bwyd a maeth yn eu gwaith. Nod y rhaglen yw cyrraedd grwpiau cymunedol sydd efallai heb y wybodaeth, yr hyder a’r sgiliau i baratoi a bwyta deiet cytbwys, iach. Trwy hyfforddi’r rheiny sy’n gweithio’n agos gyda phobl leol, ac yn deall eu hanghenion, mae’r rhaglen yn cefnogi cymunedau ledled Cymru i ddysgu mwy am fwyta’n iach a rhoi gwybodaeth a sgiliau ar waith yn llwyddiannus. Mae gan gyfranogwyr hefyd gyfle i gaffael cymhwyster achrededig sydd yn arbennig o bwysig i’r rheiny a allai fod wedi gadael addysg ffurfiol yn gynnar.

Hunanreolaeth a Chymorth Cymheiriaid

Mae’r hyfforddiant hunanreolaeth ar gyfer pobl dros 18 oed, sy’n byw yng Nghymru gyda salwch meddwl hirdymor.

Prosiect Jiwsi

Mae Jiwsi yn wasanaeth addysg a hyfforddiant iechyd rhywiol wedi ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) a’i gyflwyno gan y Cwmni Addysg Rhyw. Mae’n cyflwyno addysg rhyw a chydberthynas (SRE) i grwpiau o bobl ifanc agored i niwed mewn lleoliadau addysg a chymunedol a rhaglenni hyfforddiant SRE i staff BIPBC ledled Gogledd Cymru.

Cyflwyno Ymwybyddiaeth Ofalgar i’r Gymuned

Mae llawer o rieni â phlant sy’n mynychu ysgolion cynradd mewn ardaloedd o amddifadedd yng Ngogledd Casnewydd wedi cael eu nodi gan weithwyr cymunedol fel pobl â phroblemau iechyd meddwl lefel isel ond roeddent yn amharod i fynychu gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli yng Nghanol y Ddinas. Roedd sefydlu sesiynau allgymorth mewn lleoliadau mwy cyfarwydd yn galluogi’r unigolion hyn i gael cymorth iechyd meddwl y byddent fel arall heb ei gael.

‘Info Outreach’ Ysgol Darland

Mae’r sesiwn galw heibio wythnosol yn darparu amgylchedd cyfrinachol, ar wahân i alluogi pobl ifanc i gael gwybodaeth a chyngor am amrywiaeth o anghenion iechyd, sy’n ymwneud ag iechyd rhywiol yn bennaf. Diben y gwasanaeth hwn yw rhoi cymorth i ddisgyblion, rhoi atebion lle y bo’n bosibl i’w hanghenion iechyd uniongyrchol a’u hymgysylltu mewn proses fydd yn arwain at iechyd a lles gwell, galluogi pobl ifanc i wneud dewisiadau gwybodus a chymryd cyfrifoldeb dros eu hiechyd eu hunain. Mae’r prosiect yn ychwanegu at negeseuon y cwricwlwm ABCh a’r rhaglen addysg gan gymheiriaid. Mae condomau, profion beichiogrwydd a dulliau atal cenhedlu brys ar bresgripsiwn ar gael ac mae system wedi ei sefydlu ar gyfer cyfeirio ac atgyfeirio lle y bo’n briodol. Y nod yw addysgu pobl ifanc i ohirio’r tro cyntaf y maent yn cael rhyw ac i’r rheiny sydd yn cael rhyw i wneud hynny’n ddiogel. Ein nod yw bod yn fwy cadarnhaol am iechyd rhywiol yn ogystal â bod yn realistig am ffeithiau am STI a chanolbwyntio’n bennaf ar sgiliau trafod yn ymwneud â pherthynas rywiol a chyfathrebu.

Codi Calon

Nod y prosiect yw gwella iechyd corfforol pobl â phroblemau iechyd meddwl parhaus trwy raglen o hyfforddiant a chymorth i sefydliadau. Mae’n canolbwyntio ar ffordd o fyw iach, ond ei nod hefyd yw gwella iechyd mewn ffyrdd eraill (e.e. galluogi mynediad i ofal iechyd a gweithgareddau iach). Rydym yn gweithio gyda sefydliadau mewn gwasanaethau iechyd meddwl yn y sector statudol a’r trydydd sector. Ein nod yw gwella sgiliau a gwybodaeth am staff a gwirfoddolwyr er mwyn iddynt allu gweithio gyda grwpiau neu unigolion i wella eu hiechyd. Rydym yn darparu hyfforddiant ar sgiliau ymyriadau byr a negeseuon allweddol am fyw’n iach a dilyniant er mwyn sefydlu’r sgiliau a ddysgwyd. Mae gwybodaeth briodol sy’n cael ei chreu gan y prosiect a grantiau bach yn cynorthwyo’r nod hwn. Lle mae rhwystrau yn cael eu nodi, mae Mind Your Heart yn gweithio ar lefel strategol i ddileu’r rhain a sicrhau bod cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau iach yn cael eu darparu. Mae’r prosiect wedi gweithio’n agos dros y ddwy flynedd ddiwethaf gyda Thîm Lleol Iechyd y Cyhoedd i ddyfeisio hyfforddiant ymyriadau byr sydd yn cyd-fynd â model Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif.

Go4it

Mae Go4it yn brosiect ymgysylltu teuluoedd sydd wedi ei brofi sy’n cefnogi teuluoedd â phlant oed cynradd sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf (RhCT) i fyw bywyd mwy egnïol ac iach. Mae Go4it yn hyrwyddo dull holistaidd o ddileu rhwystrau a chynyddu gweithgaredd, bwyta’n iach a lles meddwl mewn awyrgylch hwyliog a chyfeillgar, er mwyn creu newid mewn ymddygiad sy’n gadarnhaol ac yn realistig. Mae Go4it yn cefnogi teuluoedd yn y gymuned ac yn fewnol trwy ein hyfforddiant soffa proffesiynol, sy’n darparu gwasanaeth diogel, am ddim i deuluoedd yn eu cartrefi. Mae hyfforddiant soffa yn cynnig cynlluniau gweithredu personol o fewn yr holl wasanaethau hyn i helpu teuluoedd i wneud y gwelliannau y maent eisiau eu gwneud i wella eu ffordd o fyw. Gall Go4it helpu teuluoedd i oresgyn y rhwystrau hyn trwy helpu i ddarparu dillad ac offer chwaraeon, darparu sesiynau blasu am ddim i deuluoedd er mwyn rhoi cynnig ar weithgareddau newydd sydd ar gael iddynt yn lleol a darparu sesiynau coginio am ddim i’r teulu.

Rhaglen Cydweithfa Fwyd Gymunedol

Mae’r rhaglen ddi-elw yn darparu ffrwythau a llysiau ffres i drigolion lleol am brisiau fforddiadwy iawn ac yn annog pobl leol i’w cynnwys yn neiet y teulu. Bwriad y gydweithfa yw cyrchu cymaint o eitemau â phosibl gan gynhyrchwyr lleol, ac yn y tymor hwy bydd yn ceisio gwneud trefniadau gyda ffermwyr Cymreig a deiliaid rhandiroedd lleol, gan ddileu’r gadwyn ddosbarthu a galluogi darparu bwyd am brisiau deniadol ar y ddwy ochr. Bydd hyn yn galluogi cymunedau i gael mynediad gwell i ddeiet a ffordd o fyw iachach ac yn rhoi masnach hyfyw i ffermwyr.

Mentro Allan Abertawe

Mae’r rhaglen yn targedu grwpiau penodol sy’n llai egnïol na’r boblogaeth eang yn gyffredinol. Mae pob un o’r prosiectau wedi ei ariannu am bedair blynedd i gynyddu lefelau gweithgaredd corfforol ei grwp targed, gan wneud y gorau o amgylchedd naturiol lleol sy’n agos i ble mae pobl yn byw. Mae’r rhaglen yn casglu tystiolaeth am effeithiolrwydd ymyriadau penodol sydd wedi eu cynllunio i gynyddu lefelau gweithgaredd corfforol pobl sydd o fudd i iechyd. Yn Abertawe mae’r prosiect yn targedu Gofalwyr mor ifanc â 7 mlwydd oed ac ar hyn o bryd rydym yn darparu amserlen wythnosol o weithgareddau yn amrywio o gerdded, ymarferion mewn cadair, pilates, cerdded nordig, dawnsio a beicio. Mae’r prosiect yn rhoi cyfleoedd i ofalwyr fod yn fwy egnïol ac, yn bwysicach, yn rhoi amgylchedd cymdeithasol iddynt gan fod nifer o ofalwyr yn teimlo’n ynysig iawn.

Hwyl, Bwyd a Ffitrwydd (F3)

Yn seiliedig ar y model Tiwtor Cartref Iach, Mae’r prosiect Hwyl, Bwyd a Ffitrwydd yn hyrwyddo dull cydlynus o godi ymwybyddiaeth ynghylch bwyta’n iach a gweithgaredd corfforol, a chreu newidiadau cadarnhaol o ran agwedd ac ymddygiad ar gyfer plant 5-11 oed sydd dros eu pwysau ac yn ordew a’u “teuluoedd” ym mwrdeistref sirol Caerffili. Cefnogir y teuluoedd i’w galluogi i gael agwedd gadarnhaol a gwneud newidiadau realistig i’w ffordd o fyw sydd yn gynaliadwy yn yr hirdymor, fel cynyddu lefelau gweithgaredd, bwyta deiet gwell a phrofi cynnydd mewn lles. Mantais y Tiwtor Cartref yw eu bod yn gallu cynnig cyngor a chymorth unigol, wedi ei deilwra i deuluoedd mewn amgylchedd cyfarwydd. Mae wedi llenwi bwlch mewn gwasanaeth gan nad oedd unrhyw ymyriadau wedi eu targedu ar gael yng Nghaerffili o’r blaen. Mae plant sydd dros eu pwysau ac yn ordew yn faes blaenoriaeth lleol a chenedlaethol, ac yn grwp y nodir eu bod mewn perygl o bryderon iechyd sylweddol.

The Place2Be Caerdydd

Wedi ei leoli mewn chwe ysgol gynradd yng Nghaerdydd, mae’r prosiect yn cefnogi tua 2000 o blant yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y ddinas. Er mwyn gwneud hyn mae’n darparu gwasanaeth iechyd meddwl integredig, ymatebol, hyblyg, ysgol gyfan; yn cynnwys cwnsela un i un a gwasanaeth hunangyfeirio ar gyfer plant yn ogystal â chefnogaeth i staff addysgu a staff nad ydynt yn addysgu yn yr ysgol, rhieni a gofalwyr. Mae’r prosiect yn cynnig ystod eang o ymyriadau, yn cynnwys gwaith cyffredinol, gwaith wedi ei dargedu, gwaith unigol a grwp, i fodloni anghenion plant a theuluoedd. Mae’n ymgysylltu ystod o randdeiliaid (rhieni, staff ysgol, a staff gwasanaethau plant eraill) gan weithio tuag at amcan a rennir sef gwella iechyd meddwl plant a rhoi cefnogaeth i rieni a gofalwyr a chaiff ei sefydlu yn system yr ysgol a’i integreiddio i fywyd yr ysgol, ei staff a’i disgyblion o ddydd i ddydd

‘Info Outreach’ – Gwasanaeth Iechyd Rhywiol galw heibio mewn Ysgol Addysg Arbennig

Mae ‘Info Outreach’ yn ymestyn allan i bobl ifanc ag anabledd dysgu i’w galluogi i ddefnyddio gwasanaethau iechyd rhywiol ac yn rhoi’r sgiliau iddynt ddefnyddio gwasanaethau iechyd rhywiol cyffredinol yn effeithiol pan fyddant yn gadael yr ysgol a’r gallu i reoli eu hiechyd a’u dewisiadau rhywiol. Mae ymchwil yn dangos bod angen cymorth ychwanegol ar bobl ag anabledd dysgu i gael gafael ar wasanaethau iechyd rhywiol.

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff

Mae Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) yn gynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi bod yn cael ei ddatblygu er 2007 i safoni cyfleoedd i atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corf ar draws pob Awdurdod Lleol a Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru. Mae’r Cynllun yn targedu cleientiaid sydd â chlefydau cronig neu sydd mewn perygl o ddatblygu clefydau cronig. Mae’r Cynllun yn gweithredu ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol ac yn rhedeg am isafswm o 16 wythnos olynol ac yn cynnwys dwy sesiwn grŵp o dan oruchwyliaeth bob wythnos.

Eisiau ychwanegu eich prosiect?

Mae ein pecyn cymorth hunanasesu yn rhoi fframwaith yn seiliedig ar dystiolaeth i brosiectau ei ddefnyddio i sicrhau ansawdd o ran y ffordd y caiff prosiectau newydd a phrosiectau presennol eu datblygu a'u cyflawni.

Creu eich prosiect