Coronafeirws (COVID-19)

Coronafeirws (COVID-19)

 

Mae Coronafeirws (COVID-19) yn salwch newydd all effeithio ar eich ysgyfaint a’ch llwybrau anadlu. Caiff ei achosi gan feirws o’r enw Coronafeirws.

Mae’r canllawiau ar y mesurau sydd eu hangen mewn ymateb i Coronafeirws wedi bod yn newid yn gyflym. Mae bob amser yn werth gwirio’r wybodaeth ddiweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae Coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar y gymdeithas gyfan, ac mae ystod eang o adnoddau ar gael, o wybodaeth am y feirws, i’r hyn y mae’n ei olygu i fusnesau ac adnoddau i helpu grwpiau penodol.  Rydym wedi cynnwys rhai o’r dolenni i’r wybodaeth ddiweddaraf yma:

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru - https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/

Datganiad Dyddiol Iechyd Cyhoeddus Cymru - https://covid19-phwstatement.nhs.wales/

Mae Ymchwil y Senedd yn cynnwys ystod eang o faterion sy’n berthnasol i Gymru, yn cynnwys gwaith, tai ac addysg, a chaiff ei diweddaru’n rheolaidd https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/coronafeirws-gwybodaeth-a-chymorth-i-bobl-cymru/

Llywodraeth Cymru - https://gov.wales/coronavirus

Llywodraeth Cymru: Ymgyrch Edrych ar ôl ein Gilydd - https://gov.wales/safe-help

Iechyd Cyhoeddus Cymru 'Sut wyt ti?' ymgyrch - https://icc.gig.cymru/newyddion1/iechyd-cyhoeddus-cymru-yn-lansio-ymgyrch-llesiant-covid-19-newydd/

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) - https://www.wlga.wales/coronavirus-covid-19-information-for-councils

 

Adnoddau a Chanllawiau Swyddogol

Iechyd Cyhoeddus Cymru https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/

Llywodraeth y DU - https://www.gov.uk/coronavirus

Coronafeirws WHO - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

GIG Y DU - https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

 

Gwybodaeth Brechlyn COVID-19

Iechyd Cyhoeddus Cymru - https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/

Iechyd Cyhoeddus Cymru - Gwybodaeth Hygyrch (saesneg yn unig) https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/accessible-information/

Llywodraeth Cymru - https://llyw.cymru/brechlyn-coronafeirws?_ga=2.233848219.46740093.1612254431-759563584.1610450507

 

Gwybodaeth ar gyfer Asiantaethau Cymorth yng Nghymru

Coronafeirws (COVID-19) ACAS: cyngor i gyflogwyr a chyflogeion - https://www.acas.org.uk/coronavirus

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) - https://www.wlga.wales/coronavirus-covid-19-information-for-councils

 

Lles Meddwl

Mind Cymru – Coronafeirws a’ch Llesiant -   https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/

Y Sefydliad Iechyd Meddwl - https://www.mentalhealth.org.uk/publications/looking-after-your-mental-health-during-coronavirus-outbreak

Llywodraeth y DU – Canllaw i’r cyhoedd ar agweddau iechyd a lles meddwl coronafeirws (COVID-19)https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-public-on-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-the-public-on-the-mental-health-and-wellbeing-aspects-of-coronavirus-covid-19

Iechyd Meddwl yn y Gwaithhttps://www.mentalhealthatwork.org.uk/

 

Gwybodaeth ar gyfer Grwpiau Penol

Comisiynydd Plant Cymru - https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus/

Anabledd Dysgu Cymru –Coronafeirws: Adnoddau ar gyfer pobl ag anabledd dysgu https://www.ldw.org.uk/project/coronavirus/

Carers UK - https://www.carersuk.org/help-and-advice/health/looking-after-your-health/coronavirus-covid-19

Sefydliad Prydeinig y Galon -

https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/coronavirus-and-your-health

Gofal Cymdeithasol Cymru - Dementia a COVID-19 - https://socialcare.wales/service-improvement/dementia-and-covid-19   

Cartrefi Cymunedol Cymru - https://chcymru.org.uk/cy/coronavirus-resources-for-housing-associations/

 

Gwybodaeth Iechyd Arall ar gyfer y Cyhoedd

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID-19 Galw Iechyd Cymru - https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/SelfAssessments/symptomcheckers/COVID19.aspx

Asthma UK - https://www.asthma.org.uk/advice/triggers/coronavirus-covid-19/

Diabetes UK - https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/coronavirus

Chwarae Cymru - https://www.chwaraecymru.org.uk/cym/chwaraeynacoamgylchycartref

BIP Caerdydd a'r Fro - Bwyd a Lles Meddyliol yn ystod yr argyfwng COVID-19

 

Arall

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol - https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases

Technoleg Iechyd Cymru Coronafeirws (Covid-19) Crynhoad Tystiolaeth - https://www.healthtechnology.wales/covid-19-evidence-digest/

 

Rydym yn croesawu adborth ar y detholiad hwn, ac awgrymiadau ar gyfer ffynonellau ychwanegol a allai fod o ddiddordeb i aelodau.

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Webinar: Supporting children, young people and their families during the COVID-19 pandemic

    9 months ago • 1,171

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru