Geirdaon

"Mae’r rhwydwaith bob amesr wedi dod ag ystod eang o bobl sydd â diddordeb yn rhannu eu harbenigedd a dysgu oddi wrth eraill at ei gilydd."

David Crepaz-Keay, Sefydliad Iechyd Meddwl

"Mae PANNW bob amser wedi bod yn ffynhonnell wych o wybodaeth ac adnoddau yr wyf wedi ei ddefnyddio yn rheolaidd.  Mae diweddariadau a chyhoeddiadau yn cael eu rheadru trwy ein haelodaeth ffisiotherapi yng Nghymru ac rwyf yn aml wedi cyfeirio cydweithwyr yn y DU i wefannau a gwybodaeth yr wyf wedi dod i wybod amdanynt trwy PANNW."

Philippa Ford, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi Cymru CSP

"Mae Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan wedi bod yn fforwm pwysig i drafod mater hanfodol iechyd meddwl y cyhoedd. Mae wedi galluogi arbenigwyr o amrywiaeth o feysydd i drafod meysydd o ymarfer addawol a’r sail dystiolaeth ar gyfer effeithiolrwydd."

Phill Chick, Arweinydd Datblygu iechyd Meddwl Cymru

Mae PANNW wedi bod yn ffordd wych o sicrhau bod negeseuon cywir yn seiliedig ar dystiolaeth ac adnoddau ar fwyd a maeth ar gael i weithwyr proffesiynol ledled Cymru. Mae canoli ffynhonnell wybodaeth ddiweddar a dolenni i raglenni yng Nghymru fel Sgiliau Maeth am Oes, o dan arweiniad Deietegwyr iechyd y cyhoedd, a Newid am Oes, yn galluogi mynediad gan ystod eang o staff.  Ein gobaith yw gweld y ffocws hwn ar faeth, bwyd ac iechyd yn parhau yn y rhwydwaith iechyd cyhoeddus newydd a ffocws cynyddol yn y dyfodol, yn arbennig yn datblygu gwaith yn ymwneud â thlodi.

Judith John MSc BSc RD Deietegydd Ymgynghorol Iechyd y Cyhoedd

“Rwyf wedi gwerthfawrogi’r Cyswllt Iechyd Rhywiol fel y ffordd orau o ymgysylltu â chydweithwyr o’r un anian. Mae’r Cyswllt Iechyd Rhywiol yn creu cynadleddau ac adnoddau o ansawdd uchel iawn. Mae’r prif bobl sy’n ymwneud â rhedeg y rhwydwaith yn gefnogol iawn ac rwyf wedi canfod y byddant yn mynd y tu hwnt i’w gofynion er budd pobl eraill.”

Dr Louise Massey Ymgynghorydd Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

“Mae wedi fy ngalluogi i wybod beth sy’n gyfredol, deddfwriaeth polisi a thargedau amrywiol yn ymwneud ag iechyd ar gyfer pob partner mewn iechyd ac addysg am fod hyn yn llywio fy ngwaith.  Mae hefyd wedi bod yn gyfle da i gydweithio gyda phartneriaid i wella Iechyd a Lles fy nghynulleidfa darged a chael y wybodaeth a’r ymchwil ddiweddaraf lle y bo’n briodol wrth ddefnyddio’r Rhwydwaith.”

Corinne Fry Uwch Swyddog Ieuenctid a Chymunedol – Datblygu’r Gweithlu ac Iechyd Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot

"Llongyfarchiadau ar ddiwrnod pleserus a chyflwyniadau da"

Adborth o Ddigwyddiadau Ymarfer Addawol, Mai 2017

"Fe wnes i fwynhau'r diwrnod ac roedd yr holl gyflwyniadau'n ddiddorol"

Adborth o’r Seminar Newid Ymddygiad ac Ymddygiad Caethiwus, Mai 2017

"Diwrnod llawn gwybodaeth gyda siaradwyr angerddol iawn, pleserus tu hwnt.  Diolch."

Adborth o’r Gynhadledd Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod, Mawrth 2017

"Diwrnod a lleoliad rhagorol – diddorol ac yn procio'r meddwl"

Adborth o Ddigwyddiad #Technihealth, Hybu Iechyd yn yr Oes Ddigidol, Chwefror 2017

"Digwyddiad ysbrydoledig, defnyddiol gyda llawer o adnoddau. Diolch yn fawr"

Adborth gan ‘Yn Hen ac yn Unig: Nid digwyddiad ynysig’ Seminar, Hydref 2018

"Mae gennym eisoes nifer o gynadleddwyr yn cysylltu â ni yn gofyn i ymweld ac mewn un achos yn gofyn i ni ymweld â nhw, felly i ni mae'n llwyddiant mawr yn helpu i ledaenu'r gair o safbwynt gwirfoddol/3ydd sector"

Adborth o Gydweithfa Crefftwyr Prestatyn yn dilyn seminar, Hydref 2018