Grŵp Cynghori Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Grŵp Cynghori'r Rhwydwaith yn cynrychioli aelodau'r Rhwydwaith, a'i nod yw annog pobl i weithio'n fwy cydweithredol yng Nghymru. Mae gan y Grŵp Cynghori gylch gorchwyl cyffredinol o gynghori a chefnogi'r Rhwydwaith i gyflawni ei nodau a'i amcanion a chefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru a'i bartneriaid a'i randdeiliaid i gyflwyno Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a pholisïau a chynlluniau perthnasol eraill yn effeithiol.

Cadeirydd y Grŵp Cynghori yw Dr Ciarán Humphreys, Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus, ac mae'n cyfarfod bob chwarter. Gellir gweld Cylch Gorchwyl a chofnodion cyfarfodydd trwy gysylltu â Thîm y Prosiect.

Dyma restr o aelodau presennol y Grŵp Cynghori:

 • Aderinola Omole – Arbenigwr Hybu Iechyd, Ymddiriedolaeth Terrence Higgins Cymru
 • Andrea Basu – Arweinydd y Rhwydwaith ar gyfer Deieteg Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Bronia Bendall – Cynghorydd Iechyd a Lles, Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Joanne Oliver – Rheolwr Datblygu Ardal, Sefydliad Prydeinig y Galon
 • Pamela Mason - Maethegydd Cofrestredig
 • Deborah Morgan - Cynorthwyydd Ymchwil, Prifysgol Abertawe
 • Simon Neal - Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Jaci Huws - Uwch Ddarlithydd, Arweinydd Rhaglen: MSc Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd, Cyfarwyddwr Rhyngwladoli: Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor
 • Dr Lucy Jones - Arbenigwr Cyswllt mewn Iechyd Rhywiol a HIV, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Prifysgol Caerdydd
 • Arry Cain - Ymgynghorydd mewn Newid Ymddygiad a Gweithgarwch Corfforol
 • Kerry Griffiths - Rheolwr Perfformiad a Strategaeth, Newport Live
 • Phill Chick - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Uned Cyflenwi Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
 • Susan Wing - Prif Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Grŵp Cyfeirio Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Grŵp Cyfeirio Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhith-grŵp sy'n rhoi cyngor a chefnogaeth i'r Rhwydwaith i gyflawni ei nodau a'i amcanion.

Dyma restr o aelodau presennol y Grŵp Cyfeirio:

 • Andrew Hopkins - Rheolwr Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Oedolion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Chris Emmerson – Arbenigwr Dadansoddi Gwybodaeth, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Christina Blakey – Rheolwr Datblygu Busnes, Prifysgol Glyndŵr
 • Jamie Lane – Cydlynydd Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg
 • Judith John – Deietegydd Ymgynghorol, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Kate Evans – Bydwraig Arbenigol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg
 • Lee Parry-Williams – Uwch Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Lorraine Joomun – Pennaeth Proffesiynol Gofal Sylfaenol/Nyrsio Iechyd y Cyhoedd, Prifysgol Caerdydd
 • Michelle Ryan – Seicotherapydd / Therapydd Teuluol
 • Mikel Mellick – Arweinydd Iechyd a Lles Meddwl, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
 • Rosie Roberts – Arweinydd Gwella Gwasanaeth Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Hywel Dda
 • Sarah Bolitho – Partner, Exact Training