Cwestiynau Cyffredin

Mae’r rhestr hon o Gwestiynau Cyffredin wedi’i llunio ar sail ymholiadau y mae Rhwydweithiau Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi eu derbyn yn rheolaidd dros y blynyddoedd. Bydd llawer o’r ymholiadau yr un mor berthnasol i Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, ond nid yw’r rhestr hon yn derfynol ac ychwanegir ati os daw ymholiadau cyffredin eraill i law.

Ydych chi’n darparu gwybodaeth i’r cyhoedd?

Yr ateb cryno yw nac ydym. Ein prif nod yw cefnogi ymarferwyr, y mae nifer helaeth ohonynt yn gweithio mewn rolau sy’n delio â’r cyhoedd, megis clinigwyr, addysgwyr a gweithwyr cymunedol. Os bydd ein gwybodaeth yn ddefnyddiol i’r cyhoedd, yna mae hynny’n wych! Fodd bynnag, ymarferwyr yw ein cynulleidfa darged pan fyddwn yn ysgrifennu cynnwys y gwefannau a’r cylchlythyron. 

Rwy’n gweithio yn y cyfryngau. Allwch chi wneud sylwadau ar eitem newyddion/polisi/tystiolaeth benodol?

Nid yw Cydgysylltwyr Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymdrin ag ymholiadau gan y cyfryngau. Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau sy’n ymwneud â’n pynciau, cysylltwch â thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 029 2034 8755 (24 awr)

Sut mae dod yn aelod o Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru? 

Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys y ffurflen gofrestru, ar dudalen Aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Faint yw cost ymaelodi?

Mae pawb yn gallu ymaelodi am ddim.

Beth yw manteision bod yn aelod?

Mae llwyth o fanteision, ond caiff prif fanteision bod yn aelod eu crynhoi isod:

  • Mynediad i ystod o e-fwletinau rheolaidd, yn unol â’ch diddordebau
  • Mynediad i ‘ddangosfwrdd’ gwefan Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy’n amlygu’r datblygiadau allweddol sy’n ymwneud â’ch meysydd diddordeb. 
  • Cyfleoedd i ymgysylltu
  • Hysbysiad drwy e-bost am ddigwyddiadau sydd ar y gweill

A oes rhwydweithiau eraill sy’n ymdrin â materion eraill?

Mae llawer o rwydweithiau clinigol ar gyfer cyflyrau iechyd penodol yng Nghymru, ond nid oes un sy’n benodol ar gyfer ymarferwyr iechyd cyhoeddus. Dyma lle mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ceisio gwneud cyfraniad mawr at gryfhau sylfaen wybodaeth y gweithlu iechyd cyhoeddus. 

Os byddaf yn cofrestru, a fydd fy ngwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu? 

Ddim o gwbl – dim ond Tîm Prosiect Cymru Rhwydwaith Iechyd y Cyhoedd fydd yn ei leoli yn Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

A allaf gysylltu ag aelodau eraill o’r rhwydwaith?

Os ydych yn chwilio am unigolyn penodol, mae’n werth cysylltu ag un o Gydgysylltwyr Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a allai drosglwyddo eich ymholiad i’r unigolyn hwnnw ar eich rhan, ar yr amod bod gan y tîm prosiect fanylion yr unigolyn. Ni all Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru rannu manylion cyswllt unigolyn oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data. 

Mae gennyf rywfaint o wybodaeth a fyddai’n ddefnyddiol i’r rhwydwaith, sut allaf ei rhannu?

Ar waelod pob tudalen we fe welwch gyfleuster ‘cysylltu â ni’ lle y gallwch rannu’r wybodaeth. Fel arall, anfonwch e-bost at Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda’r wybodaeth. Caiff penderfyniad golygyddol ei wneud cyn rhannu’r wybodaeth drwy sianeli perthnasol Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Nid yw’r wybodaeth yr ydych yn ei hanfon ataf yn berthnasol imi mwyach, sut mae datdanysgrifio? 

Mae’n ddrwg gennym eich bod yn teimlo felly. Anfonwch e-bost at Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnwys eich manylion aelodaeth er mwyn datdanysgrifio.  Ar ôl i chi wneud hynny ni fyddwch yn gallu defnyddio’r cyfleusterau i aelodau yn unig ar wefan y Rhwydwaith. 

A oes digwyddiadau blynyddol y gall aelodau’r rhwydwaith eu mynychu?

Ceir manylion pob un o’r digwyddiadau sydd ar y gweill gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â manylion digwyddiadau blaenorol, ar y dudalen Digwyddiadau. Mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cyfeirio at ddigwyddiadau perthnasol eraill a drefnir gan sefydliadau eraill drwy’r dudalen we hon.