Cefndir y Rhwydwaith

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cydgysylltu rhwydweithiau iechyd cyhoeddus cenedlaethol ar gyfer y meysydd gweithgaredd corfforol a maeth, hybu iechyd meddwl ac iechyd rhywiol ers nifer o flynyddoedd.

Dangosodd gwerthusiad allanol a gynhaliwyd yn 2009 a oedd yn edrych ar waith y Rhwydweithiau hyn fod nifer sylweddol o bobl wedi ymuno â nhw, eu bod yn ddylanwadol ar lefel strategol ac unigol a'u bod yn werthfawr. Ailbwysleisiwyd gwerth y rhwydweithiau proffesiynol hyn mewm gwerthsiad dilynol a gynhaliwyd yn 2013.

Cafwyd ambell gyfeiriad at y rhwydweithiau yn yr Adolygiad Gwella Iechyd  a chynigiwyd y dylid ailystyried eu cwmpas. Mynegwyd rhai pryderon ynghylch y ffaith nad oedd canolbwyntio ar nifer fach o faterion â blaenoriaeth, er eu bod yn werthfawr, yn gynaliadwy ar draws y sbectrwm o faterion iechyd cyhoeddus y mae angen ystyriaeth debyg arnynt.

Mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei ddatblygu fel y cam nesaf yn y broses o ddatblygu’r rhwydweithiau iechyd cyhoeddus, gan uno’r pedwar Rhwydwaith presennol yn un gwasanaeth hollgynhwysfawr, er mwyn cynnig ‘siop un stop’ i ymarferwyr sy’n gweithio ar bynciau iechyd cyhoeddus yng Nghymru.

Nodau, Amcanion a Chylch Gwaith Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru - Adroddiad Blynyddol 2018 Gwerthusiad o Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru 2017 Grŵp Cynghori Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru