Nodau, Amcanion a Chylch Gwaith

Nod Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yw creu rhwydwaith o ddiddordeb i bawb sy’n gweithio ar faterion iechyd cyhoeddus yng Nghymru gan ddarparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth amserol o safon. 

Mae ei amcanion fel a ganlyn: 

  • Darparu a chynnal gwefan ddynamig, diddorol ac atyniadol ac sy’n galluogi pobl i gael gafael ar wybodaeth gynhwysfawr am iechyd cyhoeddus, eitemau newyddion cyfredol, ffrydiau fideo, gwaith ymchwil a thystiolaeth a chymunedau o ddiddordeb, a hynny ar unwaith.
  • Helpu i lywio a chefnogi datblygiadau ym mholisïau iechyd cyhoeddus ac arferion gorau o ran iechyd cyhoeddus drwy ystod o ddigwyddiadau amserol bob chwarter gan gynnwys seminarau a chynadleddau.
  • Hyrwyddo a chefnogi arfer da o ran iechyd cyhoeddus drwy ddatblygu a dosbarthu pecyn cymorth a chronfa ddata ar-lein y gellir eu lawrlwytho ar arfer a rennir.
  • Ymateb yn brydlon i faterion newydd a rhai sy’n codi sy’n ymwneud ag iechyd cyhoeddus.

Mae cylch gwaith y rhwydwaith yn cynnwys:

  • Darparu cymorth ac arweiniad i’r gweithlu iechyd cyhoeddus ehangach
  • Trefnu a hyrwyddo digwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol ar bynciau thematig sy’n ymwneud ag iechyd cyhoeddus
  • Cynhyrchu a dosbarthu e-fwletinau i aelodau cofrestredig o’r rhwydwaith
  • Datblygu a chynnal cyfres o gronfeydd data i gefnogi ymarferwyr yn eu hymgyrch barhaus i ddatblygu iechyd cyhoeddus
  • Hyrwyddo ac ategu arferion gorau mewn mentrau iechyd cyhoeddus 

Cynulleidfa sylfaenol Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yw gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â datblygu iechyd cyhoeddus yng Nghymru neu sy’n cyfrannu ato. Nid yw’r wefan hon a’i chynnwys wedi’u hanelu at y cyhoedd.