Ynglŷn ag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Un o sefydliadau’r GIG yw Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n darparu cyngor a gwasanaethau iechyd cyhoeddus annibynnol a phroffesiynol er mwyn diogelu a gwella iechyd a lles y boblogaeth yng Nghymru. 

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru bedair swyddogaeth statudol:

  • Darparu a rheoli ystod o wasanaethau iechyd cyhoeddus, diogelu iechyd, gwella gofal iechyd, cynghori ar iechyd, diogelu plant a gwasanaethau  labordai microbiolegol a gwasanaethau sy’n ymwneud â goruchwylio, atal a rheoli clefydau trosglwyddadwy;
  • Datblygu a chynnal trefniadau er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am faterion sy’n ymwneud â diogelu a gwella iechyd yng Nghymru ar gael i’r cyhoedd; cynnal a chomisiynu ymchwil i faterion o’r fath a chyfrannu at y broses o ddarparu a datblygu hyfforddiant ar y materion hynny;
  • Cynnal proses systematig o gasglu, dadansoddi a dosbarthu gwybodaeth am iechyd pobl yng Nghymru yn enwedig nifer yr achosion o ganser, cyfraddau marwolaeth a goroesi; a chyfraddau anomaleddau cynhenid;
  • Darparu, rheoli, monitro, gwerthuso a chynnal ymchwil i sgrinio cyflyrau iechyd a sgrinio materion yn ymwneud ag iechyd. 

Prosiectau a Blaenoriaethau Cyfredol

Nod hirdymor Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yw addysgu, hysbysu a hwyluso’r broses o rannu gwybodaeth a thystiolaeth am ystod eang o bynciau sy’n ymwneud ag iechyd cyhoeddus. 

Y pynciau manwl a gwmpesir gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru o’r cychwyn yw:

  • Maeth
  • Gweithgaredd Corfforol
  • Iechyd Rhywiol
  • Iechyd Meddwl

Bob blwyddyn ariannol ychwanegir tri phwnc manwl ychwanegol at waith Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn seiliedig ar feysydd blaenoriaeth newydd.