Iechyd Meddwl

Iechyd Meddwl

Mae’r cwestiwn ‘beth yw iechyd meddwl?’ wedi bod yn destun trafodaethau lu dros flynyddoedd lawer. Hyd yma nid oes cytundeb cyffredinol ar ddiffiniad o ‘iechyd meddwl’. Yng nghyd-destun gwella iechyd meddwl yng Nghymru, mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn mabwysiadu dull gweithredu Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn dechrau gyda dealltwriaeth gyfannol o ‘iechyd’, sydd wedi cael ei ddiffinio gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) fel ‘...cyflwr o les corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyfan gwbl ac nid dim ond absenoldeb afiechyd neu eiddilwch.’ (Sefydliad Iechyd y Byd, 1946)

Ar sail hyn, gallwn ddeall bod iechyd meddwl

  • yn rhan annatod o iechyd
  • yn fwy nag absenoldeb salwch meddwl
  • yn gysylltiedig ag iechyd corfforol ac ymddygiad yn bennaf. (Sefydliad Iechyd y Byd, 2005)

Fodd bynnag, mae’r term ‘iechyd meddwl’ wedi cael ei ddefnyddio ers cryn amser fel term sy’n gyfystyr â ‘salwch meddwl’ neu fel enw arall arno. Mae’n bwysig herio hyn, er mwyn i ‘iechyd a lles meddyliol’ gael ei werthfawrogi fel rhinwedd ddymunol ynddo’i hun, ac fel mwy nag absenoldeb symptomau salwch meddwl. (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006)

Darllenwch fwy
Dengys cyfraddau hunanladdiad fod dynion o Brydain dair gwaith yn fwy tebygol o farw drwy hunanladdiad na menywod o Brydain ac mae ystadegau hunan-niwed ar gyfer y DU ymhlith yr uchaf yn Ewrop: 400 fesul 100,000 o’r boblogaeth
Sefydliad Iechyd Meddwl

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : It's not too late to sign up to our parade this Saturday. Visit http://t.co/6gXYFzfGmI Come parade with pride at #ourpri…

@PHNetworkCymru

Today the hold #WorldHumanitarianDay to honour #humanitarian workers and alleviate suffering http://t.co/p5Pctevc4m

@PHNetworkCymru